pondělí 6. července 2015

The Fig.1: A beautiful view of the landscape under my feet.

The English Version

Lovoš The Hill (IV)

On A Steppe Like Steep Slant (IV/1)

When we overcame the stony run we started to climb the steepest section of the hill up directly. First the terrain was bushy and stony but then we got through it to a free open steep slope with a steppe like vegetation cover. Imagine yourself a large slant covered with yellow and green grasses together with various other plants and naked rocky outcrops rising from it here and there and you´re at home.

As we were climbing up the stony and bushy terrain to the open slant I saw first specimens of the burning bush Dictamnus albus L., the family Rutaceae Juss.. The specimens started forming inflorescences only but a time later we found some plants of this species in flower at higher levels of our climb. This plant element confirmed a similar compound of the flora I was familiar to from the rocky cliffs above the river Vltava not too far from the place where I lived.
The Fig.2: The burning bush forming an inflorescence. The hill Lovoš.
Interestingly, I found no plants of Aurinia saxatilis (L.) Desv. subsp. arduini (Fritsch) Dostál, the family Brassicaceae, in this Lovoš habitat. They´ve been so typical of the rocky cliffs above the river Vltava as well as of almost vertical rocky walls in the Divoká Šárka Valley. Simply I could see that this locality in Lovoš the hill wasn´t a perfect copy of my familiar Prague habitats but it was very similar to them.

I´m going to stay on this steppe like slanted plain in Lovoš also in next several continuations because of more interesting plants and splendid views of the surrounding landscape. To describe our fruitful stay there in one post could be too big morsel for you. Therefore I´m going to divided it into more smaller parts.


The Czech Version
The Fig.3: Buds of the burning bush. The hill Lovoš.

Lovoš (IV)

Na strmém svahu podobném stepi (IV/1)

Když jsme překonali kamenitou suť, začali jsme stoupat vzhůru nejstrmějším úsekem kopce přímo. Nejdřív byl terén křovinatý a kamenitý, ale pak jsme se jím prokousali na volný otevřený strmý svah s vegetačním krytem podobným stepi. Představte si rozlehlé úbočí porostlé žlutými a zelenými travinami spolu s různými jinými rostlinami a nahé skalní výstupy, jež se z něj tu a tam zvedají a jste doma.

Jak jsme stoupali kamenitým a křovinatým terénem k otevřenému svahu, uviděl jsem první exempláře třemdavy bílé (Dictamnus albus L.) z čeledi routovitých (Rutaceae Juss.). Tihle jedinci začínali teprve vytvářet květenství, ale o nějaký čas později jsme našli kvetoucí rostliny tohoto druhu ve vyšších úrovních našeho výstupu. Tento rostlinný prvek potvrzoval podobnou skladbu květeny, kterou důvěrně znám ze skalnatých srázů nad Vltavou nepříliš vzdálených od místa, kde bydlím.
Je zajímavé, že jsem na této lovošské lokalitě nenašel žádné rostliny tařice skalní Arduinovy (Aurinia saxatilis (L.) Desv. subsp. arduini (Fritsch) Dostál. Jsou tak charakteristické pro skalnaté srázy nad Vltavou a také pro skoro kolmé skalnaté stěny v údolí Divoké Šárky. Prostě jsem viděl, že lovošská lokalita není dokonalou kopií mých důvěrně známých pražských lokalit, ale je jim velmi podobná.

Na téhle stepní šikmé planině na Lovoši hodlám zůstat také v dalších několika pokračováních kvůli dalším zajímavým rostlinám a nádherným pohledům do okolní krajiny. Popsat náš tamní pobyt v jediném příspěvku by pro vás mohlo být příliš velké sousto. Z toho důvodu ho rozdělím na více menších částí.

České popisky k obrázkům:
Obr.1: Krásný pohled na krajinu pod mýma nohama.
Obr.2: Třemdava bílá (Dictamnus albus L.) vytvářející květenství.
Obr.3: Poupata třemdavy bílé (D. albus L.).


Žádné komentáře:

Okomentovat