sobota 12. září 2015

The Fig.1: My Vanilla is hanging on Brassia.
The English Version

One Novelty Of My Vanilla crenulata
from Reunion (IV)

Its only stock has still been becoming longer and longer. It has had a climbing character. At the present time it has been so tall that it has exceeded its support, i.e. the Chinese stick.
A not so long time before I found its long stock freely laying on its substrate´s surface under its support. Almost it looked like a spiry green and glassy snake there with all its leaves alive including the most original ones. Fortunately, its stock wasn´t broken, its flexibility was well.

I had no time to make a new and better support for it in that time. But it was necessary to think out some simple and immediate solution for it. It was a late evening and I was after my twelve hours lasting daylight shift, the second could follow next day. So I did the simplest thing I could do. I made use of the Brassia orchid growing next to my vanilla as its support. Simply I hung its stock on the Brassia´s dense foliage.

In the meantime this simple way has seemed to work well. No springs of new stocks have penetrated above substrate so far. There has still been the only climbing stock in the pot as you can see on my pictures. The plant has still invested into the only stock.
The Fig.2: Lower in the centre is a detail of its topest part.

The Czech Version

Jedna novinka o mé Vanilla crenulata 
z Reunionu (IV)


Její jediná lodyha se stále prodlužuje. Má šplhavou povahu. V současné době je tak vysoká, že přesahuje svou oporu, tj. čínskou hůlku.
Před nedávnem jsem její dlouhou lodyhu našel volně ležet na povrchu substrátu pod oporou. Vypadala tam skoro jako stočený zelený a lesklý had, všechny listy živé včetně těch nejpůvodnějších. Naštěstí se lodyha nezlomila, má dobrou pružnost.

V té době jsem neměl čas vytvářet pro ni nějakou novou a lepší oporu. Bylo však nutné vymyslet pro ni nějaké prosté a okamžité řešení. Bylo pozdě večer a já byl po dvanáctihodinové denní službě, druhá měla následovat příští den. Tak jsem provedl nejprostší věc, kterou jsem mohl. Využil jsem pro vanilku jako oporu orchideu rodu Brassia, která roste vedle ní. Prostě jsem zavěsil její lodyhu na husté olistění této orchidky.
The Fig.3: No new stocks have been seen so far.

Prozatím se zdá, že tento prostý způsob funguje dobře. Až dosud nad substrát nepronikají žádné výhonky nových lodyh. V květináči je stále jediná šplhavá lodyha, jak můžete vidět na mých snímcích. Rostlina nadále investuje do jediné lodyhy.

České popisky k obrázkům:
Obr.1: Má vanilka visí na orchidce rodu Brassia.
Obr.2: Níže uprostřed je detail její nejvyšší části.
Obr.3: Prozatím nejsou vidět žádné nové lodyhy.Žádné komentáře:

Okomentovat