středa 12. října 2016

The English Version

The Magical Memories of Tenerife (XVI)

or How I Had Good Times There


The Fig.1: The place where we left our taxi cab. It was at an altitude of 800 -
1000 m above sea level. The plant like a tree with the bristly crown is Dracaena
draco
, the endemic species of the island. It was misty as you can see on my
picture. Tenerife, on August, 2016. Taken with my Canon.
Obr.1: Místo, kde jsme opustili náš taxík. Bylo to v nadm. výšce 800 - 1000 m.
Ta stromovitá rostlina s ježatou korunou je dračinec (Dracaena draco), endemit
ostrova. Jak vidíte na mém obrázku, bylo mlhavo. Tenerife, srpen, 2016.
Pořízeno mým Canonem.
Something From Inland Again


Our way from the place where we left our taxi cab began at an altitude of about 800 - 1000 m above sea level. It was a long way to the sea. We covered about 20 km in total as we estimated later when this trip was over. 

This post shows pictures documenting our first steps in the mountainous inland. We started walking alongside the road and we followed its edge for all the long way to the sea. 

On the long climb down from this altitude we passed by various side paths disappearing in a surrounding sylvan terrain but the paths were wet and slippery. Besides we were not sure of where they led to and this was why we decided to follow the most certain way alongside the road. Naturally, we had to be aware of passing cars of various kinds. One passing car per a longer time in both directions was all in this section of our climb down. No high frequency of the traffic up there. Visibility because of the dense mist was at the distance of about ten meters only. It changed because the mist was interrupted continuously by a quite strong wind.
The Fig.2: A very often bush or a lower tree forming in this altitude the denser
growth or growing lonely on the rock as the plant on the picture. Tenerife, on
August, 2016. Taken with my Canon.
Obr.2: Velmi častý keř nebo nížší strom vytvářející v této nadmořské výšce
hustší porost nebo rostoucí na skále osaměle jako rostlina na obrázku.
Tenerife, srpen, 2016. Pořízeno mým Canonem.

Both sides of the road was lined either with a manifold subtropical vegetation or with rocky vertical walls. As we were passing by sylvan sections we got showers of water dripping from tree crowns above our heads. While my son Robert was disappearing in the mist at a distance in front of me I was trying to take various pictures of the local flora. Mostly I photographed species unknown to me so that I could identify them at the species level. Often I could not be sure of their genera. Therefore I limited myself to a rough orientation only and the pictures of various plants you can see in this post are glossed with speculative descriptions rather than with exact botanic names in Latin. 


The Fig.3: This fine pale yellow "hair" were hanging in clusters from bare rocks as well as from tree
and bushy branches in the misty zone. Obviously they liked the higher air humidity. It is left
to decide which of the plant systems this plant should belong to. Read more in my text. Tenerife,
on August, 2016. Taken with my Canon.
Obr.3: Tyhle jemné bledavě žluté "vlasy" visely z holých skal a také z větví stromů a keřů v mlžné
zóně. Zjevně měly v oblibě vyšší vzdušnou vlhkost. Zbývá rozhodnout ke kterému z rostlinných
systémů by tato rostlina měla patřit. Čtěte více v mém textu. Tenerife, srpen, 2016. Pořízeno mým
Canonem.
The Fig.4: Just we were leaving Las Casas de La Cumbre behind our backs. The
misty breath is more than obvious on the picture. Tenerife, on August, 2016.
Taken with my Canon.
Obr.4.: Právě jsme za zády zanechávali Las Casas de La Cumbre. Mlhavý opar
je na obrázku více než očividný. Tenerife, srpen, 2016. Pořízeno mým Canonem.
To my opinion the fern on the fig.6 may be Pteridium aquilinum and if it is so then this plant has a very wide areal of its distribution. I saw it in Corsica, too, where it was an often part of the specific Corsican growth called "macchia" or it formed separate colonies alongside paths and roads and in one case I could observed it as a dominant part of a cork oak wood. My newest record of this fern abroad was in Madeira at the beginning of October, 2016.

The leafy rosette on the fig.8 consists of leaves similar a bit to the ones of a dandelion (Taraxacum) or the ones of a carline (Carlina) and of course we could find a lot of next plants with similar leaves in sharp. Also this plant was not see by me in flower or in fruit. Though I take the evolutionary principle of the convergency into an account first I would find its determination in Asteraceae the family but I can be mistaken.


The Fig.5: This bushy plant was in flower, some flowers were gone away
(their hue is pale violate brownish). Tenerife, on August, 2016. Taken with
my Canon.
Obr.5: Tahle keřovitá rostlina byla v květu, některé květy byly odkvetlé
(jejich odstín je bledavě fialově hnědavý). Tenerife, srpen, 2016. Pořízeno
mým Canonem.
Of course, I would like to identify all the plants I photographed in Tenerife as exact as possible. But I have still had no time to start doing it in the more systematic way. This should explain the fact why I do not establish any exact botanic diagnoses here. Take my notices as my temporary working thoughts.

Well, something more to the riddle on the fig.3. I see two choices: This plant belongs either to the vascular plants or to the non vascular plants. If it were a vascular plant then I would place it into the relationship with the Tillandsia the genus or so. But there is the second choice here that the plant falls into the lower non vascular plants. If the second assumption were true then I would judge that it is a species of the lichens with the highest probability.

As I am going to document in some of my next posts I could see a similar or the same clusters on rocks, tree trunks and branches in one moist and shadowy mountainous valley in Madeira (at the beginning of October, 2016). 

The Czech Version

Kouzelné vzpomínky na Tenerife (XVI)
aneb Jak jsem se na Tene měl bene


The Fig.6: This fern was a frequent part of the vegetation composition. I came
upon it in various places throughout Tenerife. Almost with no doubts I would place
 it into Pteridium the genus. Maybe it is P. aquilinum occurring in Czech republic
as well. This fern seems to be very prosperous in the subtropic band. Tenerife,
August, 2016. Taken with my Canon.
Obr.6: Tahle kapradina byla častou součástí rostlinné skladby. Narážel jsem na ni
na různých místech po celém Tenerife. Téměř bez pochyb bych ji zařadil do rodu
hasivka (Pteridium). Možná je to hasivka orličí (P. aquilinum), která se vyskytuje i
v České republice. Zdá se, že se téhle kapradině v subtropickém pásmu velice daří.
Opět něco z vnitrozemí

Naše cesta z místa, kde jsme opustili taxík, začala ve výšce asi 800 - 1000 m nad mořem. Byla to dlouhá cesta k moři. Jak jsme později po výletu odhadli, celkem jsme urazili asi 20 km. 

Tento post ukazuje obrázky, jež dokládají naše první kroky v hornatém vnitrozemí. Vydali jsme se podél silnice a drželi se jejího okraje po celou dlouhou cestu k moři. Při dlouhém sestupu z této nadmořské výšky jsme míjeli různé boční stezky ztrácející se v okolním lesním terénu, ale tyhle stezky byly mokré a smekavé. Navíc jsme neměli jistotu kam vedou, a proto jsme se rozhodli držet nejjistější cesty podél silnice. Přirozeně, že jsme si museli být vědomí projíždějících aut různých typů. Jedno projíždějící auto za delší dobu v obou směrech bylo vše v tomto úseku našeho sestupu. Tam nahoře žádná vysoká frekvence dopravy. Viditelnost kvůli husté mlze byla jen na vzdálenost asi deseti metrů. Měnila se, protože mlhu neustále narušoval dost silný vítr. 


The Fig.7: Steep rocks were the most favorite places to this interesting plant species with their
compact leafy rosettes on the tops of a serpent like stems. They resembled sengreens lifted
up on the tops of the semi erect stems. Their occurrence decreased with the decreasing altitude
but you could meet them in the more sporadic way at the sea level as well. I saw no plant of this
species in flower. Tenerife, on August, 2016. Taken with my Canon.
Obr.7: Strmé skály byly nejoblíbenějšími místy pro tuto zajímavou rostlinu s kompaktními listovými
růžicemi na vrcholech hadovitých stvolů. Připomínaly netřesky vyzdvižené na vrcholech zpola
vystoupavých stvolů. Jejich výskyt ubýval s klesající nadmořskou výškou, ale sporadičtěji jste se s
nimi mohli potkat také na úrovni moře. Žádnou rostlinu tohoto druhu jsem neviděl v květu.
Tenerife, srpen, 2016. Pořízeno mým Canonem. 
Obě strany silnice byly lemovány buď subtropickou vegetací nebo skalnatými kolmými stěnami. Jak jsme procházeli kolem zalesněných úseků, dostávali jsme spršky vody odkapávající z korun stromů nad našimi hlavami. Zatímco syn Robert mizel v mlze v dálce přede mnou, snažil jsem se pořizovat různé obrázky místní květeny. Většinou jsem fotografoval druhy mně neznámé, abych je uměl určit na druhové úrovni. Často jsem si nedokázal být jistý jejich rody. Proto jsem se omezil jen na hrubou orientaci a obrázky různých rostlin, které můžete vidět na mých obrázcích v tomto postě, jsou glosovány spíše spekulativními popisy než exaktními latinskými botanickými názvy.


The Fig.8: A next abundant plant species in the mountainous inland of Anaga the preserved
reservation but also I could see it in other places of the biggest island of the Canary Islands.
Similary, as it is in the species on the previous picture, I could observe some plants of this species
with its leafy rosettes lifted up on semi erect stems. Tenerife, on August, 2016. Taken with my
Canon.
Obr.8: Další hojný rostlinný druh v hornatém vnitrozemí chráněné rezervace Anaga, ale mohl jsem
ho také pozorovat na jiných místech největšího ostrova Kanárského souostroví.
Podobně jako u druhu na předešlém obrázku jsem mohl pozorovat některé rostliny tohoto druhu s
listovými růžicemi vyzdviženými na zpola vystoupavých stoncích. Tenerife, srpen, 2016. Pořízeno
mým Canonem.

Podle mého názoru kapradina na obr.6 snad může být hasivka orličí (P. aquilinum), a pokud ano, pak má tato rostlina velmi široký areál rozšíření. Viděl jsem ji rovněž na Korzice, kde byla častou součástí korzického porostu zvaného "macchie" nebo vytvářela kolonie podél cest a silnic a v jednom případě jsem ji pozoroval jako dominantní součást háje korkového dubu. Můj nejnovější záznam této rostliny v zahraničí byl na Madeiře začátkem října 2016.


The Fig.9: This unknown plant to me was flowering and it grew alongside the
road in the misty zone. Tenerife, on August, 2016. Taken with my Canon.
Obr.9. Tahle pro mne neznámá rostlina kvetla a rostla podél silnice v mlžné
zóně. Tenerife, srpen, 2016. Pořízeno mým Canonem.
Listová růžice na obr.8 sestává z listů podobných trochu listům smetánky (Taraxacum) nebo listům pupavy (Carlina) a samozřejmě, že bychom mohli najít spousty jiných rostlin s tvarově podobnými listy. Tuto rostlinu jsem také neviděl v květu nebo v plodu. I když beru v úvahu evoluční princip konvergence, nejdřív bych její určení hledal v čeledi složnokvětých (Asteraceae), ale mohu se mýlit. 

Samozřejmě, že bych rád určil všechny rostliny, které jsem na Tenerife fotografoval, co možná nejpřesněji. Avšak pořád nemám čas pustit se do toho systematičtěji. Tohle by mělo vysvětlovat fakt, proč zde nestanovuji žádné přesné botanické diagnózy. Berte mé poznámky jako dočasné pracovní úvahy.


The Fig.10: One flower of my unknown on the previous picture in the closer
view. Tenerife, on August, 2016. Taken with my Canon.
Obr.10: Jeden květ mé neznámé na předešlém obrázku v bližším pohledu.
Tenerife, 2016. Pořízeno mým Canonem.
Něco víc k hádance na obr.3. Vidím dvě možnosti: Rostlina patří k cévnatým rostlinám anebo k rostlinám bezcévnatým. Pokud by byla cévnatá, umístil bych ji do vztahu s rodem Tillandsia či tak podobně. Ale je tu druhá možnost, že rostlina spadá do nižších bezcévnatých rostlin. Kdyby byl pravdivý druhý předpoklad, pak bych soudil, že jde s největší pravděpodobností o nějaký druh z lišejníků. Jak hodlám dokumentovat v některém z dalších postů, na Madeiře (počátkem října, 2016) jsem mohl pozorovat podobné či stejné chumáče na skalách, na kmenech stromů a větvích v jednom vlhkém stinném horském údolí.


The Fig.11: This map of Tenerife shows the region we passed through. This
region is indicated with red color. The small map was a part of one info panel
serving for an orientation to tourists. Tenerife, on August, 2016. Taken with my
Canon.
Obr.11: Tato mapa Tenerife ukazuje oblast, kterou jsme procházeli. Oblast
je vyznačena červenou barvou. Mapka byla součástí jedné info tabule sloužící
pro orientaci turistům. Tenerife, srpen, 2016. Pořízeno mým Canonem.
Žádné komentáře:

Okomentovat