neděle 18. září 2016

The English Version

My Magical Memories of Tenerife (XII)

Or How I Had Good Times There
The Fig.1: A statue of some Spanish conqueror? Or any hero of the original nation of Tenerife?
I have not known it till this time. One of my first photos on our way to the sea on the first day
in the evening after our accommodation. Taken with my Canon. Tenerife, 2016.
Obr.1: Socha španělského dobyvatele? Nebo hrdina původního národa Tenerife? Dodnes to
nevím. Jedna z prvních fotek cestou k moři, první den večer po našem ubytování.
Pořízeno mým Canonem. Tenerife, 2016.

By a coincidence I recorded an interesting message a day or two before. It attracted my attention in one of my e-sources including various advances in biology.
Somehow, in a paradoxical way, it came to me a while after when I published my previous post (XI) treating with my experiences in Tenerife. My readers who have read it know that the post was devoted to my smoking experiences in the course of our overflies to Tenerife and vice versa. As usually, I did not save with hard critical words to the present anti-smoking campaign and I established a new diagnoses to the men with an enormous need to train and to run (TRMP = Training and Running Maniacal Psychosis).

The Fig.2: One of back shots I took in the course of our first way to the sea. You
can see a mountainous part of the inland. There is a row of a tree like robust
succulent plants of Euphorbia the genus to the right. Taken with my Canon.
Tenerife, 2016.
Obr.2: Jeden ze zpětných záběrů, které jsem pořídil během naší první cesty k
moři. Vidíte hornatou část vnitrozemí. Napravo je řada robustních sukulentů
z rodu pryšec (Euphorbia). Pořízeno mým Canonem. Tenerife, 2016.
Now, due to the message, I have been learning about last outcomes from the telomers research. For you who would not know what telomers are allow me to say that they are ending parts of the chromosomes in our cells. According to scientists they play a substantial role in the measure of longevity, they determine the end of our lives. And now the researchers of the study have showed that the more intensive physical activities increase a stability of our telomers (http://www.genscript.com/crispr-news.html?src=facebook#sepw216) and thus they slow our ageing down.
According to the mediator of the message it has been the first prove at the molecular level suggesting a positive influence of body activities on our ageing. Of course, the message is finished with an usual phrase that "a next research must be done to determine if this first finding is right".
The Fig.3: As we were stepping down and down many nice views were opening
 to our eyes. Taken with my Canon. Tenerife, 2016.
Obr.3: Jak jsme stále sestupovali, otvíralo se našim očím mnoho pěkných
výhledů. Pořízeno mým Canonem. Tenerife, 2016.

Well, similar joyful and hopeful calls from various scientific kitchens have been a never ending story of findings with unclear values. I have noticed no marked differences between the top sportsmen and their slower ageing in comparison to the same with the lazy population so far.

And what about the other animals in comparison to the man? Compare the average age of some wild mammals, the pigs for instance, to their domestic counterparts. No doubt the wild animals show much more physical activities then the domestic ones. Despite the fact the wild animals do not live longer than their telomers allow them to live in a similar way as the telomers of their domestic relatives do.
The Fig.4: A next view of the town under us. Taken with my Canon. Tenerife,
2016.
Obr.4: Další pohled na město pod námi. Pořízeno mým Canonem. Tenerife,
2016.

We know that the mouse has never been reaching the age of one hundred years. We know about the eternal tissue cultures of which the most known one is the tissue culture of the HeLa cells. We know the animals living much more longer than we are able to do it and we do not know why it is so. Take a turtle famous and well known with its longevity and I ask you: how are its slow metabolic parameters correlate with its high age?

How does it come that each of myriads species of the living beings on the Earth has been programmed to be here for a limited specific time only?
The Fig.5: Often I could see talismans of manifold motives behind front glasses
of the local cars. The islanders seem to be superstitious. Taken with my Canon.
Tenerife, 2016.
Obr.5: Často jsem mohl pozorovat talismany rozmanitých motivů za předními
skly místních aut. Zdá se, že ostrované jsou pověrčiví. Pořízeno mým
Canonem. Tenerife, 2016.

Of course, I do not take the danger of the external death into my account here. I concentrate on the death in us and the other living beings exclusively in these accidental thoughts of mine.

Note:
The accompanying pictures of this part do not illustrate the text. Both the pictures and the text follow their own different lines. Why not? I said to myself. The pictures continue on to describe my stay at Tenerife while by the text I am trying to comment on a scientific finding and its interpretation associated with the theme of my previous post (XI). Well, I hope you will overcome this experiment with no problems.

The Czech Version

Mé kouzelné vzpomínky na Tenerife (XII)

aneb jak na Tene bylo mi bene
The Fig.6: A palm walk with palms of various ages. Taken with my Canon. Tenerife, 2016.
Obr.6: Palmová alej s palmami různého věku. Pořízeno Canonem. Tenerife, 2016.


Nahodilou shodou okolností jsem před pár dny zaznamenal zajímavou zprávu. Upoutala mou pozornost v jednom z e-zdrojů zahrnujících různé pokroky v biologii.

The Fig.7: A young Dracaena draco, the symbol of the island, is endemic to Tenerife. It has
often been cultivated in the local cities. Though it looks like a tree it is no tree in the botanic
terms. It does not form growth rings as the right trees do. This is why it is hard to determine
its age. Taken with my Canon. Tenerife, 2016.
Obr.7: Mladý dračinec (Dracaena draco), symbol ostrova, je pro Tenerife endemický. V
místních městech se často pěstuje. I když vypadá jako strom, botanicky to strom není.
Netvoří letokruhy jako pravé stromy. Proto je těžké určit jeho stáří. Pořízeno mým Canonem.
Tenerife, 2016.

Jaksi paradoxně mi přišla chvíli poté, když jsem zveřejnil předešlý post (XI) pojednávající o mých zážitcích na Tenerife. Moji čtenáři, kteří už ho četli, vědí, že ten post byl věnován mým kuřáckým zážitkům v průběhu našich přeletů na Tenerife a naopak. Jako obvykle jsem nešetřil tvrdými kritickými slovy vůči současné anti-kuřácké kampani a ustavil jsem novou diagnózu pro lidi s nadměrnou potřebou cvičit a běhat (TRMP = angl. zkratka, v české verzi cvičební a běhací maniakální psychóza, CBMP).

The Fig.8: From time to time we met similar canyons covered with wilding vegetation and waiting
for their recovers. They were falling the slope down like beds of dried out rivers or once they might
be formed by streams of flaming lava. Taken with my Canon. Tenerife, 2016.
Obr.8: Občas jsme se setkávali s podobnými kaňony porostlými planou vegetací a čekající na obnovu.
Spadaly svahem jako dna vyschlých řek či snad mohly být kdysi formovány potoky žhavé lávy.
Pořízeno mým Canonem. Tenerife, 2016.
Teď, díky té zprávě, dozvídám se o posledních výsledcích z výzkumu telomer. Pro ty, kteří byste nevěděli, co jsou telomery, dovolte mi, abych sdělil, že to jsou koncové části chromozómů v našich buňkách. Podle vědců hrají zásadní roli v míře dlouhověkosti, určují konec našeho života. A nyní výzkumníci té studie ukazují, že intenzivnější fyzické aktivity zvyšují stabilitu našich telomer
(http://www.genscript.com/crispr-news.html?src=facebook#sepw216) a tak zpomalují stárnutí.
Podle zprostředkovatelky zprávy je to první důkaz na molekulární úrovni, jenž naznačuje pozitivní vliv tělesných aktivit na naše stárnutí. Samozřejmě, že zpráva je zakončena obvyklou větou, že "k určení, zda je první zjištění správné, musí být proveden další výzkum".
The Fig.9: Passing by a street I took a shot of these windows with doll-babies
 behind them. Taken with my Canon. Tenerife, 2016.
Obr.9: Při průchodu jedné ulice jsem pořídil snímek těchto oken s figurínami
za nimi. Pořízeno mým Canonem. Tenerife, 2016.

Podobné radostné a nadějné zvolání z různých vědeckých kuchyní je nekonečný příběh o objevech s nejasnou hodnotou. Prozatím jsem si nevšiml žádných výrazných rozdílů mezi vrcholovými sportovci a jejich pomalejším stárnutím v porovnání s tímtéž u líné populace. A co ostatní zvířata ve srovnání s člověkem? Porovnejte průměrný věk některých divokých savců, např. prasat, s jejich domestikovanými protějšky. Není pochyb, že divoká zvířata vykazují mnohem víc fyzických aktivit než domácí. Vzdor tomu divoká zvířata nežijí déle než jim jejich telomery žít dovolí podobně jako telomery jejich domestikovaných protějšků.

Víme, že myš nikdy nedosahuje věku sta let. Víme o věčných tkáňových kulturách, z nichž je nejznámější tkáňová kultura HeLa buněk. Známe zvířata, která žijí mnohem déle než to dokážeme my a nevíme proč to tak je. Vezměte želvu proslulou a dobře známou dlouhověkostí a já se vás ptám: Jak její pomalé metabolické parametry korelují s jejím vysokým věkem?
The Fig.10: A similar statue as the one on the picture one but this one has nothing in its pointing
left hand. Taken with my Canon. Tenerife, 2016.
Obr.10: Podobná socha jako na obr.1, ale tahle v ukazující levačce nic nemá.Pořízeno mým
Canonem. Tenerife, 2016.

Jak to přijde, že každý z myriád druhů živých bytostí na Zemi je naprogramován žít zde pouze na omezenou specifickou dobu?
The Fig.11: A local tram. Often we used it. Taken with my Canon. Tenerife, 2016.
Obr.11: Místní tramvaj. Často jsme ji používali. Pořízeno mým Canonem.
 Tenerife, 2016.

Samozřejmě, že zde neberu v úvahu nebezpečí vnější smrti. Soustředím se ve svých nahodilých úvahách výhradně na smrt v nás a v ostatních živých bytostech.

Poznámka:
Doprovodné obrázky této části neilustrují text. Obrázky a text sledují vlastní odlišné linie. Proč ne? řekl jsem si. Obrázky pokračují v popisu mého pobytu na Tenerife, zatímco textem se snažím komentovat jeden vědecký nález a jeho výklad sdružené s tématem předešlé části (XI). Doufám, že tenhle experiment překonáte bez obtíží.

Žádné komentáře:

Okomentovat