pondělí 12. září 2016

The English Version

Our Exploration of The Second Habitat
nearby Líský The Settlement (VIII)

(7.30. 2016)

The Fig.1: A back view of the hollow with the white sandy ground. I photographed it as I was
returning to our car by a path above this interesting place. 7.30. 2016. Nearby Líský the
settlement. Taken with my smart phone.


b/ The Hollow with A White Sandy Ground

The Fig.2: This Epipactis grew out of the bare sandy ground. Notice its round capsules with
marked ribs. Nearby Líský the settlement, 7.30. 2016. Taken with my smart phone.

The Fig.3: At the first glance you can see differences between this Epipactis and the one on the
Fig.2. The capsules of this one are more cylindrical. At the first time I have seen plants of this
genus to grow in such a dry sandy substrate. Nearby Líský the settlement. 7.30. 2016.
Taken with my smart phone.


The Fig.4: Both the plants of Epipactis the genus (on the pictures 2 and 3) grew not too far from
each other. The plant with the denser spike is lower on this picture. Nearby Líský the settlement.
7.30. 2016. Taken with my smart phone.

The hall of The Nature´s Temple went on with a sandy hollow covered with vegetation in a sporadic way only. Two small pools with milky water were in its center nearer to the sandy and short slope to the right side. Here Gymnadenia conopsea subsp. densiflora was changed for a different species of the orchid. My partners were the first discoverers of next plants of Epipactis the genus growing in that hollow.

The Fig.5: Te top part of the spike of the plant on the picture 3 in more detail.
Nearby Líský the settlement. 7.30. 2016. Taken with my smart phone.

The more dramatic appearance of the whole hollow was given by an separate beaten pine growing out of the bare slope. You can see it on the picture one. According to habits of various plants of Epipactis the genus growing there I would say that more than one species had to grow there. Unfortunately, all the plants were in fruit already.
The Fig.6: A look at the hollow under the uncovered slope from the opposite side than as
it is presented on the picture 1. Semi bushes of Ononis spinosa with pink and white flowers
were dominant in this place.7.30. 2016. Nearby Líský the settlement. Taken with my smart phone.

The Fig.7: Ononis spinosa formed its low semi bushes in the Hall of The Mother Nature´s Temple.
7.30. 2016. Nearby Líský the settlement. Taken with my smart phone.

The Fig.8: A sickle like flowers and thorns of Ononis spinosa of Fabaceae the family in the closer
view. 7.30. 2016. Nearby Líský the settlement. Taken with my smart phone.
The Fig.9: Ononis spinosa, a detail of its thorn. 7.30. 2016. Nearby Líský the settlement.
Taken with my smart phone.

The Fig.10: A fully open flower of Ononis spinosa in the closer view. 7.30. 2016. Nearby Líský
the settlement. Taken with my smart phone.

I noticed more water or pond skaters on water surfaces of the two pools. They were resting on them with no motion as a spider like black points with their long slim legs stretched widely while I was observing them from a more distance. They were bathing in the warm Sun rays. But as soon as I begun to approach to the pools they started skating very fast on the water surfaces so that it was not easy to catch some of them up in detail. I adjusted a closer view of them from a more distance with a help of my Canon to photograph them as best as I could in that limited moment. The milky water helped to make their tiny bodies with long legs much more visible on my photos.
The Fig.11: Water skaters were bathing in the warm Sun rays on water surface of the small pools.
You can see them as black points on the surface of milky water. 7.30. 2016. Nearby Líský
the settlement. Taken with my smart phone.

There were more lower small thorny bushes growing in the sandy terrain of the hollow. I classified this species as to be Ononis spinosa from Fabaceae the family.


The Czech Version

Náš průzkum druhé lokality
poblíž osady Líský (VIII)

(7.30. 2016)

b/ Dolík s bílým písčitým podkladem

The Fig.12: The more detailed view of the water skaters. 7.30. 2016. Nearby Líský the
settlement. Taken with my smart phone.


Síň Chrámu Přírody pokračovala písčitým dolíkem porostlým vegetací jen sporadicky. V jeho středu poblíž písčitého a krátkého svahu vpravo byly dvě tůňky s mléčně zakalenou vodou. Tady byla pětiprstka žežulník hustokvětá (Gymnadenia conopsea subsp. densiflora) vyměněna za jiný druh orchideje. Moji partneři byli prvními objeviteli dalších rostlin rodu kruštík (Epipactis) v dolíku. 

Dramatičtější vzhled celého dolíku byl dán osamělou polehlou borovicí vyrůstající z holého svahu. Podle vzhledu různých rostlin z rodu kruštík (Epipactis), které tam rostly, bych řekl, že tam musí růst víc než jeden druh. Bohužel, všechny rostliny už byly v plodu.

Povšiml jsem si bruslařek na hladině obou tůněk. Na hladině spočívaly nehnutě jako pavoukovitě černé body s doširoka rozprostřenýma dlouhýma tenkýma nohama, zatímco jsem je pozoroval z větší vzdálenosti. Koupaly se v hřejivém slunečním svitu. Ale jakmile jsem se začal k tůňkám přibližovat, počaly na hladině velmi rychle bruslit, takže nebylo snadné zachytit některou z nich v detailu. Přiblížil jsem si je z větší dálky s pomocí Canonu, abych je vyfotil, co nejlépe, jak jsem v té omezené chvíli mohl. Mléčně zakalená voda pomohla jejich tělíčka s dlouhýma nohama na mých fotkách více zviditelnit.  

The Fig.13: The most detailed view of the pond skaters I could do. 7.30. 2016. Nearby Líský
the settlement. Taken with my smart phone. 


V písčitém terénu dolíku bylo povícero nízkých trnitých keříků. Klasifikoval jsem tento druh jako jehlici trnitou (Ononis spinosa) z čeledi bobovitých (Fabaceae).

Česká verze popisků pod obrázky:

Obr.1: Zpětný pohled na dolík s bílým písčitým podkladem. Fotografoval jsem ho při návratu k autu pěšinou nad tímto zajímavým místem. 30.7. 2016. Opodál osady Líský. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Obr.2: Tento kruštík (Epipactis) vyrůstal z holého písčitého podkladu. Povšimněte si jeho zaoblených tobolek s nápadnými žebry. Poblíž osady Líský. 30.7. 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Obr.3: Na první pohled můžete vidět rozdíl mezi tímto kruštíkem (Epipactis) a kruštíkem na obr.2. Tobolky tohoto jsou válcovitější. Růst rostliny tohoto rodu v takovém suchém písčitém substrátě jsem viděl poprvé. Poblíž osady Líský. 30.7. 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Obr.4: Obě rostliny z rodu kruštík (Epipactis) (na obr. 2 a 3) rostly nepříliš daleko od sebe. Rostlina s hustším květenstvím je na obrázku níže. Poblíž osady Líský. 30.7. 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Obr.5: Vrcholová část květenství rostliny na obr. 3 detailněji. Opodál osady Líský. 30.7. 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Obr.6: Pohled na dolík pod odhaleným svahem z opačné strany než jak je uvedeno na obr.1. Polokeře jehlice trnité (Ononis spinosa) s růžovobílými květy byly na tomhle místě dominantní. 30.7. 2016. Poblíž osady Líský. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Obr.7: V síni Chrámu Matky Přírody tvořila své nízké polokeře jehlice trnitá (Ononis spinosa). 30.7. 2016. Poblíž osady Líský. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Obr.8: Srpovité květy a trny jehlice trnité (Ononis spinosa) z čeledi bobovitých (Fabaceae) v bližším pohledu. 30.7. 2016. Poblíž osady Líský. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Obr.9: Jehlice trnitá (Ononis spinosa), detail jejího trnu. 30.7. 2016. Poblíž osady Líský. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Obr.10: Plně otevřený květ jehlice trnité (Ononis spinosa) v bližším pohledu. 30.7. 2016. Poblíž osady Líský. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Obr.11: Na hladině tůněk se ve slunečních paprscích koupaly bruslařky. Můžete je vidět jako černé body na hladině mléčně zakalené vody. 30.7. 2016. Poblíž osady Líský. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Obr.12: Detailnější pohled na bruslařky. 30.7. 2016. Poblíž osady Líský. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Obr.13: Nejdetailnější pohled na bruslařky, který jsem dokázal udělat. 30.7. 2016. Poblíž osady Líský. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Žádné komentáře:

Okomentovat