pátek 10. července 2015

The Fig1: Říp the mountain, our national symbol. A view from Lovoš.
The English Version

Lovoš (IV/2)

The Salvias at Our Feet and
Říp the Mountain on the Horizon

If you want to know what is Lovoš, you can visit to my previous posts of this serial. I´m not going to repeat it in each following part.

Well, I stopped my narration of our climb about 500 m above the sea level on a steppe like slanted plain. I did some shots of Salvia pratensis L. (the family Lamiaceae Lindl.) growing at a bushy margin of the grassy plain and then we crossed it to a rocky outcrop where we sat down for a while to take a short rest and to enjoy splendid views of the surrounding landscape.

There are several species of the genus Salvia L. in Czech republic. With a help of a botanical key I´m almost sure that my specimens from Lovoš belong to the species as I´ve presented it above. The flowering plants of this species grew there either separately or two to three plants together, I didn´t observe any large colonies.
The Fig.2: Salvia pratensis, Lovoš.

Our sitting gave astounding views of the surrounding landscape. I chose one of more photos I captured there for this post. You can see our national symbol, the mountain names Říp. According to a myth after their long journey our Forefather Čech (Czech) with his followers have stood up on the top of this mountain. They´d found a place to settle till that time. The Forefather Czech looked around the landscape and called out something like this: "Yes, this is the promised country full of milk and honey. Here we will settle forever!"

The Czech Version

Lovoš (IV/2)

Šalvěje pod nohama a hora Říp na obzoru

Chcete-li vědět, co je Lovoš, můžete navštívit předešlé příspěvky tohoto seriálu. Nehodlám to opakovat v každé náledující části.

Své vyprávění o našem výstupu jsem zastavil asi 500 m nad mořem na svažité pláni podobné stepi. Udělal jsem nějaké obrázky šalvěje luční (Salvia pratensis L.) z čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae Lindl) rostoucí na okraji travnaté planiny a pak jsme ji přešli k jednomu skalnímu výstupu, kde jsme se na chvilku usadili, abychom si krátce odpočinuli a dopřáli si nádherné výhledy do okolní krajiny.
The Fig.3: S. pratensis, Lovoš.

V České republice je několik druhů rodu šalvěj (Salvia L.). S pomocí botanického klíče jsem si skoro jistý, že moje exempláře z Lovoše patří ke druhu, který jsem už výše uvedl. Kvetoucí rostliny šalvěje luční tam rostly buď samostatně nebo dvě až tři rostliny pohromadě, žádné velké porosty jsem nepozoroval.

Naše sezení poskytovalo úžasné pohledy na okolní krajinu. Pro tento příspěvek jsem vybral jednu z více fotek, které jsem tam pořídil. Vidíte náš národní symbol, ta hora se jmenuje Říp. Podle pověsti na jejím vrcholu po dlouhé cestě stanuli náš Praotec Čech se svými následovníky. Do té doby hledali místo, kde by se usadili. Praotec Čech se rozhlédl po krajině a zvolal cosi jako tohle: "Ano, tohle je ta země plná mléka a medu. Tady se navždy usadíme!"

Žádné komentáře:

Okomentovat