čtvrtek 13. října 2016

The English Version

The Magical Memories of Tenerife (XVII)
or How I Had Good Times There

The Fig.1: My son Robert is disappearing in the dense mist while I am taking
various shots of plants, of surrounding terrains as well as this shot of him.
Tenerife, on August, 2016. Taken with my Canon.
Obr.1: Můj syn Robert mizí v husté mlze, zatímco já pořizují snímky rostlin,
okolního terénu a také tento jeho obrázek. Tenerife, srpen, 2016. Pořízeno
mým Canonem.
Our Way Through The Misty Zone Continues on

On the fig.1 you can see that some sections of our climb down in the misty zone resembled something like tunnels. It was so when the road was lined with rocky walls alongside both its sides and the tree branches formed dense net above our heads.
A continuous wind in this altitude was extra strong in these channels.

My eyes kept watching surrounding vegetation. Especially I payed my attention to the vertical rocks with very interesting colonies of various both the non vascular and the vascular plants.

Some side paths were very attractive to me but, as I have already written in my previous post, their ends were not sure and we did not wish to stray in this mountainous misty labyrinth. Robert tested one of them. It went down in a steep way and it was stony and muddy. I would have liked to explore some of them, I would have liked to be in the closer contacts with the natural surroundings but first of all we had to be careful and then the life instinct won my simple curiousness.

The Fig.2: Robert tests one of side field pathways. He finds it to be risky and he is coming back
to the road. Tenerife, on August, 2016. Taken with my Canon.
Obr.2: Robert testuje jednu z postranních polních cest. Shledává ji riskantní a vrací se zpět k
silnici. Tenerife, srpen, 2016. Pořízeno mým Canonem.

There were long sections with no buildings on our way through the misty zone. Two or three buildings including a bus stop were in the place where we left our taxi cab. Then on we saw no signs of the human with the exception for the road, guideposts, one small roofed dwelling made of concrete as a part of a bus stop where waiting for a bus had to be a training in your patience....and then, surprisingly, we passed by a local police station and though it seemed to be occupied we did not register any living man of the law. No police car parked in front of the building. It was a ghostly police station. Fortunately, we did not need its services.

The Fig.3: A view of a local police station. When we passed by it it was with no
life. Fortunately, we needed no help. Tenerife, on August, 2016. Taken with my
Canon.
Obr.3: Pohled na místní policejní stanici. Když jsme kol ní procházeli, byla bez
života. Naštěstí jsme žádnou pomoc nepotřebovali. Tenerife, srpen, 2016.
Pořízeno mým Canonem.
It was a botanic festival to me, I kept stopping and photographing some scenery or a plant and my son kept losing in the mist in front of me or in one of many turns as the road was finding its own way through the wild rocky terrain. I had to think of all the builders, of all the pioneers building all the roads in such a difficult landscape. I had to admire their irony wills under the non human conditions.

In some cases I took shots of the same plants for several times because of their beauties or because of their different arrangements in next places where I came upon them again. As it were some of the plants I could catch in one picture only and its quality had not to be good. It was beyond my powers to photograph all the plants (herbs, bushes, trees etc.) which I passed by. I had to decide quickly what to take and what to omit. I could not stay at one place for a longer while. As soon as I did it I heard my son´s calling: "Make in a hurry! We must go further. There´s no time to stay at one place for a long time. It´s a long way to the sea!"

The Fig.4: At the first glance this plant seemed to me to belong to Rosaceae the
family, it evoked our Geum urbanum in my brain. Well, why not, maybe a Geum
tenerifum
or so. Tenerife, on August, 2016. Taken with my Canon.
Obr.4: Na první pohled mi připadalo, že tahle rostlina patří do čeledi růžovitých
(Rosaceae), vybavila mi v mozku náš kuklík městský (G. urbanum). Inu, proč
ne, možná nějaký kuklík tenerifský (G. tenerifum). Tenerife, srpen, 2016.
Pořízeno mým Canonem. 
The Czech Version

Kouzelné vzpomínky na Tenerife (XVII)
aneb Jak jsem se na Tene měl bene

Naše cesta mlžnou zónou pokračuje

Na obr.1 vidíte, že některé úseky našeho sestupu v mlžné zóně připomínaly něco jako tunely. Tak tomu bylo, když silnici po obou stranách lemovaly skalní kolmé stěny a větve stromů utvářely nad našimi hlavami hustou síť. Neustálý vítr v této nadmořské výšce byl v těchto kanálech mimořádně silný.

Mé oči neustále sledovaly okolní vegetaci. Zvlášť jsem věnoval pozornost vertikálním skalám s velmi zajímavými koloniemi různých bezcévnatých i cévnatých rostlin.

The Fig.5: This smaller bush could belong to Fabaceae the family. It is similar to
several species growing in my native country (for example to Sarothamnus, ). It
was abundant on rocks alongside the road. Tenerife, on August, 2016.
Taken with my Canon.
Obr.5: Tenhle keřík by mohl patřit do čeledi bobovitých (Fabaceae). Je podobný
několika druhům rostoucím v mé rodné zemi (např. janovci (Sarothamnus). Byl
hojný na skalách podél silnice. Tenerife, srpen, 2016. Pořízeno mým Canonem.
Některé postranní cesty pro mne byly velmi lákavé, ale, jak už jsem napsal v předcházejícím postě, neměly jisté konce a my jsme si v tomhle hornatém mlhavém labyrintu zabloudit nepřáli. Robert jednu z nich zkoušel. Příkře se svažovala a byla kamenitá a blátivá. Byl bych rád některou z nich prozkoumal, býval bych rád v užším kontaktu s přirozeným prostředím, ale museli jsme být především opatrní, a tudíž pud sebezáchovy zvítězil nad mou prostou zvědavostí.

Při našem průchodu mlhavou zónou existovaly dlouhé úseky bez budov. Pár staveb včetně autobusové zastávky bylo v místě, kde jsme opustili taxík. Pak dál jsme neviděli žádné lidské známky, až na silnici, rozcestníky, jedno malé zastřešené obydlí z betonu jako součást autobusové zastávky, kde čekání na bus muselo být cvičením v trpělivosti......a pak jsme, překvapivě, prošli kolem místní policejní stanice, a i když se zdálo, že je obydlená, žádného živého muže zákona jsme nezaregistrovali. Před budovou neparkovalo žádné policejní auto. Byla to přízračná policejní stanice. Naštěstí jsme jejích služeb nepotřebovali.

The Fig.6: A common species growing alongside the road. To place it into
Asteraceae the family does not seem to me as to be a bad idea. Tenerife, on
August, 2016. Taken with my Canon.
Obr.6: Obecný druh rostoucí podél silnice. Zařadit ji do čeledi složnokvětých
(Asteraceae) mi nepřipadá jako špatný nápad. Tenerife, srpen, 2016. Pořízeno
mým Canonem.
Pro mě to byl jakýsi botanický festival, pořád jsem se zastavoval a fotil nějaký výjev či rostlinu a můj syn se pořád ztrácel v mlze přede mnou nebo v jedné z mnoha zatáček, jak si silnice hledala vlastní cestu tím divokým skalnatým terénem. Musel jsem pomýšlet na všechny ty stavitele, na všechny průkopníky, kteří budovali silnice v takové obtížné krajině. Musel jsem obdivovat jejich železnou vůli za těch nelidských podmínek.

V některých případech jsem dělal fotky stejných rostlin několikrát, kvůli jejich kráse nebo kvůli jejich odlišnému uspořádání na dalších místech, kde jsem na ně opět narazil. Jak tomu bývá, některé rostliny jsem dokázal zachytit jen na jednom obrázku a jeho kvalita nemusí být dobrá. Bylo nad mé síly vyfotit všechny rostliny (byliny, keře, stromy atd.), kol kterých jsem procházel. Musel jsem se rychle rozhodovat, co vzít a co pominout. Nemohl jsem se zdržovat na jednom místě delší dobu. Jakmile jsem to udělal, uslyšel jsem synovo volání: "Pospěš si! Musíme jít dál. Není čas zdržovat se déle na jednom místě. K moři je dlouhá cesta!"

The Fig.7: When I saw this species of Carex the genus next to the road I recalled the same
(or a very similar one) species I had photographed in the first locality nearby Líský the settlement
on June, 2016.Tenerife, on August, 2016. Taken with my Canon.
Obr.7:: Když jsem uviděl tento druh z rodu ostřice (Carex) vedle silnice, vzpomněl jsem si na stejný
(nebo velmi podobný) druh, který jsem fotil na první lokalitě opodál osady Líský v červenci, 2016.
Tenerife, srpen, 2016. Pořízeno mým Canonem.

Žádné komentáře:

Okomentovat