pondělí 17. října 2016

The English Version

The Magical Memories of Tenerife (XIX)

or How I Had Good Times There

The Fig.1: Next look into the misty and mossy forest. Tenerife, on August, 2016.
Taken with my Canon.
Obr.1: Další pohled do mlžného a mechatého lesa. Tenerife, srpen, 2016.
Pořízeno mým Canonem.

When Fantasy Works

As I am looking at the Fig.1 I notice a woody figure more to the left. Do you see it, too? It consists of distorted naked woody stubs in which I can see the figure with its arms up and with its left leg lifted up. Its right hand holds something like a two tailed lash. I think that it is a leader of the forest. It is directing a dramatic composition of its sylvan orchestra. 

The Fig.2: We passed by similar holes in the rocks for more times. Tenerife,
on August, 2016. Taken with my Canon.
Obr.2: Procházeli jsme kol podobných děr ve skalách vícekrát. Tenerife,
srpen, 2016. Pořízeno mým Canonem.
I do not know what an exact purpose of the holes (one of them you can see on the Fig.2) cut in the rocks of the misty zone is. I can guess it only. It is a coarse work. The holes are not deep. Only a dwarf could stand in them. An adult man would be forced to sit or to lay in them. I did not observe any tools or remains of human activities in the holes. They could serve as temporary dwellings for a pilgrim surprised suddenly with a bad weather. Also they could be dens of homeless people or small caves for religious ascetics.

The Fig.3: In this place mostly the rock was red brownish in color and maybe
it was a show of the past volcanic activities. The road was turning to the
left around the lava rock and its right side was separated from the abyssal
deepness by the dentate cross barrier only. The abyss was enfolded in the milky
mist.Tenerife on August, 2016. Taken with my Canon.
Obr.3: V tomhle místě skála měla převážně červenohnědou barvu a snad byla
ukázkou minulé sopečné činnosti. Silnice se kol lávové skály stáčela doleva a
její pravá strana byla od propastné hloubky oddělena pouze zubatým svodidlem.
Tenerife, srpen, 2016. Pořízeno mým Canonem.
Faces of the rocks in the misty zone had manifold appearances, they raised up high in places alongside the road but it was no rule because they were lower or they disappeared totally in continuous sections of our way where you could stepped into the forest at the same level as the road was. This alternating character accompanied us through all our way long. And I must add that it was not a symmetrical phenomenon because mostly the road winded around steep or vertical cliffs to our left side while the right side gave dizzy views of abysmal valleys deeply under the road. Unfortunately, the views of the vast valleys with steep slopes or cliffs covered with freshly green vegetation were enfolded with dense clusters of the mist almost continuously.Wind did not cease to change the misty cover so that from time to time you could see something more than the milky screen for short moments.  

The Fig.4: A view of abyssal valleys with steep slopes was enfolded with a dense
milky mist. Tenerife, on August, 2016. Taken with my Canon.
Obr.4: Pohled na propastná údolí se strmými svahy byl zastřen hustou mléčnou
mlhou. Tenerife, srpen, 2016. Pořízeno mým Canonem.

The Czech Version

Kouzelné vzpomínky na Tenerife
aneb Jak mi na Tene bylo bene


The Fig.5: One of many faces of the rock as it was showing itself to us alongside
 the road. Tenerife, on August, 2016. Taken with my Canon.
Obr.5: Jedna z mnoha tváří skály, jak se nám ukazovala podél silnice. Tenerife,
srpen, 2016. Pořízeno mým Canonem.

Když fantazie pracuje

Když se dívám na obr.1, všímám si jakési dřevěné postavy více vlevo. Taky ji vidíte? Sestává z holých dřevěných pahýlů, v nichž ji dokážu vidět s pažemi vzhůru a s pozvednutou levou nohou. Její pravačka drží cosi jako dvoocasý bič. Myslím, že to je dirigent lesa. Diriguje zrovna nějakou dramatickou skladbu svého lesního orchestru.

The Fig.6: This interesting herb with renal leaves and yellow flowers has not been
determined till now. Tenerife, on August, 2016. Taken with my Canon.
The Fig.6: Tahle zajímavá bylina s ledvinitými listy a žlutými květy není až dosud
určena. Tenerife, srpen, 2016. Pořízeno mým Canonem.
The Fig.7: A next fern to my collection from the misty zone. Tenerife, on August,
2016. Taken with my Canon.
Obr.7: Další kapradina do mé kolekce z mlžné zóny. Tenerife, srpen, 2016.
Pořízeno mým Canonem.

Nevím, jaký přesný účel mají díry (jednu z nich vidíte na obr.2) vysekané ve skalách mlžné zóny. Mohu ho jen tušit. Ty díry nejsou hluboké. Je to hrubá práce. Stát by v nich mohl jen trpaslík. Dospělý člověk by byl nucen v nich sedět nebo ležet. V těch dírách jsem nepozoroval žádné nástroje či pozůstatky lidské činnosti. Mohly by sloužit jako přechodná obydlí pro poutníka náhle překvapeného špatným počasím. Taky by to mohly být brlohy bezdomovců nebo jeskyňky náboženských asketů.

The Fig.8: This photo documents that also this herb can lift up its leafy rosettes
above the ground with a help of its woody semi erect stems. Its botanic name
has been remained unknown to me so far. Tenerife, on August, 2016. Taken
with my Canon.
Obr.8: Tento snímek dokládá, že také tahle bylina umí zvedat listové růžice nad
zem s pomocí dřevnatých zpola vystoupavých stvolů. Její botanické jméno mi
zůstává dosud neznámé. Tenerife, 2016. Pořízeno mým Canonem.

The Fig.9: Also a herb with a woody stem growing on almost a vertical rock above my head.
Tenerife, on August, 2016. Taken with my Canon.
Obr.9: Také bylina s dřevnatým stonkem rostoucí na téměř svislé skále nad mou hlavou. Tenerife,
srpen, 2016. Pořízeno mým Canonem.

Tváře skal v mlžné zóně měly rozmanitý vzhled, místy se podél silnice zvedaly vysoko, ale nebylo to žádné pravidlo, protože byly nižší nebo mizely úplně v pokračujících úsecích naší cesty, kde jste mohli vejít do lesa na téže úrovni jako silnice. Tento střídavý charakter nás provázel celou dlouhou cestu. A musím dodat, že se nejednalo o symetrický jev, protože silnice se většinou vinula kolem strmých či vertikálních srázů po naší levé straně, zatímco její pravá strana poskytovala závratné pohledy na propastná údolí hluboko pod silnicí.
Bohužel, výhledy na rozlehlá údolí se strmými svahy či srázy porostlými svěže zelenou vegetací zahalovaly téměř neustále husté chomáče mlhy. Vítr nepřestával mlhavý kryt měnit, takže jste občas na krátkou chvíli mohli zahlednou něco víc než mléčnou clonu.

The Fig.10: Often I photograph pale yellow clusters of this lichen. Its name has
still remained unknown to me. Its clusters resembled scalps of the Red Indians
to me. Tenerife, on August, 2016. Taken with my Canon.
Obr.10: Často jsem fotil bledavě žluté chomáče tohoto lišejníku. Jeho jméno mi
pořád zůstává neznámé. Jeho chomáče mi připomínaly skalpy rudochů. Tenerife,
srpen, 2016. Pořízeno mým Canonem.

Žádné komentáře:

Okomentovat