sobota 15. října 2016

The English Version

The Magical Memories of Tenerife (XVIII)

or How I Had Good Times There

The Fig.1: A masterpiece of one spider I photographed on our way through the misty zone.
Tenerife, on August, 2016. Taken with my Canon.
Obr.1: Mistrovské dílo jednoho pavouka, které jsem fotil cestou mlžnou zńou. Tenerife, srpen,
2016. Pořízeno mým Canonem.
You Know Nothing Zdenek.......You Know Nothing

The Fig.2: Flat green thalluses of a species of the lichens or of the scalemosses
covered tree trunks and branches in one place of the ghostly subtropical forest.
Tenerife, on August, 2016. Taken with my Canon.
Obr.2: Ploché zelené stélky nějakého druhu lišejníku nebo játrovky pokrývaly
kmeny a větve stromů v jednom místě přízračného subtropického lesa.
Tenerife, srpen, 2016. Pořízeno mým Canonem.
I have been trying to throw a web like the spider of Tenerife to give you the best picture of my impressions I experienced in the misty zone, in the subtropical mountainous ghostly landscape of Anaga the preserved region located in the NE part of the island.

Each of eyes of the web is my next post on this theme. Sorry, but I had no time to find and to photograph the master of the web on the fig.1 in the same way as I had been successful in it at my stay in Corsica several years ago. I got the web only.

Well, I must admit a sad reality: I have no picture of an animal living in the misty zone. Either it was caused by our quick march or by the natural ability of the animals to be able to hide themselves actively or passively. Simply said I could be lucky but to be true I did not come upon any living organism of the animal kingdom there. Well, I was neither in a zoological garden nor in a natural sciences museum. Yes, I saw a flying insect from time to time but it was all. Nothing more. The subtropical ghostly forest did not show its animals to me.

The Fig.3: A next species of a fern next to the road we were walking on. Almost I would say
that it belongs to Cystopteris the genus. But a closer examination was not possible. Tenerife,
on August, 2016. Taken with my Canon.
Obr.3: Další kapradina vedle silnice, po které jsme šli dál. Skoro bych řekl, že patří do rodu
puchýřník (Cystopteris). Ale nějaká podrobnější prohlídka nebyla možná. Tenerife, srpen, 2016.
Pořízeno mým Canonem.
Especially the leaves of the fern on the fig.7 seen in profile evokes Blechnum the genus to me. But it is my coarse estimate only. Well, unlike the animals the forest showed me a lot of manifold plants and I was very grateful to it for it. I could recognize several different ferns growing next to the road. The fern on the fig.7 is one of them. On our way to a waterfalls in a mountainous part of Madeira (October, 2016) the same fern was abundant in places at feet of vertical and wet rocks alongside the way.

The Fig.4: It was no time to examine the fern in the closer way so I lifted up one leaf at least to
take a shot of its underside with its sporangia. The same plant as it is on the Fig.3. Tenerife, on
August, 2016. Taken with my Canon.
Obr.4: Nebyl čas zkoumat kapradinu podrobněji, tak jsem alespoň přizdvihl jeden list, abych
udělal snímek jeho spodní strany s výtrusnicemi. Stejná rostlina jako na obr.3. Tenerife, srpen,
2016. Pořízeno mým Canonem.
You think that you have already been familiar with a lot of plants and animals. You have known their scientific names in Latin. You think of yourself that you have been a biologist. You have identified various living organisms in your surroundings with high certainty. You have been proud of yourself.
And then you will fly to an island and you will find yourself in its mountainous inland. You stand on a road in a dense mist and you are gazing at a ghostly forest, at its distorted trunks and branches covered with mosses and lichens. Suddenly you hear a voice. You realize that the voice belongs to the forest. Its voice keeps repeating one phrase only: "You know nothing my biologist, my expert............. you know nothing." I would like to recommend this to all the people who think that they are experts. To be an expert is a very relative thing. The true scientist is the one who is aware of this fact fully, i.e. the one who never loss his humility.

The Fig.5: A show of a crash barrier resembling teeth with regular spaces among
them. Tenerife, on August, 2016. Taken with my Canon.
Obr.5: Ukázka svodidla připomínajícího zuby s pravidelnými mezerami mezi nimi.
Tenerife, srpen, 2016. Pořízeno mým Canonem.
I have learnt the name of the species on the fig.8 in Tenerife already. I found it with a quick help of the Know-all Google. It is high time to unveil its botanic identity. Its local name is "bejeque". The species is very variable with its 30 varieties recognized by botanists throughout the Canary Islands.
Its botanic name in Latin is Aeonium urbicum and its family is Crassulaceae. According to the Know-all this genus has more species than this one only. They are distributed in the other islands of the Canary Islands, in Morocco as well as in Madeira where I can confirm its occurrence personally though I do not know if it was the same species which I had seen in Tenerife on August, 2016.
I have compared this species to the houseleek (Sempervivum tectorum) in my previous post. Now it is clear that both the plants - Aeonium urbicum and Sempervivum tectorum - belong to the same family - Crassulaceae. Then my parable was not so bad. In fact, Aeonium is a sengreen of which compact leafy rosette is born on a top of a long semi erect woody stem.

The Czech Version

Kouzelné vzpomínky na Tenerife (XVIII)
aneb Jak jsem se na Tene měl bene

The Fig.6: A crisscross of branches above my head. Tenerife, on August, 2016.
Taken with my Canon.
Obr.6: Spleť větví nad mou hlavou. Tenerife, srpen, 2016. Pořízeno mým
Canonem.
Nevíš nic Zdenku....nevíš nic

Snažím se spřádat pavučinu jako ten pavouk z Tenerife, abych vám poskytl ten nejlepší obraz z dojmů, které jsem zažil v mlžné zóně, v subtropické přízračné krajině chráněné oblasti Anaga v severovýchodní části ostrova.


Každé z ok téhle pavučiny je můj další post na tohle téma. Je mi líto, ale neměl jsem čas vyhledat a nafotit mistra pavučiny na obr.1 stejně, jako jsem v tom uspěl při pobytu na Korzice před několika lety. Získal jsem jen tu pavučinu.
Musím připustit smutnou realitu: Nemám žádný obrázek zvířete žijícího v mlžné zóně. Buď to bylo způsobeno naším rychlým pochodem, anebo přirozenou schopností zvířat umět se aktivně či pasivně skrývat. Prostě řečeno, mohl jsem mít pech, ale, abych řekl pravdu, na živý organizmus z říše živočišné jsem tam nenarazil. Inu, nebyl jsem ani v zoo ani v přírodovědném muzeu. Ano, občas jsem zahlédl nějaký létající hmyz, ale to bylo všechno. Nic víc. Subtropický přízračný les mi svá zvířata neukázal.The Fig.7: I found this species of the ferns  growing in places at the feet of the
wetter vertical rocks next to the road.The simple divided leaves, their near lanced
sharp with leaflets of the first order resembling ribs, this all leads me to
preliminary thoughts about its closer affinities with Blechnum the genus. Tenerife,
on August, 2016. Taken with my Canon.
Obr.7: Nacházel jsem tento druh kapradiny rostoucí místy při úpatích vlhčích
kolmých skal vedle silnice. Prostě dělené listy, jejich úzce kopinatý tvar s lístky
prvého řádu připomínajícími žebra, to vše mě vede k předběžným úvahám o
jeho bližších afinitách s rodem žebrovice (Blechnum). Tenerife, srpen, 2016.
Pořízeno mým Canonem. The Fig.8: I took many photos of this species. You can
find the more concrete information of it in the text of this post. Tenerife, 
on August, 2016. Taken with my Canon.
Obr.8: Pořídil jsem mnoho fotografií tohoto druhu. V textu tohoto postu
o něm můžete najít konkrétnější informace. Tenerife, srpen, 2016.
Pořízeno mým Canonem.  
Zejména listy kapradiny na obr.7 pozorované v profilu evokují mi rod žebrovice (Blechnum). Ale je to jen můj prostý odhad. Na rozdíl od zvířat mi les ukázal spousty rozmanitých rostlin a já jsem mu za to vděčný. Dokázal jsem rozpoznat několik odlišných kapradin rostoucích vedle silnice. Kapradina na obr.7 je jednou z nich. Cestou k vodopádům v jedné hornaté části na Madeiře (říjen, 2016) tatáž kapradina byla místy hojná při úpatí kolmých a vlhkých skal podél cesty.

Domníváte se, že už jste důvěrně obeznámeni se spoustou rostlin a živočichů. Znáte jejich vědecké latinské názvy. Myslíte si o sobě, že jste biolog. Určujete různé živé organizmy ve svém okolí s vysokou jistotou. Jste na sebe pyšní. A pak odletíte na ostrov a ocitnete se v jeho hornatém vnitrozemí. Stojíte na silnici v husté mlze a upřeně civíte na přízračný les, na jeho pokřivené kmeny a větve porostlé mechy a lišejníky. Pojednou slyšíte hlas. Uvědomujete si, že hlas patří lesu. Jeho hlas opakuje pořád jenom jednu větu: "Nevíš nic, můj biologu, můj experte..........nevíš nic." Tohle bych rád doporučil všem, kteří si myslí, že jsou experti. Být expertem je velmi relativní věc. Skutečný vědec je ten, jenž si je tohoto faktu plně vědomý, tzn. ten, který nikdy neztrácí svou pokoru.

The Fig.9: Next side field pathway invited me to step in the ghostly subtropical
forest. Tenerife, on August, 2016. Taken with my Canon.
Obr.9: Další postranní polní stezka mě vybízela ke vstupu do přízračného
subtropického lesa. Tenerife, srpen, 2016. Pořízeno mým Canonem.
Jméno druhu na obr.8 jsem zjistil už na Tenerife. Našel jsem ho s rychlou pomocí Vševěda Google. Je nejvyšší čas odhalit jeho botanickou totožnost. Jeho místní název je "bejeque". Druh je velmi proměnlivý při 30 varietách rozpoznávaných botaniky po celých Kanárských ostrovech. Jeho botanický latinský název je Aeonium urbicum a jeho čeledí jsou tlusticovité (Crassulaceae). Tento rod má více druhů než jen A. urbicum. Jsou rozšířeny na ostatních ostrovech Kanárského souostroví, v Maroku a také na Madeiře, kde mohu jeho výskyt potvrdit osobně, i když nevím, zda to byl tentýž druh, který jsem viděl na Tenerife v srpnu, 2016. V předešlém postě jsem přirovnal tento druh k netřesku střešnímu (Sempervivum tectorum). Teď je jasné, že obě rostliny - Aeonium urbicum a netřesk střešní (Sempervivum tectorum) - patří do stejné čeledi tlusticovitých (Crassulaceae). Můj příměr s netřeskem tedy nebyl tak špatný. Aeonium je vlastně jakýsi netřesk, jehož kompaktní listová růžice je nesena na vrcholu dlouhého zpola vystoupavého dřevnatého stvolu.
2 komentáře:

  1. Moc pěkné Zdenku, skoro bych řekl, že ta kapradina na obr. 7 je Blechnum spicant. Adam Majer

    OdpovědětVymazat
  2. Jdete na druh, jste odvážnější Adame než já. Odhadoval jsem to z hlavy. Právě žebrovice mi tam vytanula. Tak mám radost, že tuhle předběžnou úvahu podporujete. O samorostlíku vers. ploštičníku více v emilovi. Zdenek

    OdpovědětVymazat