pátek 1. srpna 2014

Fig.1: The Top of The Ossuary in Kutná Hora.
The English Version

The Famous Ossuary in Kutná Hora, Czech Republic, from outside. (I)

On last Saturday (07.26.2014) our trio (see in My Impressions from Paris, for example) visited to Kutná Hora, the Czech historical town about 80 km far from Prague, my native city and the metropolis of Czech republic.

I´m not going to repeat or to copy historical dates to you here in my blog. This is to be my authentical experience, my personal impressions, no boring list of facts you can get from The Know-all by several punches on your keyboards. Yeah, The Know-all is my nickname of the Google.
Fig.2: A part of The Ossuary in a scaffolding.

In fact, the Ossuary in Kutná Hora has consisted of a not too large graveyard with a smaller weather-worn church. You can enter the graveyard freely, you can walk among its graves and to examine them.The graveyard has been quite ordinary, you´ve been able to find the similar ones in every town and village in my country. Besides you´ve been able to meet them in much more representative conditions than the graveyard has been around the Ossuary in Kutná Hora.

We could read names of the dead on tombstones, we could appreciate aesthetic values and decorations of individual graves, we could encircle all the church and see that the graveyard as well as the church have been going through a lazy gradual reconstruction. Maybe there has been a lack of money ´cause the recostruction´s works have been going very slowly. It has seemed to be quite surprising in relation to the value of this cultural object. I´d suppose sufficient financial injections from three sources at least: from the town, from the UNESCO and from the European Union. But the ways of money to a project have been very long and winding. The closer to the goal money has been the lesser sum has remained.
Fig.3: A part of The Ossuary with no scaffolding.

There has been one tombstone in the graveyard of which form has attracted a visitor´s attention. We noticed it too. There has been a steering wheel fixed to it and the top of the slim tombstone has been decorated with a red star with five points. Maybe a Communist car driver has been resting in peace there. It has appeared to be a great kitsch among the other ordinary tombstones. It has been trumpery and its appearance has been disturbing the genius loci.

Some sections of the graveyard have been conditioned and some sections have looked like dumps. The church has presented the own Ossuary. It has been surrounded by a robust wall from three sides except for its face with the entrance. The wall has separated the Ossuary from the graveyard. Though the church has had three towers it hasn´t been too tall. My impression from this building has been something between a church and a mortuary. In the time of our visit the left side of the church (if you look at its face) has showed a partly built up scaffolding. We observed no working activity on it. Ye, it was on Saturday. The weekends have been free in Czech republic. Despite of this you´ve still been able to see workers in action wether a free day has been or not. Mostly they´ve worked in places of which importance has been much lesser than the one of the Ossuary in Kutná Hora.
Fig.4: The conditioned part of the graveyard around The Ossuary.
People  have come to see it from various corners of the world. It has been one of our most interesting monument. Well, just because of this I´d suppose much more efforts to deal with the task as fast as possible. But in the meantime both the Ossuary and the graveyard have remained to be the dead matters in the same time as their dead have been.

To be continued.


The Czech Version

Proslulá Kostnice v Kutné Hoře, Česká republika, zvenčí (I)

Minulou sobotu (26.7. 2014) naše trio (viz např. Mé dojmy z Paříže) navštívilo Kutnou Horu, české historické město asi 80 km daleko od Prahy, mého rodného města a hlavního města České republiky.
Fig.5: A part of the graveyard resembling a dump.

Nehodlám vám zde na svém blogu opakovat či opisovat historická data. Tohle má být můj autentický zážitek, mé osobní dojmy, žádný nudný výčet faktů, které můžete dostat od Vševěda několika údery na své klávesnici. Jo, Vševěd je moje přezdívka Google.

Kostnice v Kutné Hoře sestává vlastně z nepříliš velkého hřbitova a menšího omšelého kostela. Na hřbitov můžete vstoupit zdarma, můžete se procházet mezi jeho hroby a prohlížet si je. Hřbitov je zcela obyčejný, podobné můžete v mé zemi nacházet v každém městě a vesnici. Navíc se s nimi můžete setkávat v mnohem reprezentativnějším stavu, než je hřbitov kol Kostnice v Kutné Hoře.
Fig.6: The kitsch among tombstones..

Mohli jsme si číst jména zesnulých na náhrobcích, mohli jsme oceňovat estetické hodnoty a zdobení jednotlivých hrobů, mohli jsme celý kostel obejít a vidět, že hřbitov i kostel procházejí lenivou postupnou rekonstrukcí. Snad chybí peníze, protože rekonstrukční práce probíhají velmi pomalu. Vzhledem k hodnotě tohoto kulturního objektu se to zdá dost převapivé. Předpokládal bych dostatečné finanční injekce nejméně ze tří zdrojů: Od města, od UNESCO a od Evropské Unie. Ale cesty peněz k projektu jsou velmi dlouhé a klikaté. Čím blíže k cíli peníze jsou, tím menší suma zbývá.

Na hřbitově je jeden náhrobek, jehož forma upoutává návštěvníkovu pozornost. Také jsme si ho všimli. Je na něj upevněn volant a vršek toho štíhlého náhrobku dekoruje rudá hvězda s pěti cípy. Možná tam odpočívá v pokoji nějaký komunistický řidič. Mezi ostatními obyčejnými náhrobky se jeví jako velký kýč a jeho vzhled narušuje atmosféru místa.
Fig.7: The conditioned section of the Ossuary.

Některé úseky hřbitova jsou upravené a některé vypadají jako smetiště. Kostel představuje vlastní kostnici. Je obklopen robustní zdí ze tří stran, až na průčelí se vstupem. Zeď kostel odděluje od hřbitova. I když má kostel dvě věže, není moc vysoký. Můj dojem z této stavby je něco mezi kostelem a márnicí. V době naší návštěvy vykazovala levá strana kostela (hledíte-li na jeho průčelí) částečně vystavěné lešení. Žádnou pracovní činnost jsme na něm nepozorovali. Jo, byla sobota. Víkendy jsou v České republice volné. I přesto můžete pořád vidět dělníky v akci, ať je volno či není. Většinou pracují na místech, jejichž význam je mnohem menší, než je význam Kostnice v Kutné Hoře.
Přicházejí ji zhlédnout lidé z různých koutů světa. Je to jedna z našich nejzajímavějších národních památek. Právě proto bych předpokládal mnohem intenzivnější snahu vyrovnat se s tím úkolem co nejrychleji. Prozatím však Kostnice i hřbitov zůstávají stejně mrtvou záležitostí jako jejich nebožtíci.

Pokračování příště.

Žádné komentáře:

Okomentovat