pátek 4. září 2015

The Fig.1: Isn´t this a scrap of a lace gown of a fairy left by her on the dead wood?
The English Version

From Štěchovice to Slapy and Vice Versa (V)

Somehow By The Way

There are a lot of things a man passes with no notice. This is so because they are small or unnoticeable but they can have their own beauty or elegance or grace in the same way as the big things may have.
Usually we notice the small beauties by the way and this is the case of my two photos taken by the way while I was passing by a collection of logs placed at a wall of one house.
In other words, the point is to know the way how to see. I don´t claim that this is my usual way how I perceive things in my surroundings. I think that you must be lucky to see something like that but it is not enaugh. You must realize it fully, you must be adjusted to something like that.
I assume that each of us is adjusted more or lesser to a certain special region of perceiving. Each of us perceives a certain sphere of the outer world better than the others. Of course, we can say to ourselves what we need to see consciously but there is the individual special seeing which is given by our gens and education as well. Thanks to this fact we can´t see everything, always we can see a part of this world only.

Well, my two attendants passed by the collection of logs a while before me and they saw nothing. They perceived different pictures of the external world than I did. I didn´t perceive their actual world in that moment. Fortunately, unlike them I could record my then actual view of this world with a help of my Canon. I could record the fungi growing on the dead wood also for everyone who is able to appreciate their decorative value. To me it was a fairy who had left a scrap of her lacy gown behind her on the old wood. But I´m an amateur naturalist, too, and from this point of view I judge that this species is Schizophyllum commune.

The Czech Version
The Fig.2: But an amateur naturalist in my head thinks it is Schizophyllum commune.

Ze Štěchovic na Slapy a naopak (V)

Jaksi mimochodem

Existuje spousta věcí, které člověk míjí bez povšimnoutí. Je tomu tak proto, že jsou malé a nenápadné, ale mohou mít vlastní krásu či eleganci nebo půvab stejně jako je mají velké věci.
Malých krás si všímáme obvykle mimochodem a to je případ mých dvou snímků pořízených mimochodem, zatímco jsem procházel kol hromady dřeva umístěné u stěny jednoho domu.
Jinými slovy, podstatné je znát způsob, jak se dívat. Netvrdím, že to je způsob, jakým vnímám věci ve svém okolí. Myslím, že musíte mít kliku, abyste něco takového viděli, ale to nestačí. Musíte si to plně uvědomit, musíte být na něco takového nastaveni.
Mám za to, že každý z nás je nastaven více či méně na určitou speciální oblast vnímání. Každý z nás vnímá určitou sféru zevního světa lépe než druzí. Samozřejmě, že si můžeme vědomě říci, co vidět potřebujeme, avšak existuje individuální speciální vidění, jež je dáno našimi geny a vzděláním. Díky tomuto faktu nemůžeme vidět všechno, vždy vidíme jen část tohoto světa.

Moji dva společníci prošli kolem hromady polen chvilku přede mnou a neviděli nic. Vnímali odlišné obrazy vnějšího světa než já. Jejich aktuální svět jsem v té chvíli neviděl. Naštěstí jsem, na rozdíl od nich,  mohl svůj tehdy aktuální pohled na svět zaznamenat pomocí svého Canonu. Mohl jsem zaznamenat houby rostoucí na mrtvém dřevě také pro každého, kdo dovede ocenit jejich zdobnou hodnotu. Pro mne na tom starém dřevě zanechala za sebou útržek ze svých krajkových šatů nějaká víla. Ale já jse taky amatérský přírodovědec a z tohoto hlediska soudím, že tento druh je klanolístka obecná (Schizophyllum commmune).

České popisky k obrázkům:
Obr.1: Není tohle útržek krajkových šatů nějaké víly, který zanechala na mrtvém dřevě?
Obr.2: Ale amatérský přírodovědec v mé hlavě se domnívá, že to je klanolístka obecná (Schizophyllum commune).

Žádné komentáře:

Okomentovat