neděle 25. září 2016

The English Version

The Magical Memories of Tenerife (XIV)

or How I Had Good Times There

The Fig.1: This plant of Euphorbia the genus decorated a place in front of the
small church (See the part XIII). On August, 2016, Tenerife. Taken with my
Canon.
Obr.1: Tahle rostlina rodu pryšec (Euphorbia) zdobila jedno místo před
kostelíkem (viz díl XIII). Srpen, 2016, Tenerife. Pořízeno mým Canonem.
The Most Beautiful Beaches (b)

Our walk the promenade alongside the black beaches of the North West coastline of Tenerife, the biggest island of The Canary Islands, continues on with part (b). 

Interestingly, I saw no real harbor in Tenerife. By the real harbor I mean the harbor with big or gigantic ships with a lot of passengers on their boards anchoring at docks, starting to sail to open sea for their distant destinations or approaching to the harbor after their long sea journeys. In short, I longed for the harbor atmosphere I had read about in manifold adventurous books in my boyhood.
Unfortunately, this my longing to be able to spend a time at a true harbor has still been my unfulfilled dream.

The Fig.2: I took a shot of top parts of the Euphorbia in the closer detail.
I would say that the plant was in buds rather than in fruit but I am not sure
of it. On August, 2016, Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.2: Udělal jsem obrázek vrcholových částí toho pryšce (Euphorbia) ve
větším zvětšení. Řekl bych, že rostlina byla spíše v poupatech než v plodu,
ale jistý si nejsem. Srpen, 2016, Tenerife. Pořízeno mým Canonem.
If I saw some sea ports in Tenerife then they were small and isolated from the open wide sea. They were something like sea water parking lots for small private boats rather than for big ships. 
To be true there was a sea port at the foot of the long and wide slope with the metropolis of Tenerife where we were accommodated. But this one had largely a working character, enters into it were limited to few platforms where you might load on a board of a touristic big ship which it was a temporary stop for only. Otherwise, this sea port was separated from the surrounding part of the city. You have already seen some of its pictures in my previous posts on the Tene theme. This sea port with silhouettes of various sorts of cranes evoked an idea of a reconstruction site at the sea rather than whatever else.
The Fig.3: One of next views of the sea from the promenade.
On August, 2016. Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.3: Jeden z dalších výhledů na moře z promenády.
Srpen, 2016. Tenerife. Pořízeno mým Canonem.

A next interesting thing was that whenever I found myself at the sea I could not find any shells. Neither on the sandy parts of the beaches nor on their bottoms flooded with the sea water.
I met no sea invertebrates when I was taking a bathing in the sea. From time to time we encountered info panels at various beaches. They informed of many various sea animals we might see there but we were lucky. No sea urchins, no sea cucumbers, no jellyfish, no sea fish, no crabs.......only clear bottoms under sea water and bare sandy beaches. Yes, one species was abundant there: the members of my own species.

The Czech Version

Kouzelné vzpomínky na Tenerife (XIV)
aneb
jak mi na Tene bylo bene

The Fig.4: Sea water had this green and blue hue in places.
On August, 2016. Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.4: Mořská voda měla místy tento zelenomodrý odstín.
Srpen, 2016. Tenerife. Pořízeno mým Canonem.

Nejkrásnější pláže (b)

The Fig.5: There were sections there where you could see reminds of the former
activity of El Teide the volcano. Also these lava  rocks were favorite place
to bathing people. On August, 2016. Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.5: Byly tam úseky, kde jste mohli vidět pozůstatky bývalé činnosti vulkánu
El Teide. Rovněž tato lávová skaliska byla oblíbeným místem pro koupající se
lidi. Srpen, 2016. Tenerife. Pořízeno mým Canonem.
Naše procházka promenádou podél černých pláží SZ pobřeží Tenerife, největšího ostrova Kanárského souostroví, pokračuje částí (b).

Zajímavé je, že jsem na Tenerife neviděl žádný skutečný přístav. Skutečným přístavem míním přístav s velkými či gigantickými loděmi se spoustou pasažérů na palubách, jež kotví v docích, odplouvají na širé moře do svých vzdálených destinací nebo se blíží k přístavu po dlouhých zámořských cestách. Zkrátka, toužil jsem po přístavní atmosféře, o níž jsem četl v rozmanitých dobrodružných knihách svého chlapectví.
Bohužel, tahle moje touha, moci strávit čas v opravdovém přístavu, je stále mým nenaplněným snem.

Pokud jsem na Tenerife nějaké přístavy viděl, pak byly malé a od otevřeného širého moře izolované. Byly spíše něco jako mořská parkoviště pro malé privátní čluny než pro velké lodě.
The Fig.6: A back view of the lava rocks and of the promenade leading above them.
On August, 2016. Tenerife. Taken with my canon.
Obr.6: Zpětný pohled na lávové útesy a na promenádu vedoucí nad nimi.
Srpen, 2016. Tenerife. Pořízeno mým Canonem.

The Fig.7: Yet one view of the same panorama as it is on the previous picture.
On August, 2016. Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.7: Ještě jeden pohled na totéž panoráma jako na předešlém obrázku.
Srpen, 2016. Tenerife. Pořízeno mým Canonem.

Po pravdě, na úpatí táhlého a širokého svahu s hlavním městem Tenerife, kde jsme byli ubytováni, byl přístav. Ale tenhle měl převážně pracovní charakter, vstupy do něj byly omezeny na pár nástupišť, kde jste se mohli nalodit na palubu turistické velké lodě, pro kterou to byla jen dočasná zastávka. Jinak byl tenhle přímořský přístav od okolní části města oddělen. Některé z jeho obrázků jste už viděli v předešlých postech na téma Tene. Tento přístav s různými typy jeřábů evokoval spíše představu staveniště u moře než čehokoliv jiného.

The Fig.8: Hotels, shops, restaurants....also one of parts of the promenade.
On August, 2016. Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.8: Hotely, krámky, restaurace....též jedna ze součástí promenády.
Srpen, 2016. Tenerife. Pořízeno mým Canonem.  

The Fig.9: The view seemed to me to be graceful. On August, 2016. Tenerife.
Taken with my Canon.
Obr.9: Ten pohled mi připadal půvabný. Srpen, 2016. Tenerife.
Pořízeno mým Canonem.
The Fig.10: The North West coast of the Atlantic ocean.
On August, 2016. Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.10: Severozápadní pobřeží Atlantického oceánu.
Srpen, 2016. Tenerife. Pořízeno mým Canonem.

Další zajímavostí bylo, že kdekoliv jsem se ocitl u moře, nedokázal jsem najít žádné lastury. Ani na písčitých částech pláží, ani na jejich dnech zaplavovaných mořskou vodou. Nesetkal jsem se s žádnými mořskými bezobratlými, když jsem se koupal v moři. Občas jsme narazili na info-tabule u různých pláží. Informovaly o mnoha různých mořských živočiších, které bychom tam snad mohli vidět, ale štěstí jsme neměli. Žádní mořští ježci, žádné mořské okurky, žádné medúzy, žádné mořské ryby, žádní krabi.......jen čistá dna pod mořskou vodou a pusté písčité pláže. Ano, jeden druh tam hojný byl: Příslušníci mého vlastního druhu.

The Fig.11: Today´s walk the promenade is finished with this stony extension with a hypnotizing
look at the Atlantic ocean. On August, 2016. Tenerife. Taken with my Canon.
Obr.11: Dnešní procházka promenádou je zakončena touto kamennou extenzí s hypnotickým
pohledem na Atlantik. Srpen, 2016. Tenerife. Pořízeno mým Canonem.

Žádné komentáře:

Okomentovat