pátek 27. května 2016

The English Version
The Fig.1: A view of Drahobuz the village from our parking place.

What A Slope at Drahobuz the Village
showed and did not show to me

My greatest ambition why to visit to the slope at Drahobuz, a small village in Litoměřicko the county or the district, was to see one of our original orchids in wild. Unfortunately, I was not lucky. This species names Ophrys insectifera in Latin and it is the most abundant species of this genus in Czech republic. The slope at Drahobuz the village is thought by botanists to be one of its richest habitats with us.
The Fig.2: Drahobuz the village is behind backs of my two
attendants on this picture. We are heading for the occurrence
of various rare plants and Ophrys insectifera should be
one of them.

Well, I have never seen this remarkable orchid in wild so far. I have known it from various botanical textbooks and keys only. It is a symbol of my understanding the Nature and its living beings especially. To me it is one of the most marked symbols of the way how the Nature can create very complicated structures, functions and relationships without it must own any brain or mind to manage all this. To me it is one of the greatest symbols of creations with no human influence.

Somebody may ascribe this self creation to the God´s will but also we can admit that this is a real self creation with no God´s will. It is up to you to decide which of these chances is closer to you. After all, the God and the Nature can be the same thing under two different names only, too.
The Fig.3: Salvia pratensis in flower on the slope
at Drahobuz the village. (5.13.2016)

We can see manifold bio-structures in our immediate surroundings, we can see them in every our step ("ordinary" dandelions in grass, "boring" lichens on fences for example), we can see them in fascinating anatomy and physiology of our own bodies but these structures are so common to us that we are not able to perceive them with an appropriate accent to their miraculous origins. I think that they are miraculous because they are no work of the man.

Each man can choose its own symbols of this creative miracle. But your mind must be opened to them. To me Ophrys insectifera has been one of many entering gates to this fascinating world which we all have been sharing. To somebody else such an entering gate to the creative world of the Nature can be any else bio-structure. But once you can recognize something like this you will see this natural creativity in the most common parts of each of the living beings occupying this world together with us.
The Fig.4: Anemone sylvestris, our rarest
finding in the slope. (5.13.2016)


You will realize it fully in your mind. And if you realize it you will be able to admire it and to respect it. And as soon as you do it either it will be enough to you or you will start to think about it. At the first level of the admiration your love of the Nature will get the deeper qualities and at the second level of the thinking you will ask yourself about what are the ways by which the Nature has been able to do all the miraculous things. Well, you can choose the way how to see this basic question as I have already written above. You can see a higher mind to stand behind all the mystery. Or you can try to interpret it by a sober, strict study. The concept of the higher mind is a matter of the religions. The second one is a matter of the scientific access. Both the accesses do not exclude each other. You can study various particular natural mysteries without you stop believing in the God´s existence.

Sometimes the God´s supernatural intelligence has seemed to be so clear in the Nature that some people have seen the right proof of His existence in similar phenomenons.But no all people has accepted similar proves as to be the real proves of a supernatural power. They have refused the supernatural conception and their efforts have been concentrated on some explanations with no God´s factor.
The Fig.5: Anemone sylvestris, its flower in detail. (5.13.2016)

In fact the believers can search things in a scientific way, too, but they are aware of their God´s origin. A believing scientist tries to study the God´s work in detail to learn what they are and how they work exactly or how they could work. A non believing scientist does the same but unlike his or her counterpart he or her thinks that no God exists. The believing and the non-believing are like children playing with toys.
The Fig.6: Open sections alternate with shadowy bushes at the slope
at Drahobuz the village. The hardly visible white points in a grass
belong to our rarest windflower - Anemone sylvestris(5.13.2016)

They do not guess anything on their origins, on the ways how they were made or who made them. But they are so interesting, the children can do so many astounding things with them! The toys develop their fantasies, their emotions and their minds.Whether the believing people or not they all are like the children who believe or do not believe that their toys are presents from Santa Clause or Santa Nicolas.
The Fig.7: A view of a landscape under the slope. The white flowers are
the ones belonging to our rarest windflower - Anemone sylvestris.
It was my first meeting with this species. (5.13.2016)

And when the children loss this illusion, usually - and if they are curious and smart enough - they will exchange their toys for some else toys, i.e. for manifold mysteries in our wonderful world. But: Unlike the children the adults will never know the whole truth of their toys or mysteries. They will be able to get only particular fragments of the absolute knowledge.

In fact, the older I have been the more I have felt to be an unaware child.
The Czech Version

Co mi stráň u vesnice Drahobuzi 
ukázala a neukázala
The Fig.8: This info-panel shows three species of our orchids (Orchis ustulata, Ophrys
insectifera
and Cephalathera damasonium). They should grow in the slope behind
the info-panel. My beloved plant is in the middle among other photographs.
We found no of the three orchids in the slope.

Mojí největší ambicí, proč navštívit stráň u Drahobuzi, malé vesnici na Litoměřicku, bylo spatřit jednu z našich původních orchidejí v přírodě. Bohužel, měl jsem pech. Tento druh se latinsky jmenuje Ophrys insectifera (tořič hmyzonosný) a je nejhojnějším druhem tohoto rodu v České republice. Stráň u vesnice Drahobuz je botaniky pokládána za jednu z jeho nejbohatších lokalit u nás. 
The Fig.9: A flowering Berberis vulgaris. (5.13.2016).

Ve volné přírodě jsem ho dosud neviděl. Znám ho pouze z různých botanických učebnic a klíčů. Je symbolem mého chápání přírody a zvlášť jejích živáčků. Pro mne je jedním z nejvýraznějších symbolů způsobu, jakým příroda umí vytvářet velmi složité struktury, funkce a vztahy, aniž by musela vlastnit jakýkoliv mozek či mysl, aby tohle všechno zvládala. Pro mne je jedním z nejohromnějších symbolů tvoření bez lidského vlivu. 

Tohle samotvoření snad někdo může připisovat Boží vůli, ale také můžeme připustit, že to je skutečné sebetvoření bez Boží vůle. Je na vás rozhodnout, která z těch možností je vám bližší. Konec konců, Bůh a příroda mohou být také pouze totéž pod dvěma odlišnými jmény.
The Fig.10: We could see this Ornitogalum (I´m not sure of the species)
from Liliaceae the family in shadowy places. (5.13.2016)

Rozmanité bio-struktury můžeme vidět v našem bezprostředním okolí, můžeme je vidět na každém kroku ("obyčejné" smetánky v trávě, "nudné" lišejníky na plotech), můžeme je vidět v anatomii a fyziologii vlastních těl, ale ty jsou tak běžné, že je nedokážeme vnímat s příslušným důrazem na jejich zázračný původ. Myslím, že jsou zázračné, protože nejsou dílem člověka.

Každý člověk si může vybrat vlastní symboly tohoto tvůčího zázraku. Ale vaše mysl jim musí být otevřená. Pro mne je tořič hmyzonosný jednou ze vstupních bran do tohoto fascinujícího světa, který my všichni sdílíme. Pro někoho jiného takovou vstupní branou do tvůrčího světa přírody může být jakákoliv jiná biostruktura. Avšak, jakmile jednou něco takového dokážete rozpoznat, budete tuhle přirozenou kreativitu spatřovat v nejobyčejnějších součástech živých bytostí osídlujících tento svět spolu s námi. Naplno si ji v hlavě uvědomíte.
The Fig.11: During our searching for Ophrys insectifera we encountered
on this ant hill surrounded with grass. (5.13.2016)
A jestliže si ji uvědomíte, budete ji obdivovat a vážit si jí. Na první úrovni obdivu získá vaše láska k přírodě hlubší kvality a na druhé úrovni myšlení se sami sebe budete ptát jaké jsou způsoby, jimiž příroda dokáže provádět tyhle zázračné věci. Jak už jsem napsal výše, můžete si vybrat způsob, jak tuhle otázku chápat. Za vší tou záhadou můžete vidět stát nějaký vyšší rozum.

The Fig.12: This stripy snail was very often seen in the slope.
Also you can see two pupae of a butterfly to the left and
to the right from the snail´s conker. (5.13.2016)

Anebo se ji můžete pokoušet vyložit střízlivým, přísným studiem. Koncept vyššího rozumu je věcí náboženství a filosofie. Druhý je záležitostí vědeckého přístupu. Oba přístupy se vzájemně nevylučují. Můžete studovat rozmanité dílčí přírodní záhady, aniž byste přestali věřit v Boží existenci.

Někdy se Boží nadpřirozená inteligence zdá být v přírodě tak jasná, že někteří vidí v podobných jevech přímý důkaz jeho existence. Avšak ne všichni přijímají podobné důkazy jako skutečné důkazy o nějaké nadpřirozené síle. Koncepci napřirozena odmítají a jejich snaha se soustředí na určitá vysvětlení bez Božího faktoru. Jsou jako děti, které si hrají s hračkami. Netuší nic o jejich původu, o způsobech, jak byly vyrobeny či kdo je vyrobil. Ale jsou tak zajímavé, děti s nimi mohou provádět tolik úžasných věcí! Hračky rozvíjejí jejich fantazii, city a rozum. Ať věřící či ne, všichni jsou jako děti, které věří nebo nevěří, že jejich dárky jsou od Santa Clause či od Sv. Mikuláše.
The Fig.13: Empty combs of
a smaller wasp species likely.
(5.13.2016)

A když děti tuhle iluzi ztratí - a jsou-li dost zvědavé a chytré - vymění své hračky za nějaké jiné hračky, tj. za rozmanité záhady v našem báječném světě. Avšak: Na rozdíl od dětí, dospělí nikdy nepoznají celou pravdu o svých hračkách či záhadách. Budou schopni získat pouze částečné zlomky z absolutního poznání.

Ve skutečnosti, čím jsem starší, tím víc se cítím být nevědomým dítětem.

Česká verze popisků pod obrázky:

Obr.1: Pohled na vísku Drahobuz z našeho parkoviště.

Obr.2: Na tomto obrázku je vesnička Drahobuz za zády mých společníků. Míříme k výskytišti různých vzácných rostlin a jednou z nich by měl být tořič hmyzonosný (O. insectifera).

Obr.3: Šalvěj luční (Salvia pratensis) v květu na stráni u vesnice Drahobuz.

Obr.4: Sasanka lesní (Anemone sylvestris) náš nejvzácnější nález na stráni.

Obr.5: Sasanka lesní (A. sylvestris), květ v detailu.
The Fig.14: Back in the Drahobuz common under older chestnuts.
My two attendants (Robert is standing, Vendy is sitting).
A while later we started going to Mělník the town. (5.13.2016)
Obr.6: Ve stráni u Drahobuzi se otevřené úseky střídají se stinnými křovisky. Sotva viditelné bílé body v trávě patří naší nejvzácnější sasance - sasance lesní (A. sylvestris).

Obr.7: Pohled na krajinu pod strání. Bílé květy jsou květy patřící naší nejvzácnější sasance - sasance lesní (A. sylvestris).

Obr.8: Tato informační tabule ukazuje naše tři vzácné druhy orchidejí (vstavač osmahlý (Orchis ustulata), tořič hmyzonosný (Ophrys insectifera) a okrotice dlouholistá (Cephalanthera damasonium)). Měly by růst ve stráni za tabulí. Moje milovaná rostlina je mezi ostatními snímky uprostřed.
The Fig.15: A Patch on a trunk of one of the old chestnuts in the Drahobuz common.
The locals like their trees. (5.13.2016)

Obr.9: Kvetoucí dřišťál obecný (Berberis vulgaris).

Obr.10: Na zastíněných místech jsme mohli vidět tento snědek (Ornitogalum) z čeledi liliovitých (Liliaceae), (druhem si nejsem jistý).

Obr.11: Během hledání tořiče hmyzonosného (O. insectifera) jsme narazili na tuto mravenčí kupu obklopenou trávou.
The Fig.16: A look into a flowering crown of one of the old chestnuts
in the Drahobuz common. (5.13.2016)

Obr.12: Ve stráni byl často vidět tento proužkovaný plž (suchomilka). Rovněž můžete napravo a nalevo od ulity vidět kukly nějakého motýla.

Obr.13: Pravděpodobně prázdné plástve nějakého menšího druhu vosy.

Obr.14: Zpět na drahobuzské návsi pod starými kaštany. Moji dva společníci (Robert stojí, Venda sedí). O chvíli později jsme vyjeli na Mělník.

Obr.15: Záplata na jednom ze starých kaštanů na drahobuzské návsi. Místní mají své stromy rádi.(13.5.2016 jako všechny snímky)

Obr.16: Pohled do kvetoucí koruny jednoho ze starých kaštanů na drahobuzské návsi.

Žádné komentáře:

Okomentovat