pátek 3. července 2015

The Fig.1: Veratrum nigrum, inflorescence. Photo by A. Majer.
The English Version

The Green Gems of Our Flora (IV)

with unique photos by Adam Majer

The Plant Eliciting Sneezing

In my comp store there is, among other items, stored a collection of several photos showing in various shots one remarkable plant. The photos are taken by my friend Adam Majer specialized in floristics. I´m very grateful to him for he shares his hunts of the plants fast disappearing from the compound of our flora with me. Again I haven´t seen this interesting plant in wild so far, I ve known it in theory only.

You would count plants belonging to its family and growing in Czech republic with a help of fingers of your one hand. It is the family Melanthiaceae Batsch.. Its name in Latin is Veratrum nigrum L. You can find yet one species of this genus here in Czech republic, that´s Veratrum album L. and according to botanists this species has two subspecies: V. a. subsp. album and V. a. subsp. lobelianum (Bernh.) Arcang..
The Fig.2: Inflorescence in more detail. Photo by A. Majer

If I find this plant in older botanical keys (The Flora of Czechoslovakia, Dostál J., 1950, for example) I can see that it was placed in the family Liliaceae Juss.. Now botanists have placed this species into a separate family but in the frame of Liliales the order. Our botanical insights have been changing continuously with advances in the plant taxonomy and systematics. As you may see, today we can compare DNA´s of various plants. This way allows us to get much more exact information of their real relationships than as it were several decades ago.

Surprisingly, unlike its highly toxic relative Veratrum album Veratrum nigrum seems to be with no poisonous compounds. I have find no mention of its toxicity comparable to the one of V. album in the special literature.

The sneezing effect is presented with V. album exclusively (its ground rhizome and other parts), I´ve seen no mention of it with V. nigrum.
The name of this genus is "kýchavice" in Czech. The name is derived from the sneezing effect described in V. album.

And yet one interesting thing. My friend, the photo-hunter of our green (and no green ones, too) rarities, Adam Majer wrote to me in the e-mail with its enclosure full of photos of V. nigrum that Charles Darwin cultivated this species in his garden. To me it is a new information. It seems that this plant species belonged to his favourite ones.


The Fig.3: V. nigrum, two specimens. Photo by A. Majer.
The Czech Version

Zelené klenoty naší flory (IV)

s unikátními snímky Adama Majera

Rostlina, která vyvolává kýchání

Ve skladu na kompu, mezi jinými položkami, mám uskladněnu sbírku několika snímků, které v různých záběrech ukazují jednu pozoruhodnou rostlinu. Snímky pořídil přítel Adam Majer, který se specializuje na floristiku. Jsem mu velmi vděčný, že se mnou sdílí své foto-úlovky rostlin, které ze skladby naší flory rychle mizí. Opět jsem prozatím tuhle rostlinu ve volné přírodě neviděl, znám ji jen teoreticky.

Rostliny, jež patří do stejné čeledi a rostou v České republice, byste spočítali na prstech jedné ruky. Je to čeleď kýchavicovitých (Melanthiaceae Batsch.). Latinsky se jmenuje Veratrum nigrum L. (kýchavice černá). Tady v České republice můžete najít ještě jeden druh tohoto rodu, tj. kýchavici bílou (Veratrum album L.) a podle botaniků má tento druh dva poddruhy: kýchavici bílou pravou (V.a. subsp. album) a kýchavici bílou Lobelovu (V.a. subsp. lobelianum Bernh. Arcang.).

Hledám-li tuhle rostlinu ve starších botanických klíčích (Květena ČSR, Dostál, J., 1950 například), vidím, že se řadila do čeledi liliovitých (Liliaceae Juss.) Dnes botanici řadí tento druh do samostatné čeledi, ale v rámci řádu liliotvarých (Liliales). Naše botanické znalosti se stále mění s pokroky v rostlinné taxonomii a systematice. Jak možná víte, dnes můžete srovnávat DNA různých rostlin. Tento způsob nám umožňuje získávat mnohem přesnější informace o jejich skutečných vztazích, než tomu bylo před několika desetiletími.
The Fig.4: A detailed view of side branches of the inflorescence. Photo by A. Majer.

Je překvapivé, že na rozdíl od své vysoce toxické příbuzné kýchavice bílé (V. album) kýchavice černá se zdá být bez jedovatých látek. V odborné literatuře nenacházím žádnou zmínku o její jedovatosti srovnatelné s toxicitou kýchavice bílé (V. album).

Kýchavý efekt je výhradně uváděn u kýchavice bílé (V. album) (její rozdrcený oddenek a jiné části). U kýchavice černé (V. nigrum) jsem o tom žádnou zmínku neviděl.

A ještě jedna zajímavost. Přítel, foto-lovec našich zelených (a také nezelených) vzácností, Adam Majer mi v e-mailu s přílohou plnou snímků kýchavice černé (V. nigrum) psal, že tento druh pěstoval na své zahradě Charles Darwin. Pro mne je to novinka. Zdá se, že tento rostlinný druh patřil k jeho oblíbeným.

České popisky k obrázkům:
Obr.1 - kýchavice černá (Veratrum nigrum L.), květenství.
Obr.2 - Květenství detailněji.
Obr.3 - k. černá (V. nigrum L.), dva jedninci.
Obr.4 - Detailní pohled na boční větve květenství.
Všechny snímky pořídil Adam Majer.


Žádné komentáře:

Okomentovat