středa 30. prosince 2015

The English Version

On My Orchids in This Christmas Time (III)

My Two Dendrobiums

The Fig.1: The white Dendro to the left, the pink one to the right. (11.28.´15)While I have been writing this serial the Christmas Eve has been here. Yes, today is the Christmas Day. But when I look out of a window I can see no snow, no signs of frost, what I can see at my sight is a colorless landscape only. The outer surroundings has an indifferent appearance. It could be a transition between winter and spring or between summer and fall as well as between fall and winter. The only thing what it does not resemble to is the right winter in our climatic band.
The Fig.2: A naked stem of the white Dendro with buds
in detail. (11.28.´15)

I belong to the lucky men yet who remember cruel winters with snowy floods, with frosty air, with frosted water, with long icicles hanging from roof rims. My memory has still retained childish battles with snowy balls, skiing, skating and all the other plays we could enjoy during the right winter periods.

The slippery terrain brought a lot of ridiculous episodes. People walked it like penguins or awkward bears. Our returns to our warm homes were very pleasant. Everybody perceived the contrast between outdoor and indoor very sharply.

The deciduous trees I can see from my window have been with no leaves but it has seemed to be almost illogical at 10 degrees of the Centigrade.

This Christmas atmosphere has been rather strange and unusual in my country but it has seemed to be obvious that we will have to admit this great change to ourselves. We will have to stop to believe in its temporal character.

Now this has been the current frame in which I have been able to observe my two dendrobiums. Indeed, you can see our current winter from my window on the pictures. I got the dendro with white flowers under the Christmas tree of the previous year. It was in flowers growing out of axils of its opposite leaves. Since that time I have been able to see some changes in its growing and flowering strategies. When its flowers went away three or four new thick stems with
The Fig.3: The extension of the white Dendro with aerial roots (11.28.´15)
opposite leaves grew up next to the original ones. The tallest stem formed something like an extension on its top. The extension has had aerial roots at its base sitting on the top of the original stem. Then in the second half of last summer I could observe that this dendro begun to lost its leaves gradually. Now some stems has still retained few leaves on their tops and some have been with no leaves at all. Though they have had no leaves they have been green and alive. First springing buds growing out of some naked stems appeared several weeks before this Christmas. First I thought them to be new leaves but they turned out to be flower buds. Now some sections of the naked stems have been covered with dense clusters of white flowers with a violet hue.
The Fig.4: First flower trio of the white Dendro is opening.
(12.5.´15)

The second Dendro with pink flowers I got a month later, i.e. on January of this year. It has behaved in a similar way as the first Dendro with the only difference: its phases have been delayed a month or so. At the present time it has been forming its first flower buds on almost naked green stems.

What is the cause of the changes in flowering with the two Dendrobiums? My hypothetical answer is that they may be exposed to more light than they need to. Maybe hence the reduction of leaves.
But I´m not quite sure of it. If my hypothesis is right or not is a matter of next observations.

This text was finished on the 30-th December, 2015.


The Czech Version

O mých orchidejích v tomto vánočním čase (III)

Moje dvě Dendrobia

Zatímco píši tento seriál, je tady Štědrý den. Ano, dnes je Štědrý den. Ale když vyhlédnu z okna, nevidím žádný sníh, žádné známky mrazu, to, co vidím v dohledu, je pouhá bezbarvá krajina. Venkovní prostředí má nevýrazný vzhled. Mohlo by být přechodem mezi zimou a jarem nebo mezi létem a podzimem a také mezi podzimem a zimou. Jediné, čemu se nepodobá, je pravé zimě v našem klimatickém pásmu.
The Fig.5: One dense cluster of flowers on the extension
of the tallest stem of the white Dendro. (12.14.´15)

Patřím ještě ke šťastlivcům, kteří si pamatují kruté zimy se sněhovými záplavami, s mrazivým vzduchem, se zamrzlou vodou, s dlouhými rampouchy visícími ze střešních okrajů. Má paměť stále uchovává dětské bitvy se sněhovými koulemi, lyžování, bruslení a všechny ty ostatní hry, které jsme si mohli užívat v pravých zimních obdobích.

Kluzký terén přinášel spousty legračních epizod. Lidé po něm chodili jako tučňáci či nemotorní medvědi. Návraty do teplých domovů byly velmi příjemné. Každý ostře vnímal ten kontrast mezi vnějškem a vnitřkem.

Opadavé stromy, které z okna vidím, jsou bez listí, ale při teplotě 10 stupňů C se to zdá být skoro nelogické.

Tahle vánoční atmosféra je v mé zemi poněkud zvláštní a neobvyklá, ale zdá se zjevné, že si tuhle velkou změnu budeme muset připustit. Budeme muset přestat věřit v její dočasný charakter.

Teď je tohle současný rámec, v němž svá dvě Dendrobia mohu pozorovat. Naši současnou zimu můžete ostatně vidět z mého okna na obrázcích. Dendro s bílými květy jsem dostal pod stromek loňských Vánoc. Květy mu vyrůstaly z paždí vstřícných listů. Od té doby mohu v jeho růstových a květních strategiích pozorovat určité změny. Když mu květy zvadly, vyrostly vedle původních tlustých stonků tři nebo čtyři nové se vstřícnými listy.
The Fig.6: Flowers of the white Dendro in detail. (12.14.´15)

Nejvyšší stonek vytvořil na svém vrcholu cosi jako extenzi. Extenze má na bázi nasedající na vrchol původního stonku vzdušné kořeny. Pak, ve druhé polovině letošního léta, jsem mohl pozorovat, že dendro začíná postupně ztrácet listy. Nyní si některé stonky stále pár listů na vrcholech zachovávají a některé jsou bez listů úplně. I když jsou bez listů, jsou zelené a živé. První rašící pupeny, které vyrůstaly z některých holých stonků se objevily několik týdnů před těmito Vánocemi. Zprvu jsem je pokládal za nové listy, ale ukázalo se, že to jsou květní základy. Teď jsou některé úseky holých stonků pokryté hustými shluky bílých květů s fialovým odstínem.
The Fig.7: The pink Dendro, first flower buds have
been forming.
(12.24.´15)

Druhé Dendro jsem dostal o měsíc později, tj. letos v lednu. Chová se podobně jako první Dendro s jediným rozdílem: Jeho fáze jsou asi o měsíc zpožděné. V současné době na holých zelených stoncích tvoří první květní pupeny.

Jaká je příčina změn v kvetení u obou Dendrobií? Moje hypotetická odpověď je, že jsou možná vystavena více světlu než potřebují. Snad odtud ta redukce listů. ale úplně jistý si tím nejsem. Je-li má hypotéza správná či ne je záležitostí dalších pozorování.

Tento text byl dokončen 30. prosince 2015.


České popisky k obrázkům:

Obr.1: Bílé Dendrobium vlevo, růžové vpravo. (28.11.´15)
Obr.2: Holý stonek bílého Dendrobia s pupeny v detailu. (28.11.´15)
Obr.3: Prodloužení bílého Dendrobia se vzdušnými kořeny (28.11.´15)
Obr.4: První květní trio bílého Dendrobia se otevírá. (5.12.´15)
Obr.5: Jeden hustý shluk květů na prodloužení nejvyššího stonku bílého Dendrobia. (14.12.´15)
Obr. 6: Květy bílého Denrobia v detailu. (14.12.´15)
Obr.7: Růžové Dendrobium, tvoří se první květní základy. (24.12.´15)

Žádné komentáře:

Okomentovat