sobota 24. září 2016

The English Version

The Magical Memories of Tenerife (XIII)

or How I Had Good Times There

The Fig.1: A back view of the coastline of the North West black beaches.
You can see the way of our arrival by taxi cab to the right on the picture.
The way climbed down in long turns alongside the vertical rocks.
Tenerife, On August, 2016. Taken with my Canon.
Obr.1: Zpětný pohled na pobřežní linii SZ černých pláží. Na obrázku napravo
vidíte cestu našeho příjezdu taxíkem. Cesta klesala v dlouhých zatáčkách podél
kolmých skalních srázů. Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým Canonem.
The Most Beautiful Beaches (a)

I would say that the black beaches of the North-West coast of Tenerife were the most beautiful of all the ones I could see there. To my opinion at least. Their coast was very colorful with all their restaurants, shops and manifold hotels raging from the most expensive to the ones acceptable to an average tourist.

The middle zone between the beaches and the sea to our right side and the buildings to our left side was a system of pleasant small parks and just this zone we were passing through. I took shots of all the three zones like a very agile gun man, the objective of my Canon was still aiming at all directions, at something what it seemed to be beautiful or interesting to me.

This holiday resort allowed you to glimpse the top of El Teide from some places on the coast. It is the highest mountain of Spain, not only of the Canary Islands. And it is not a mountain only, it is a powerful volcano, too. Two drawbacks as for this destination: First I did not take a bathing there and second we did not climb up to the top of the volcano though this purpose was in our plans. Well, one can´t get everything.
The Fig.2: A forward view of the promenade at a distance. On August 2016,
Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.2: Dopřený pohled na promenádu v dálce. Srpen, 2016, Tenerife. Pořízeno
mým Canonem.

Walking the promenade also we came upon a small church. I recall we took a short rest in front of it and I took some shots of it from outside and then I stepped to its entrance to photograph its inner room.

As I have still been writing my Canon did not cease being ready and in operation. The place had a lot of stimuli to photograph.

Well, let´s copy our way through promenade with a help of my photographs I took there. And because the way was long let´s devote more parts to the NW black beaches. This is the first of them.


The Czech Version

Kouzelné vzpomínky na Tenerife (XIII)

aneb, jak mi na Tene bylo Bene

The Fig.3: A view of the Atlantic ocean from the North West coast. On August
2016, Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.3: Pohled na Atlantik ze SZ pobřeží. Srpen, 2016, Tenerife. Pořízeno mým
Canonem.
Nejkrásnější pláže (a)

Řekl bych, že černé pláže na severozápadním pobřeží Tenerife byly nejkrásnější ze všech, které jsem tam mohl vidět. Aspoň podle mého názoru. Jejich pobřeží bylo velmi pestré při všech restauracích, obchodech a rozmanitých hotelech od nejnákladnějších až po ty přijatelné pro průměrného turistu.

Střední zóna mezi plážemi a mořem po pravé straně a budovami po levé byla soustavou příjemných parčíků a právě touhle zónou jsme procházeli. Fotil jsem všechny tři zóny jako nějaký čilý pistolník, objektiv Canonu pořád mířil všemi směry na něco, co mi připadalo krásné nebo zajímavé.
The Fig.4: A brighter view of the coastline behind our backs. On August 2016,
Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.4: Jasnější pohled na pobřežní linii za našimi zády. Srpen 2016, Tenerife.
Pořízeno mým Canonem.The Fig.5: We are becoming a part of the promenade. On August 2016,
Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.5: Stáváme se součástí promenády. Srpen 2016, Tenerife. Pořízeno
mým Canonem.

The Fig.6: In a moment I photographed an emergency ambulance going to an acute case.
On August 2016, Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.6: V jedné chvíli jsem vyfotil záchranku jedoucí k nějakému akutnímu případu.
Srpen, 2016, Tenerife. Pořízeno mým Canonem. 

Tohle letovisko vám dovolovalo letmo zahlédnout vrchol El Teide z některých míst na pobřeží. Je to nejvyšší hora Španělska, nejen Kanárských ostrovů. A není to jen hora, je to také mocná sopka. Dvě stinné stránky pokud jde o tuhle destinaci: Zaprvé, že jsem se tam nevykoupal a za druhé, nevystoupili jsme na vrchol té sopky, i když tenhle cíl v našich plánech byl. Inu, člověk nemůže mít všechno.

The Fig.7: One of sweet water sources where you can get rid of sand and
sea salts. The God of the seas, Poseidon, is standing at the sea.
The local dogs seem to be well adapted to the subtropical climate.
On August, 2016, Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.7: Jeden ze sladkovodních zdrojů, kde se můžete zbavit písku a mořských solí.
Bůh moří, Poseidon stojí u moře.
Zdá se, že místní psi jsou na subtropické klima dobře adaptováni.
Srpen, 2016, Tenerife. Pořízeno mým Canonem.

Cestou po promenádě jsme také narazili na kostelík. Vzpomínám si, že jsme před ním krátce odpočívali a já si udělal několik jeho fotek zvenčí a pak jsem přistoupil k jeho vchodu, abych si vyfotil jeho vnitřní prostor.
The Fig.8: One of many rifts through vegetation of the promenade with platforms
at various levels. On August, 2016, Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.8: Jeden z mnoha průhledů vegetací promenády s plošinami v různých úrovních.
Srpen, 2016, Tenerife. Pořízeno mým Canonem.
The Fig.9: I liked this connection a natural material with a man made addition resembling
a strange anemometer with a lot of dippers. On August, 2016, Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.9: Líbilo se mi tohle spojení přírodního materiálu s dodatkem vyrobeným člověkem, který
připomínal podivný anemometr se spoustou lopatek. Srpen, 2016, Tenerife, Pořízeno mým Canonem.

The Fig.10: A look at the sea with a symbol of the cross or of a rigging of a ship.
On August, 2016, Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.10: Pohled na moře se symbolem kříže nebo ráhnoví nějaké lodi.
Srpen, 2016, Tenerife. Pořízeno mým Canonem.
The Fig.11: A part of the promenade with swimming pools separated from the sea.
On August, 2016, Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.11: Část promenády s bázény oddělenými od moře. Srpen, 2016, Tenerife.
Pořízeno mým Canonem.

Jak stále píšu, můj Canon neustával být v pohotovosti a v chodu. Místo mělo pro focení spousty podnětů.

The Fig.12: A next view of the swimming pools and of the open sea.
On August, 2016, Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.12: Další pohled na bazény a otevřené moře. Srpen, 2016, Tenerife.
Pořízeno mým Canonem.

The Fig.13: On our way through the promenade we met this small church. The God has His stand
here, too. On August, 2016, Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.13: Cestou promenádou jsme se setkali s tímto kostelíkem. I tady má Bůh svůj stánek.
Srpen, 2016, Tenerife. Pořízeno mým Canonem.

The Fig.14: A look into the inner modest room of the small church.
On August, 2016. Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.14: Pohled do vnitřní skromné prostory kostelíka.
Srpen, 2016. Tenerife. Pořízeno mým Canonem.

Kopírujme naši cestu promenádou s pomocí fotografií, které jsem tam udělal. A protože to byla dlouhá cesta, věnujme SZ černým plážím více částí. Tohle je první z nich.

The Fig.15: One of next back views of the coastline on our way through
the promenade. On August, 2016. Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.15: Jeden z dalších zpětných pohledů na pobřežní linii cestou přes promenádu.
Srpen, 2016. Tenerife. Pořízeno mým Canonem.

Žádné komentáře:

Okomentovat