pondělí 9. května 2016

The English Version

On An Exhibition of Cracked Buttterflies

The Fig.1: The Fata Morgana greenhouse at The Prague Botanic Garden
in Troja looks like a huge caterpillar or a thick worm.

It was on Saturday (4. 30.´16) in the morning. The object of my visit was a caterpillar like building at the Prague Botanic Garden in Troja called Fata Morgana (or Mirage).
The Fig.2: Somebody could think this object to be a high speed modern
train.

Fata Morgana is a long greenhouse divided into separate sections with different climatic conditions simulating various subtropical and tropical surroundings of this world. Each of the sections opens a different plant composition for you.

The exhibition of living tropical butterflies has been a regular attraction of this a worm like large greenhouse. I looked forward to clouds of beautiful and big species of various tropical butterflies flying over heads of excited visitors or I envisioned them sitting on manifold tropical plants with their amazing wings widespread. Both me and my Canon were ready to catch all the beauty.
The Fig.3: The most often destroyers of butterflies in the Fata Morgana are
children. Usually their parents are indifferent to their full contact with
the butterflies.

But when I found myself in the inner rooms of the Fata Morgana I could see that my ideas were not in a perfect harmony with the reality.I am no specialist at the butterflies. This is why I do not present their names under my pictures.
The Fig.4: A butterfly with a shabby rim of its wings.

My goal is to show you several members of the Lepidoptera (the butterflies in Latin) determined, after they leave their pupae, to become a commercial attraction in this Prague greenhouse. Often they become to be victims of stupid visitors. Despite all warnings they must touch them with consequences you can see on my photos. It is a sad look. The butterflies with badly crippled wings.

One of the unhappy butterflies said to me something like that: "This is a strange man made sophisticated predestination: I was born only to be a short-term commercial attraction to crowds of curious visitors, to be exhausted to the death by them, to be an one use amusement, to earn more money to the Fata Morgana service. Due to my beautiful and big wings I has had a new function or purpose in this world. I don´t dare to guess whether it is an advance in our evolution or not."

The Czech Version

O výstavě poškozených motýlů


The Fig.5: This butterfly´s left wing is broken. It had to undertake a special hard
treatment. 

Bylo to v sobotu, 30.4. ´16 dopoledne. Objektem mé návštěvy byla housenkovitá stavba v pražské Botanické zahradě v Troji nazvaná Fata Morgana.
The Fig.6: One of an intact butterflies sitting on a big leaf out of reach of
impulsive visitors.

Fata Morgana je dlouhý skleník rozdělený na samostatné sekce s odlišnými klimatickými podmínkami, jež napodobují různá subtropická a tropická prostředí tohoto světa. Každá z těchto sekcí pro vás otevírá jinou rostlinnou skladbu.
The Fig.7: The butterflies are very fragile creatures. This one
shows an obvious asymmetry to the left. It was made by the man.

Výstava živých tropických motýlů je pravidelnou atrakcí tohoto červovitého velkého skleníku. Těšil jsem se na mraky nádherných a velkých druhů různých tropických motýlů poletujících nad hlavami vzrušených návštěvníků, anebo jsem si je v duchu představoval, jak se svými úžasnými široce rozestřenými křídly vysedávají na rozmanitých tropických rostlinách. Já i můj Canon jsme byli připraveni zachytit všechnu tu krásu.

Když jsem se však ocitl ve vnitřních prostorách Faty Morgany, mohl jsem vidět, že mé představy nejsou v dokonalé shodě s realitou. Nejsem na motýly žádný expert. To je důvod, proč pod obrázky neuvádím jejich jména. Mým cílem je ukázat vám několik příslušníků motýlů (Lepidoptera) určených, poté, co opustí své kukly, stát se komerční atrakcí v tomto pražském skleníku. Často se stávají obětí hloupých návštěvníků. Přes všechna upozornění se jich musí dotýkat se všemi důsledky, které můžete vidět na mých fotografiích. Je to smutný pohled. Motýli s ošklivě zmrzačenými křídly.
The Fig.8: One could feel to be at an exhibition of invalid butterflies
because they looked like veterans of cruel battles.Jeden z těch nešťastných motýlů mi řekl cosi na tenhle způsob: "Tohle je podivné člověkem vyrobené rafinované předurčení: Zrodil jsem se, jen abych byl krátkodobou komerční atrakcí pro davy zvědavých návštěvníků, abych jimi byl vyčerpán k smrti, abych byl zábavou na jedno použití, abych vydělal víc peněz na provoz Faty Morgany. Díky nádherným a velkým křídlům mám v tomto světě nový cíl či účel. Netroufám si odhadnout, zda-li je to v naší evoluci pokrok nebo ne."


České popisky k obrázkům:

Obr.1: Skleník Fata Morgana v pražské Botanické zahradě v Troji vypadá jako ohromná housenka či tlustý červ.

Obr.2: Někdo by mohl tento objekt pokládat za vysokorychlostní moderní vlak.
The Fig.9: When this interesting butterfly becomes a victim
of full contact is a question of the time only.

Obr.3: Nejčastějšími ničiteli motýlů ve Fatě Morganě jsou děti. Jejich rodiče jsou k jejich plnému kontaktu s motýly obvykle lhostejní.

Obr.4: Motýl s otřepaným lemem křídel.

Obr.5: Levé křídlo tohoto motýla je zlomené. Musel podstoupit zvlášť drsné zacházení.

Obr.6: Jeden z nedotčených motýlů, který sedí na velkém listě mimo dosah neukázněných návštěvníků.

Obr.7: Motýli jsou velice křehcí tvorové. Tento jedinec ukazuje zjevnou asymetrii vlevo. Způsobil ji člověk.

Obr.8: Člověk mohl mít dojem, že se nachází na výstavě invalidních motýlů, protože vypadali jako veteráni z krutých bitev.

The Fig.10: Four butterflies resting on an artificial source of food with
painted symbols of flowers on it.

Obr.9: Kdy se tento zajímavý motýl stane obětí přímého kontaktu je jen otázkou času.

Obr.10: Čtyři motýli odpočívající na umělém zdroji potravy s namalovanými symboly květů.

Žádné komentáře:

Okomentovat