sobota 30. srpna 2014

Te English Version

My Free Impressions from Paris

The Versailles from inside (II)
or lost in a Crowd and a Luxury

More exactly said our examination of the V-Palace´s interior included the ground floor and the first floor of its right wing (if you look at the face of the Palace). Its rest, i.e. its left wing and its central part, weren´t accessible to the public. In fact, we were in the left wing but only to buy tickets.

There have been a lot of separate big rooms separated each other but also interconnected together by a side corridor in the right wing. This way you´ve been going the corridor
alongside big niches to your left hand. Each of the big rooms has been overcrowded by a plenty of various art works such as historical furnitures, paintings on walls, statues, decorations, expensive carpets..... Some of the rooms have represented dining rooms, bed rooms and rooms of some else usages, the large pictures in decorated frames have showed various important historical scenes, religious topics, famous battles, portraits of the French Kings and their wives including their relations and other important historical personalities.

You´ve been walking the side corridor and trying to see something but also the other people tightly around you have been doing the same. You´ve still
been forced to go ahead. Some people around you have been taller than you and so you´ve tried to find a better position to see but other people behind you have been pushing you so hard that you´ve been getting an impression "If I stop walking I´ll be trampled".
You´ve been lost in a fast moving crowd of people and very soon you´ve been oversaturated by all the dreamy luxury in which very a chamber pot has been a masterpiece of a master.
Well, speaking frankly, that´s not my cup of tea. I begun to be tired very soon. I perceived all the examination somehow globally and the longer the examination was the more I was looking forward to its end.

I´d want you not to understand it badly. I´m very happy I could see the Versailles Palace. Though the examination didn´t allow me to stop and enjoy detailes of all the huge exposition, it allowed me to see places where the history not only of France but also of all the World has been formed.

To be continued


The Czech Version

Moje volné dojmy z Paříže

Versailles zevnitř (II)
aneb ztracen v davu a přepychu

Přesněji řečeno, naše prohlídka interiéru Paláce ve Versailles zahrnovala přízemí a první patro jeho pravého křídla (díváte-li se na průčelí Paláce). Zbytek, tzn. jeho levé křídlo a střední část nebyly veřejnosti přístupné. Vlastně jsme v levém křídle byli, ale jen si koupit lístky.

V pravém křídle je spousta samostatných velkých místností navzájem oddělených, ale zároveň společně propojených boční chodbou. Takto jdete chodbou podél velkých výklenků po levici. Každá z těch velkých prostor je přeplněna spoustou různých výtvarných děl, např. historickým nábytkem, nástěnnými malbami, sochami, dekoracemi, drahými koberci.......
Některé z místností představují obývací pokoje, ložnice a pokoje nějakých jiných využití, velké obrazy ve zdobených rámech předvádějí rozmanité významné historické scény, náboženská témata, slavné bitvy, portréty francouzských králů a jejich manželek včetně jejich příbuzných a další důležité historické osobnosti.

Kráčíte postranní chodbou a snažíte se něco vidět, ale též jiní lidé těsně kol vás dělají totéž. Pořád jste nuceni postupovat kupředu. Někteří kol vás jsou vyšší než vy a tak se snažíte vyhledat lepší pozici, abyste viděli, avšak další lidé za vámi vás postrkují tak drsně, že získáváte dojem "Jestli se zastavím, ušlapou mě".
Jste ztraceni v rychle se pohybujícím davu lidí a velmi brzy jste přesyceni veškerým tím pohádkovým přepychem, v němž dokonce i nočník je mistrovský kousek nějakého mistra.
Upřímně řečeno, tohle není můj šálek čaje. Velmi brzo jsem začal být unavený. Celou prohlídku jsem vnímal tak nějak globálně a čím byla prohlídka delší, tím více jsem se těšil na její konec.

Chtěl bych, abyste to nechápali špatně. Jsem nesmírně šťastný, že jsem mohl vidět Palác ve Versailles. Třebaže mi prohlídka nedovolovala zastavit se a těšit se detaily celé té ohromné expozice, umožnila mi navštívit místa, kde se formovala nejen historie Francie, ale celého světa.

Pokračování příštěŽádné komentáře:

Okomentovat