neděle 11. září 2016

The English Version

My Magical Memories of Tenerife (XI)
The Fig.1: Our aircraft was going to land on the Amsterdam airport. It was the first inter landing
on our fly to Tenerife. You can see wind mills, geometric fields of various hues of green and
brown as well as white clouds and their shadows cast on the ground in the deepness under the aircraft.
Taken with my smart phone.

On A Suffering from The Lack of Nicotine as well as
On The Training and Running Maniacal Psychosis (TRMP)
The Fig.2: Walking alongside the docks we could observe
manifold training tools offering their services to your body.
They are as ordinary as a bench in a park in Tenerife.
Taken with my Canon.

Well, yesterday (8.24. 2016) we arrived at Prague again after three overflies: from Tenerife to Madrid, from Madrid to Amsterdam and from Amsterdam to Prague. The sky was blue and clear for all the time of our flies and then I could observe manifold samples of landscapes deeply under our air crafts. Also I could take many shots of them through small windows of the flying human inventions bearing us on their boards. At least but not last I could record some audio-video samples at the occasions. Especially I am proud of the start of our air craft from the airport in Amsterdam and of the following landing on the Prague airport of V. Havel.
The Fig.3: Next example of the great support of the health propaganda in
Tenerife, The Canary Islands. Taken with my Canon.

As you could notice I changed the title of this cycle devoted to our stay at Tenerife the island. Yes, now the hot reports have become the magical memories.

One drawback from one smoker. We had to wait for the next aircraft for the longest time at the Madrid airport and this was a hard time to the smokers because we could find neither room for them. Either we did not find it or it was not there at all. Unlike Madrid Amsterdam was much more kind to us. Its airport has thought of this sort of people and we could satisfy our need with no problem because there has been installed two smoking rooms in the airport inner room. If we did not find any smoking room at the Madrid airport despite of its existence in its rooms then I apologize. On the other hand I must thank the Amsterdam´s airport leadership for thinking of all needs including the ones of the smokers.
The Fig.4: The cranes and the training tool seem to have something in common.
A technocratic access to the elixir of eternal life I would say. Tenerife.
Taken with my Canon.

At the first time I met the cigarette boxes with the disgusting photos at Tenerife. This trend should be realized in Czech republic, too. I must state that the pictures had no influence on my smoking. I recorded only one reaction with myself: yet more strong averse to this anti smoking campaign. I would expect the cars to be decorated with similar repelling pictures but this bad habit has still been quite OK according to the invisible hand of the market. Everybody has been indifferent to the cars parking on pavements determined to walkers and the abuses of drugs and alcohol behind the wheel has not still been paid the same attention as it has been in the case of the smokers. By this way I could enumerate a lot of similar examples which have not been submitted to the similar measures as it has been with the nicotine users. I saw many smoking islanders during my stay at Tenerife as well as numbers of people obsessed with the running and training maniacal psychosis. I am curious very much about the time when the health police start to prohibit and persecute the enormous physical efforts with these maniacal people. Maybe, someday in the future the health police will recommend smoking again to compensate the suicidal physical activities of still increasing numbers of the stupid men who has believed that the sport has been the right way to immortality.
The Fig.5: The main source of the electricity in Tenerife - there are two oil towers
behind me. Really, the electric energy has been made of oil
exploited the sea in this biggest island of the Canary Islands.
Taken by my son with my Canon.


The Czech Version

Mé kouzelné vzpomínky na Tenerife (XI)

Včera (24.8. 2016) jsme po třech přeletech opět dorazili do Prahy: z Tenerife do Madridu, z Madridu do Amsterodamu a z Amsterodamu do Prahy. Obloha byla modrá a čistá po celou dobu  přeletů, takže jsem mohl pozorovat rozmanité vzorky krajin hluboko pod našimi letadly. Taky jsem mohl udělat mnoho jejich snímků skrze okénka těch létajících lidských vynálezů nesoucích nás na svých palubách. V neposlední řadě jsem při těch příležitostech dokázal nahrát nějaké audio-video vzorky. Zvláště jsem hrdý na start našeho letadla z letiště v Amsterodamu a na následující přistávání na pražském Letišti V. Havla.
The Fig.6: Seeing this photo it occurs to me the title of the
Hemingway´s famous novel The Old man and the sea.
Tenerife, taken with my Canon. 

Jak jste si mohli povšimnout, změnil jsem titul tohoto cyklu věnovaný našemu pobytu na Tenerife. Ano, teď se horké reporty stávají kouzelnými vzpomínkami.

Jedna stinná stránka od jednoho kuřáka. Museli jsme čekat na další letadlo na letišti v Madridu nejdelší dobu, a to byl krušný čas pro kuřáky, protože jsme pro ně žádnou místnost najít nedokázali. Buď jsme ji nenašli nebo tam nebyla vůbec. Na rozdíl od Madridu, Amsterodam k nám byl mnohem laskavější. Jeho letiště na tento druh lidí myslí a my mohli naši potřebu uspokojit bez problému, protože ve vnitřním letištním prostoru jsou pro ně instalovány dvě místnosti. Pokud jsme na letišti v Madridu nenašli žádnou kuřárnu vzdor její existenci v jeho prostorách, pak se omlouvám. Na druhou stranu musím poděkovat amsterodamskému letištnímu vedení za to, že myslí na všechny potřeby včetně té kuřácké.

Na Tenerife jsem se poprvé setkal s krabičkami cigaret s nechutnými fotografiemi. Tento trend by měl být realizován také v České republice. Musím konstatovat, že ty obrázky neměly na mé kouření žádný vliv. Zaznamenal jsem u sebe pouze jedinou reakci: ještě silnější odpor vůči této antikuřácké kampani. Očekával bych, že auta budou dekorována podobnými odpuzujícími obrázky, ale tento zlozvyk je podle neviditelné ruky trhu zcela v pořádku. Každý je lhostejný vůči autům parkujícím na chodnících určených pro chodce a nadužívání drog a alkoholu za volantem není pořád věnována tatáž pozornost jako je tomu v případě kuřáků.

The Fig.7: A smoking woman. Tenerife. Taken with my Canon.

Tímto způsobem bych mohl vyčíslovat spousty podobných příkladů, jež nejsou podřízeny podobným opatřením jako u uživatelů nikotinu. Během pobytu na Tenerife jsem viděl mnoho kouřících ostrovanů a také množství lidí posedlých běhací a cvičební maniakální psychózou. Jsem nesmírně zvědavý na dobu, až zdravo-policie začne zakazovat a pronásledovat enormní fyzické úsilí u těchto maniaků. Možná jednou v budoucnu bude zdravo-policie doporučovat kouření znovu, aby kompenzovala sebevražedné fyzické aktivity stále narůstajícího množství blbců, kteří uvěřili, že sport je tou správnou cestou k nesmrtelnosti.
The Fig.8: A man suffering from the training and running maniacal psychosis
was running to his eternal youth when I caught him up with my Canon during
our stay at Tenerife.

Česká verze popisků pod obrázky:

Obr.1: Naše letadlo se chystalo přistát na letišti v Amsterodamu. Bylo to první mezipřistání při našem letu na Tenerife. Vidíte větrné mlýny, geometrická pole různých odstínů zelené a hnědé a rovněž bílé oblaky a jejich stíny vrhané na zem v hloubi pod letadlem. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Obr.2: Podél doků jsme mohli pozorovat rozmanité cvičební nástroje nabízející své služby vašemu tělu. Na Tene jsou stejně běžné jako lavička v parku. Pořízeno mým Canonem.

Obr.3: Další příklad ohromné podpory propagandě zdraví na Tene, Kanárské ostrovy. Pořízeno mým Canonem.

Obr.4: Zdá se, že jeřáby a tréninkový nástroj mají cosi společného. Řekl bych, že technokratický přístup k elixíru věčného života. Tenerife. Pořízeno mým Canonem.

Obr.5: Hlavní zdroj elektřiny na Tenerife - za mnou jsou dvě ropné věže. Skutečně, na tomto největším ostrově Kanárského souostroví se elektrická energie vyrábí z ropy těžené z moře. Fotil syn mým Canonem.

Obr.6: Když se dívám na tuhle fotku, napadá mě titul slavné Hemingwayovy novely Stařec a moře. Tenerife. Pořízeno mým Canonem.

Obr.7: Kuřačka. Tenerife. Pořízeno mým Canonem.

Obr.8: Muž trpící cvičební a běžeckou maniakální psychózou upaloval za svým věčným mládím, když jsem ho zachytil Canonem během našeho pobytu na Tenerife.

Žádné komentáře:

Okomentovat