čtvrtek 10. prosince 2015

The English Version
On The Three Great Literary Visionarists


I Met During My Visit to a Prague Exibition called

BRAVE NEW WORLD


The Fig.1: Try to enjoy an emotional mix of anxiety, fear, joy, freedom,
uncertainty and many other responses to our amoeba! Also you can see two pioneers in their attempts
to accomplish The BNW: Mr. V.I. Lenin and Mr. J.V. Stalin to the right. And there are
the TV-wall consisting of many small screens right in front of your eyes.

Last Sunday (12.06´15) I visited to a very nice exhibition. Its name has been "Brave New World" and it has been held in a big building in Holešovice the Prague section (and it will last till 01.25. 2016).
I´m no expert in the architecture styles but I´d place the building somewhere between the
The Fig.2: A man to a man.
constructivism and the functionalism. Viewed from a street it has appeared to have a very brief form with no decorations. I guess that it was built up in the fifties of the past century during the red totalitarian regime in a similar way as many other buildings of that time in this country. I have no idea of its previous purposes but now its large inner rooms have served for manifold temporary exhibitions devoted, in large as I think, to the modern arts.

Everybody knows Jules Verne and his amazing anticipations of various technical inventions. I liked reading his books in my boyhood. But then, a couple of years later, I came upon two quite else literary visionarists almost in the same time. It was The 451 degrees of Fahrenheit novel written by Ray Bradbury and "Brave New World" by Aldous Huxley. Since that time I have been wondering and watching as their visions have been coming into reality. The third of them, George Orwell, I discovered as the last. While the first two authors have described their ideas of not too hopeful perspectives of the modern civilization G. Orwell has focused on the psychological anatomy of the totalitarian regimes in general. Just this excellent trio has been a central base of the exhibition.
The Fig.3: The four pilloried human monsters.

The authors of the exhibition have seemed to pay the greatest attention to Aldous Huxley of whose motives have diffused from the ground floor up to the highest one. Indeed,  the exhibition names "Brave New World". Together with the three great thinkers there have been exhibited also works of both several current foreign artists and our ones. Their works have been in accordance with thoughts testaments of the three late authors. The works of the exhibiting current artists have confirmed the same or similar feelings and impressions from the development of our civilization as they have been described in the famous books of A. Huxley, R. Bradbury and G. Orwell.

The whole exposition has showed and disclosed the naked truth of the eternal human vision of the brave new world. It has showed all the naive, stupid and monster like attempts of the notoriously known mass murders to accomplish it by force. At least but not last the exhibition has showed by various and very educative ways how the individuals of our technocratic civilization has been losing more and more their own individuality and authenticity in the still accelerating race for the BNW.
The Fig.4: Pictures of J. Róna, my favorite artist, were a part of the
BNW exhibition, too.

A visitor of the BNW exhibition is exposed to a lot of impulses, experiences, feelings and impressions due to the whole sophisticated arrangement as well as to the individual artistic works of manifold forms such as performances, installations, pictures, citations of the three famous writers and of others, too, projected movies, sculptures etc.. The movies and various TV info-programs have been nonstop projected and some performances have been accompanied with adequate soft sounds. If you stand at the ground floor in a large hall divided into many separated exhibiting niches you can see high above your head a strange semi-transparent plastic performance resembling to a huge hollow amoeba of which pseudopodia are stretched from one ambit of the highest floor to another. This performance allows you to try crawling through the amoeba from one side to another and to experience anxiety, uncertainty, fear, joy, freedom and other negative or
positive responses to this strange artistic attraction. In the same time while still standing in the hall your attention is attracted with its opposite wall. It is occupied with a big panel towering up almost to the level of the highest (the third) floor. The panel consists of many small screens like the unites of the composite insectivorous eye and the same ads are projected in each of the small screens. They can evoke the Bradbury´s TV-walls or the Orwell´s totalitarian propaganda.

Well, I could depict each thing I saw there in detail but I would be too much long. Because to take pictures was permitted I used this chance and did a lot of shots. Therefore here I´m going to reduce myself to a couple notices only. The rest of this post could be finished with my pictures and shorter comments to them.
The Fig.5: A kind of escape from The BNW.

I can claim that the "Brave New World" exhibition fulfilled my expectations perfectly.When I was passing through the inner labyrinth of the DOX building The Big Brother was always present there in the air. The Big Brother of the propaganda, of the consume, of the advertising, of the war, of the intimidation, of the race for the Brave New World, of the spying each other, of the stupidity. But also I could perceive the tiredness of His constant influence and the vain, desperate or ridiculous attempts to escape from His influence if you still have kept rests of your common sense.

I´d like to thank all the authors of the exhibition and the artists, in short, all the people who have participated in this excellent action.
At least but not last my great thanks belong to Jitka, Klára and Robert. They were my attendants in the exhibition and it was due to them that I could see it. In fact this post could be done thanks to them.

The Fig.6: One of more sections of the A. Huxley´s hutchery.


The Czech version

O třech velkých literárních vizionářích,
které jsem potkal na jedné
pražské výstavě nazvané

BRAVE NEW WORLD
The Fig.7: The lab of predestination by A. Huxley.

Minulou neděli (6.12.2015) jsem navštívil velmi pěknou výstavu. Jmenuje se "Šťastný nový svět" (Brave New World) a je pořádána v jedné veliké budově v pražských Holešovicích (a bude trvat do 25.1. 2015). Nejsem odborník na architektonické styly, ale tuto budovu bych zařadil někam mezi konstruktivismus a funkcionalismus. Při pohledu z ulice se zdá mít velmi strohou formu bez ozdob. Hádám, že byla postavena v padesátých letech minulého století během rudého totalitního režimu podobně jako mnoho jiných budov té doby v této zemi. Nemám žádnou představu o jejích předešlých účelech, ale nyní její veliké vnitřní prostory slouží pro rozmanité dočasné výstavy věnované povětšinou, jak se domnívám, modernímu umění.

Každý zná Julesa Verna a jeho úžasné předpovědi různých vynálezů. V klukovském věku jsem jeho knihy rád čítal. Ale posléze, o pár roků později, jsem narazil skoro současně na zcela jiné literární vizionáře. Byla to novela 451°F od Raye Bradburyho a Konec civilizace od Aldouse Huxleyho.  Od té doby žasnu a sleduji, jak se jejich vize realizují. Třetího z nich, George Orwella, jsem objevil jako posledního. Zatímcu první dva autoři líčí své představy o nepříliš nadějných perspektivách moderní civilizace, G. Orwell se zaměřuje na psychologickou anatomii totalitních težimů obecně. Právě tohle excelentní trio je ústřední bází výstavy.
The Fig.8: Small beds wait for
the new happy children.

Zdá se, že autoři výstavy věnují největší pozornost Aldousi Huxleyovi, jehož motivy prostupují z přízemí až po nejvyšší patro. Ostatně, výstava se jmenuje "Štastný nový svět". Společně se třemi velkými mysliteli jsou rovněž vystavována díla několika zahraničních umělců a našich. Jejich práce jsou v souladu s myšlenkovým odkazem tří zesnulých autorů. Díla vystavujících umělců potvrzují stejné nebo podobné pocity a dojmy z vývoje naší civilizace, jak jsou popisovány ve slavných knihách A. Huxleyho, R. Bradburyho a G. Orwella.

Celá výstava ukazuje a odhaluje holou pravdu o věčné lidské vizi šťastného nového světa. Ukazuje naivní, hloupé a obludné pokusy notoricky známých masových vrahů dosáhnout ho silou. V neposlední řadě výstava ukazuje různě a velmi výchovně, jak jednotlivci naší technokratické civilizace ztrácí vlastní individualitu a autentičnost ve stále zrychlujícím závodě za ŠNS.

Návštěvník výstavy "Šťastný Nový Svět" je vystaven spoustě podnětů, zážitků, pocitů a dojmů kvůli celkovému rafinovanému uspořádání a také kvůli jednotlivým uměleckým dílům různých forem jako
The Fig.9.: Trophies of the consume. 
např. performancí, instalací, obrazů, citátů ze tří slavných spisovatelů a také jiných, promítaných filmů, soch atd.. Filmy a různé TV programy se promítají nonstop a některé performance provází adekvátní tlumené zvuky. Stojíte-li v přízemí v rozlehlé hale rozdělené do mnoha samostatných výstavních nik, můžete vysoko nad hlavou zahlédnout podivnou zpola průsvitnou performanci připomínající obří dutou amébu, jejíž panožky jsou nataženy z jednoho ochozu nejvyššího patra ke druhému. Tahle performance vám umožňuje vyzkoušet si prolezení amébou z jedné strany nad druhou a zažít úzkost, nejistotu, strach, radost, svobodu a další negativní či pozitivní reakce na tuhle podivnou uměleckou atrakci.
Současně, zatímco stále stojíte v této hale, vaši pozornost upoutá její protější stěna.  Zabírá ji velký panel, který se tyčí skoro do úrovně nejvyššího (třetího) patra. Panel se skládá z mnoha malých obrazovek jako jednotek složeného hmyzího oka a v každé z těch malých obrazovek se promítají stejné reklamy. Mohou evokovat Bradburyho telestěny nebo Orwellovu totalitní propagandu.
The Fig.10: Golden is silence.

Nu, mohl bych popisovat každou věc, kterou jsem tam viděl, ale byl bych přespříliš dlouhý. Protože fotit bylo povoleno, využil jsem tu možnost a udělal spousty obrázků. Proto se zde hodlám omezit jenom na pár poznámek. Zbytek tohoto postu by měly zakončit obrázky a krátké komenty k nim.

Mohu prohlásit, že výstava "Šťastný Nový Svět" dokonale splnila má očekávání. Když jsem procházel vnitřní labyrintem DOX budovy, Velký Bratr tam byl ve vzduchu vždycky přítomný. Velký Bratr propagandy, konzumu, války, zastrašování, závodu za Šťasným novým světem, vzájemného špehování, blbosti. Ale dokázal jsem vnímat také únavu z Jeho stálého vlivu a ony marné, zoufalé a směšné pokusy uniknout z Jeho vlivu, pokud si stále zachováváte zbytky zdravého rozumu.
The Fig.11: On the highest terrace of the DOX building.

Rád bych poděkoval všem autorům výstavy a všem umělcům, zkrátka všem lidem, kteří se na této vynikající akci podíleli.
V neposlední řadě patří mé díky Jitce, Kláře a Robertovi. Byli na výstavě mými společníky a je to jejich zásluhou, že jsem ji mohl vidět. Tento post mohl být vlastně vytvořen díky jim.České titulky k fotografiím:

Obr.1: Zkuste si užít emoční směs úzkosti, strachu, radosti, svobody, nejistoty a mnoha dalších reakcí na naši amébu! Rovněž můžete vidět dva průkopníky v pokusech o dosažení Šťasného nového světa: pana V.I. Lenina a pana J.V. Stalina vpravo. A přímo před očima máte velikou telestěnu sestávající z mnoha malých obrazovek.

Obr.2: Člověk člověku.

Obr.3: Čtyři pranýřovaná lidská monstra.

Obr.4: Součástí BNW výstavy byly rovněž obrazy J. Róny, mého oblíbeného vytvarníka.

Obr.5: Typ úniku před ŠNS.

Obr.6: Jedna z více sekcí líhně A. Huxleye.

Obr.7: Predestinační laboratoř podle A. Huxleye.

Obr.8: Postýlky čekají na nové šťasné děti.

Obr.9: Trofeje z konzumu.

Obr.10: Mlčeti zlato.

Obr.11: Na nejvyšší terase budovy DOX.

Obrázky neoznačené čísly jsou citace z děl slavné trojice autorů. Hojně zdobily výstavní prostory.


Žádné komentáře:

Okomentovat