středa 28. září 2016

The English Version

The Magical Memories of Tenerife (XV)

or How I Had Good Times There

Where on Earth does all the Sweet Water Come from?

The Fig.1: Though you hardly see a stream throughout the whole Tenerife,
water is running from water taps and as I document on this picture I could
see this fountain in the course of our walk alongside the black beaches of the
North West coast. On August, 2016. Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.1: I když po celém Tenerife sotva spatříte nějaký potok, voda z kohoutků teče
a, jak dokládám na tomto obrázku, během naší procházky podél černých pláží SZ
pobřeží jsem mohl pozorovat tuhle fontánu. Srpen, 2016. Tenerife. Pořízeno mým
Canonem.
The Most Beautiful Beaches (c)

The island did not seem to suffer from a luck of sweet water. When we turned a water tap in the bathroom of our pension water was running obediently. I could take a shower as often as I wanted to. Also the great fountain on the fig.1 did not show any need to save fresh water. Despite all this hardly we could see a stream there and if so then it was semi dried and its water was rather still than running.

There was cloudy only one day of all our stay at Tenerife. The clouds came from the Atlantic ocean gradually till they covered the whole sky. Raining came in a late afternoon, few droplets fell in a short while, that was all.

More often we could observe clouds flying over tops of the mountains from inland. Usually they were teared to smaller clouds by the mountains and then they vapoured above the sea. The mountains took their tax from them, i.e. they caught up a part of their moisture as we could experience personally during our trip to the mountainous inland.
The Fig.2: The coastline has a zigzag character allowing you to see your past
which you have passed through a while before. Big hotels have sufficient capacities
to devour crowds of people. You can see the small church from the past part as
well as the mountains in the mist on the background. On August, 2016. Tenerife.
Taken with my Canon.
Obr.2: Pobřežní linie má klikatý charakter, jenž vám umožňuje vidět minulost, kterou
jste před chvílí procházeli. Velké hotely mají dostatečnou kapacitu, aby hltaly davy
lidí. Můžete vidět kostelík z minulé části a také hory v mlžném oparu na pozadí.
Srpen, 2016. Tenerife. Pořízeno mým Canonem.

We visited to Tenerife on August, that is in the month with the lowest average rainfalls per a year. This can explain the impression that the island uses hidden water sources from the rainfalls at the higher altitudes. I can imagine a transient recover of the local streams and brooks in the more raining periods of a year.

The Fig.3: The fountain in blue. The North West coastline. On August, 2016.
Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.3: Vodotrysk v modrém. SZ pobřeží. Srpen, 2016. Tenerife.
Pořízeno mým Canonem.

The Fig.4: Some preferred this stony scythe to the overcrowded beaches.
On August, 2016. Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.4: Někteří dávali před přeplněnými plážemi přednost téhle kamenné kose.
Srpen, 2016. Tenerife. Pořízeno mým Canonem.

There is no true river in Tenerife. The island is too small and too mountainous to form something like that.

The Fig.5: A next view of the NW coastline. On August, 2016. Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.5: Další pohled na SZ pobřeží. Srpen, 2016. Tenerife. Pořízeno mým Canonem.
The Fig.6: We came upon old cannons in one section of our walk alongside
the NW coastline. They recalled the times of the first Spanish conquerors defeating
this island against various attackers. On August, 2016. Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.6: V jednom úseku naší procházky podél SZ pobřeží jsme narazili na stará děla.
Připomínala časy prvních španělských dobyvatelů bránících tento ostrov před různými
útočníky. Srpen, 2016. Tenerife. Pořízeno mým Canonem.

The Fig.7: One of the cannons in more detail. On August, 2016. Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.7: Jeden z těch kanónů detailněji. Srpen, 2016. Tenerife. Pořízeno mým Canonem.

I have no doubts that the most important role in the water cycle in this part of the world has been played by the Atlantic ocean. Its share of the water evaporation must be vast.

The Fig.8: A detail of the cannon´s corpus with various decorated symbols and writings.
On August, 2016. Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.8: Detail těla děla s různými dekorovanými symboly a nápisy.
Srpen, 2016. Tenerife. Pořízeno mým Canonem.


The Czech Version

Kouzelné vzpomínky na Tenerife (XV)
aneb
Jak mi na Tene bylo bene 

The Fig.9: A watchtower. On August, 2016. Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.9: Strážní hláska. Srpen, 2016. Tenerife. Pořízeno mým Canonem.

Odkud se proboha bere všechna ta sladká voda?

Nejkrásnější pláže (c)

The Fig.10: The watchtower once again. You can see that it is a part of a former fort. Fortunately,
today it has been besieged by peaceful tourists only. On August, 2016. Tenerife. Taken with my
Cannon.
Obr.10: Strážní hláska ještě jednou. Můžete vidět, že je součástí jakési bývalé pevnosti. Naštěstí
je dnes obléhána pouze mírumilovnými turisty. Srpen, 2016. Tenerife. Pořízeno mým Canonem.

Zdálo se, že ostrov nedostatkem sladké vody netrpí. Když jsme v koupelně penzionu otočili kohoutkem, voda poslušně tekla. Mohl jsem se sprchovat tak často, jak jsem chtěl. Také báječný vodotrysk na obr.1 nevykazuje žádnou potřebu vodou šetřit. Vzdor tomu všemu jsme tam sotva mohli spatřit nějaký potok a pokud ano, pak byl zpola vyschlý a vodu měl spíš stojatou než tekoucí.

The Fig.11: Often we could see fishermen next to the beaches. On August, 2016.
Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.11: Často jsme mohli pozorovat rybáře vedle pláží. Srpen, 2016. Tenerife.
Pořízeno mým Canonem.
Z celého pobytu na Tenerife byl zatažený jen jeden den. Oblačnost přicházela od Atlantiku postupně, dokud nezakryla celou oblohu. Deštivo se dostavilo v pozdním odpoledni, v krátké chvíli spadlo pár kapiček, to bylo všechno.

Častěji jsme mohli pozorovat oblačnost, která přelétala vrcholky hor z vnitrozemí. Obvykle ji hory roztrhaly na menší mraky a ty se pak odpařily nad mořem. Hory si z nich braly svou daň, tj. zachytávaly část z jejich vlhkosti, jak jsme mohli zakusit osobně během výletu do hornatého vnitrozemí.

Tenerife jsme navštívili v srpnu, tzn. v měsíci s nejnižšími průměrnými srážkami za rok. Tohle může vysvětlovat dojem, že ostrov využívá skryté vodní zdroje z dešťových srážek ve vyšších nadmořských výškách. Umím si představit přechodnou obnovu místních pramenů a potoků v deštivějších obdobích roku.
The Fig.12: In a street behind the beaches.On August, 2016. Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.12: V jedné ulici za plážemi. Srpen, 2016. Tenerife. Pořízeno mým Canonem.

Na Tenerife žádná opravdová řeka neexistuje. Ostrov je příliš malý a příliš hornatý, aby se něco takového vytvořilo.

The Fig.13: You are looking at the highest mountain of Spain. Its top was veiled in misty breath
and clouds. I made this shot in the closer detail while we were taking a rest on a bench under a dense
crown of an old bay laurel. On August, 2016. Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.13: Díváte se na nejvyšší horu Španělska. Její vrchol byl zahalen v mlžném oparu a mracích.
Tenhle záběr jsem udělal v bližším detailu, zatímco jsme odpočívali na lavičce pod hustou korunou
starého vavřínu. Srpen, 2016. Tenerife. Pořízeno mým Canonem.

Nepochybuji, že v koloběhu vody v téhle části světa hraje nejvýznamnější roli Atlantický oceán. Jeho podíl vodního odparu musí být nesmírný.

The Fig.14: The top of El Teide the volcano once again. On August, 2016.
Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.14: Vrchol sopky El Teide ještě jednou. Srpen, 2016. Tenerife.
Pořízeno mým Canonem.


Žádné komentáře:

Okomentovat