sobota 12. listopadu 2016


The English Version


The Fig.1: Me and Gymnadenia conopsea the orchid. Smoking a cigarette I enjoyed the uncommon
encounter. Moravian Beskydy the Range, the first part of Galovské lúky the habitat, 6.11. 2016. Taken 
by my son Robert with my smart phone.
Obr.1: Já a orchidea pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea). Užíval jsem si to nevšední setkání
při cigaretě. Moravské Beskydy, 11.6. 2016. Pořízeno
synem Robertem mým chytrým mobilem.


Three Days in Moravian Beskydy The Range

The Fig.2: Often the path lost itself or we left it. Here I took a back view of our own path done
by our feet in a fine vegetation of a meadow on the starboard of our fossilized cetacean or the
mountain of which name has remained unknown to me so far. Moravian Beskydy the Range, 6.11.
2016. Taken with my Canon.
Obr.2: Cesta se často ztrácela nebo jsme ji opouštěli. Tady jsem pořídil zpětný pohled na naši
vlastní pěšinu vytvořenou našima nohama v jemné vegetaci jedné louky na pravoboku našeho
fosilizovaného kytovce či hory, jejíž jméno mi dosud zůstává neznámé. Moravské Beskydy, 11.6.
2016. Pořízeno mým Canonem. 


Galovské lúky The Habitat (IV)

(6.11. 2016)

The Fig.3: Mostly, views of the larboard were screened by the back. We walked
alongside it lower under its top on the starboard. Moravian Beskydy the Range,
6.11. 2016. Taken with my Canon.
Obr.3: Povětšinou byly výhledy na levobok cloněny hřbetem. Šli jsme podél něj,
níže pod jeho vrcholem na pravoboku. Moravské Beskydy, 11.6. 2016. Pořízeno
mým Canonem.

On The Back

The Fig.4: If you adopt my parables (see the text) then you can see following: There are more
backs of frozen whales on the background of the picture. Also you can see a silence battle between
the meadow - the defender of its upper positions - and the forest - the conqueror - leading its attacks
from its lower positions in the slopes. Moravian Beskydy, 6.11. 2016. Taken with my Canon.
Obr.4: Osvojíte-li si mé příměry (viz text), pak můžete vidět následující: Na pozadí obrázku jsou další
hřbety ustrnulých velryb. Rovněž můžete vidět jakousi tichou bitvu mezi loukou - obráncem - horních
pozic - a lesem - dobyvatelem - vedoucím útoky z nižších pozic ve svazích. Moravské Beskydy, 11.6.
2016. Pořízeno mým Canonem. 

The mountain looking like a big prehistoric animal of which name I have not known till now had its back quite wide with a trite path in its middle. We followed it and often we were leaving it to explore some promised slopes falling down either from its right or from its left long side. No man was at the sight. From time to time there was a light hazing but it never was raining. There were separate bushy and forested stretches alongside the path. Mostly the back was covered with meadows with separated bushy formations. The forest growing at lower levels in slopes under the path stepped up to it in a seldom way only. Open stretches gave occasional views of the surrounding mountainous landscape resembling a very numerous herd of some cetaceans frozen in the sea of the time.

The Fig.5: I rested on my left side in the wet undergrowth carefully, then I lighted a cigarette and
I enjoyed the astounding morphology of Gymnadenia conopsea in front of me. Moravian Beskydy,
the Range, 6.11. 2016. The picture was taken by my son Robert with my smart phone.
Obr.5: Spočinul jsem v mokrém podrostu opatrně na boku, pak jsem si zapálil cigaretu a vychutnával
si úžasnou morfologii pětiprstky žežulníku (Gymnadenia conopsea) před sebou. Moravské Beskydy,
11.6. 2016. Tento obrázek udělal mým chytrým mobilem syn Robert.
The Fig.6: Gymnadenia conopsea, its inflorescence. Moravian Beskydy the Range, 6.11. 2016.
Taken with my smart phone.
Obr.6: Pětiprstka žežulník (G. conopsea), její květenství. Moravské Beskydy, 11.6. 2016.
Pořízeno mým chytrým mobilem.

The Fig.7: G. conopsea, the same plant as on the Fig.5, its foliage at the closer view. Moravian
Beskydy the Range, 6.11. 2016. Taken with my smart phone.
Obr.7: Pětiprstka žežulník (G. conopsea), stejná rostlina jako na obr.5, její olistění v bližším pohledu.
Moravské Beskydy, 11.6. 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

The Fig.8: G. conopsea, the same plant as on the previous pictures, a detailed view of flowers.
Moravian Beskydy the Range, 6.11. 2016. Taken with my smart phone.
Obr.8: Pětiprstka žežulník (G. conopsea), stejná rostlina jako na předešlých obrázcích. Detailní
pohled na květy. Moravské Beskydy, 11.6. 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

We walked the path further and further heading for the opposite end of the back. After a time the path turned to the right side and was going tightly under the top part of the long back. Views of the left side were screened by the back but from time to time we could see something more behind it because it was wavy in a mild way. The right side was opened to our views and it showed out steep slopes under us as well as various panoramas. The steep slopes were covered either with meadows or with sylvan growth with the meadows forming something like wider or nearer fingers penetrating into the forest growing lower in the slopes. It was like a battle between the meadow and the forest in which the meadow was defeating its upper position while the forest was playing a role of a conqueror attacking the meadow´s defenders from down. The situation seemed to be desperate to the meadow´s defenders because most of its separate penetrations deeper into the sylvan hordes were badly beset and isolated by them. In places the forest stood up already on the very boundary of the meadow´s upper field fortification.

The Fig.9: Also Orchis mascula ssp. signifera was one of the orchids growing in the meadow, the
first one belonging, as I think, to Galovské lúky the habitat. Unlike the sporadic occurrence of
some members of Orchidaceae the family on the opposite side of the back all the orchids found
in the meadows on this side looked like very well and they were in full flower. Moravian Beskydy
the Range, 6.11. 2016. Taken with my smart phone.
Obr.9: Jednou z orchidek rostoucích na téhle louce, první, která, jak se domnívám, patřila k lokalitě
Galovské lúky, byl také vstavač mužský znamenaný (O.m. ssp. signifera). Na rozdíl od sporadického
výskytu některých příslušníků z čeledi vstavačovitých (Orchidaceae) na opačné straně hřbetu, všechny
rostliny nalezené na loukách na této straně vyhlížely velmi dobře a naplno kvetly. Moravské Beskydy,
11.6. 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

While on our way alongside the right side of the long back of our prehistoric gigantic cetacean we were passing through the silence battlefield where the meadow the defender was undertaking last desperate attacks against the forest its enemy my two partners were following coordinates on screens of their smart phones. They were leading our steps to the region called Galovské lúky the habitat.

The Fig.10: Flowers of the spike of Orchis mascula ssp. signifera at the closer view. Moravian
Beskydy the Range, 6.11. 2016. Taken with my smart phone.
Obr.10: Květy květenství vstavače mužského znamenaného (O.m. ssp. signifera) v bližším pohledu.
Moravské Beskydy, 11.6. 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

After a longer walk and two stops in the silence battlefield occurring on the starboard the coordinates told us to go over the back to the larboard of our cetacean and to take a back way alongside it.There was a short hazing again when we started going back but now it was alongside another side. The way led several meters under the back.

The Fig.11: Flowers of O.m. ssp. signifera at the closest view. Moravian Beskydy the Range.
Taken with my smart phone.
Obr.11: Květy vstavače mužského znamenaného (O.m. ssp. signifera) v nejbližším pohledu.
Moravské Beskydy, 11.6. 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

As for the orchids the previous way did not bring anything interesting to us. We found few plants of Orchis mascula ssp. signifera only. The findings were very sporadic and the plants faded away already. The meadows under the back on the original starboard showed a similar character as the meadows described in my previous posts on this theme (The Meadow under The Farm and the first meadow in the course of our climb up to the back).

The Fig.12: A little head of Traunsteinera globosa rising above a surrounding vegetation. You can
see its foliage and its tall stem bearing a tight cluster of the smaller flowers on its top. Moravian Beskydy
the Range, 6.11. 2016. Taken with my smart phone.
Obr.12: Hlavička hlavinky horské (Traunsteinera globosa) čnějící nad okolní vegetaci. Můžete vidět
její olistění a vysoký stvol nesoucí na vrcholu těsný shluk menších květů. Moravské Beskydy, 11.6.
2016. Pořízeno mým chytrým mobilem. 

It was cloudy and the fine hazing started again when we arrived at the first place promising uncommon findings. The place was under us to our right side. It was a wedge like meadow beset by the forest. I started to stepped the steep slope down slowly following Robert and Vendy lower under me. A while later my vanguard announced the first findings of some orchids growing in the lower parts of the slanted meadow. A next moment later I could confirm their findings. The orchid Eden was beginning lower under the medial belt of the meadow and it was continuing on in its generosity almost to the very boundary of the forest. Here the battle did not seem so cruel as it was obvious in the slopes of the opposite side of the back. Here the relationship between the meadow and the forest made an impression of at least temporary established peace between the both sides. And that it was so was confirmed with an abundant occurrence of some species of Orchidaceae the family.

The Fig.13: Leaves of Traunsteinera globosa in the lower part of its stem. Moravian Beskydy
the Range, 6.11. 2016. Taken with my smart phone.
Obr.13: Listy hlavinky horské (T. globosa) v dolní části stvolu. Moravské Beskydy, 11.6. 2016.
Pořízeno mým chytrým mobilem.

Though the fine vegetation cover was wet I rested on my side carefully in front of one nice plant of Gymnadenia conopsea so that I could enjoy it from the closest distance as well as I could take some detailed photos of it with my smart phone. But first of all I lighted a cigarette next to the beauty and simply I was gazing at its amazing morphology with a foolish smile at my lips. This scene was documented. My son recorded it with my smart phone. Then when I finished my smoking I started photographing the plant in detail. And while I was doing it the boys were reporting their newest discovers to me not far away from the place where I was changing my positions and taking more and more shots of the orchid.

The Fig.14: A semi rounded inflorescence of Traunsteinera globosa at the closer view. Moravian
Beskydy the Range, 6.11. 2016. Taken with my smart phone.
Obr.14: Polokulovité květenství hlavinky horské (T. globosa) v bližším pohledu. Moravské Beskydy,
11.6. 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem. 

This was the second habitat where we found several next plants of Traunsteinera globosa. First we could see this species at Ježůvka the habitat nearby Vsetín the town. I can´t say that it would be abundant in the meadow´s composition. We could find a few of plants only and it was in the wild and taller vegetation of one limited part of the whole slope. Each of the plants grew separately and its little head showed us above a surrounding vegetation. The little head means its inflorescence resembling a little head. The Little head is its first botanic name in Czech. All the plants were in flower. I never observed any plant of this species in fruit.

The Czech Version

Tři dny v Moravských Beskydech

The Fig.15: How many flowers are in one inflorescence of Traunsteinera globosa? I did not try
to counter them. Only a closer look at the flowers shows their clear affinities to Orchidaceae
the family. Moravian Beskydy the Range, 6.11. 2016. Taken with my smart phone.
Obr.15: Kolik květů je v jednom květenství hlavinky horské (T. globosa)? Nepokoušel jsem se je
spočítat. Teprve bližší pohled na květy ukazuje jejich jasné vztahy k čeledi vstavačovitých (Orchidaceae).
Moravské Beskydy, 11.6. 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.


Galovské lúky (IV)

(11.6. 2016)

Na hřbetě

The Fig.16: Spikes of some plants of T. globosa were smaller than the standard ones or maybe
they had lesser flowers per a spike. Moravian Beskydy the Range, 6.11. 2016. Taken with my smart
phone.
Obr.16: Květenství některých rostlin hlavinky horské (T. globosa) byla menší než standardní nebo
možná měla méně květů na květenství.
Moravské Beskydy, 11.6. 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Ta hora, vyhlížející jako velký prehistorický živočich, jejíž jméno dodnes neznám, měla hřbet dost široký s vyšlapanou pěšinou uprostřed. Drželi jsme se jí a často jsme ji opouštěli, abychom prozkoumali některé slibné svahy, jež dolů spadaly buď z pravého nebo levého táhlého boku. Žádný člověk v dohledu. Čas od času lehce mrholilo, ale nikdy to nebyl déšť. Podél cesty byly samostatné křovinaté a lesnaté úseky. Hřbet vesměs pokrývaly louky s oddělenými křovitými formacemi. Les rostoucí v nižších úrovních ve svazích pod cestou vystupoval k ní nahoru jenom zřídka. Otevřené úseky poskytovaly občasné výhledy do okolní hornaté krajiny připomínající velmi početné stádo nějakých kytovců zamrzlých v moři času.

The Fig.17: You can see three spikes of T. globosa the orchid growing in the
first slanted meadow of Galovské lúky the habitat. They are pale pink in color.
Moravian Beskydy the Range, 6.11. 2016. Taken with my Canon.
Obr.17: Vidíte tři květenství orchideje hlavinky horské (T. globosa) rostoucí
na první svažité louce lokality Galovské lúky. Moravské Beskydy, 11.6. 2016.
Pořízeno mým Canonem.
Kráčeli jsme cestou pořád dál k opačnému konci hřbetu. Po nějaké době se cesta stáčela doprava a probíhala těsně pod vrcholovou částí táhlého hřbetu. Pohledy na levou stranu clonil hřbet, ale občas jsme za ním něco víc zahlédnout mohli, protože byl mírně zvlněný. Pravá strana byla našim výhledům otevřená a předváděla strmé svahy pod námi a také rozmanitá panorámata. Strmé stráně pokrývaly buď louky nebo lesnatý porost, přičemž louky vytvářely něco jako širší či užší prsty pronikající do lesa, který rostl níže ve svazích. Bylo to jako bitva mezi loukou a lesem, v níž louka bránila své horní postavení, zatímco les hrál roli jakéhosi dobyvatele, který napadá luční obránce zdola. Zdálo se, že situace je pro obránce louky zoufalá, neboť většina z jejích individuálních průniků hlouběji do lesních hord byla jimi zle obklíčena a izolována. Místy již les stanul na samé hranici horního polního opevnění louky.

Zatímco cestou podél pravého boku dlouhého hřbetu našeho prehistorického gigantického kytovce jsme procházeli tichým bitevním polem, kde louka obránce podstupovala poslední zoufalé útoky proti lesu nepříteli, oba moji parťáci následovali souřadnice na screenech svých chytrých mobilů. Vedly naše kroky do oblasti zvané Galovské lúky.

The Fig.18: Two little heads of T. globosa in the same meadow as on the pic.17.
(The first pale pink spike is in the lower left corner of the picture, the second is
almost in its middle).
It is obvious that the plants formed no dense populations. Moravian Beskydy
the Range, 6.11. 2016. Taken with my Canon.
Obr.18: Dvě hlavičly hlavinky horské (T. globosa) na stejné louce jako na obr.
17. (První bledavě růžové květenství je v dolním levém rohu obrázku, druhé je
téměř v jeho středu).
Je zjevné, že rostliny netvořily žádné husté populace. Moravské Beskydy, 11.6.
2016. Pořízeno mým Canonem.
Po delší chůzi a dvou zastávkách na tichém bojišti, jež se odehrávalo na pravoboku, nám koordináty říkaly, abychom přešli hřbet na levobok našeho kytovce a pustili se podél něj nazpět. Zase krátce mrholilo, když jsme se rozešli zpět, ale teď to bylo podél druhého boku. Cesta vedla několik metrů pod hřbetem.

Pokud jde o orchideje, předchozí cesta nám nic zajímavého nepřinesla. Našli jsme jen pár rostlin vstavače mužského znamenaného (Orchis mascula ssp. signifera). Ty nálezy byly velmi sporadické a rostliny už uvadaly. Louky pod hřbetem na původním pravoboku vykazovaly podobný charakter jako louky vylíčené v předešlých postech na toto téma (Louka pod Farmou a první louka během výstupu na hřbet).

Bylo zataženo a jemné mrholení zase začalo, když jsme narazili na první místo slibující neběžné nálezy. Místo bylo pod námi po pravé straně. Byla to klínovitá louka obklíčená lesem. Začal jsem strmým svahem zvolna sestupovat za Robertem a Vendou pode mnou. O chvíli později můj předvoj ohlašoval první nálezy nějakých orchidejí, které rostly v nižších částech té svažité lučiny. O další chvilku později jsem mohl jejich nálezy potvrdit. Orchidejový Eden začínal pod středním pásem louky a ve své štědrosti pokračoval skoro až dolů k samotné hranici lesa. Tady se bitva nezdála tak krutá, jak to bylo zjevné ve svazích opačné strany hřbetu.  Zde vztah mezi loukou a lesem činil dojem alespoň dočasně ustaveného míru mezi oběma stranami. A že to tak je potvrzoval hojný výskyt některých druhů z čeledi vstavačovitých (Orchidaceae).


The Fig.19: Standing at the foot of the first meadow of the meadow complex called Galovské lúky
I was taking this shot of my partners in its upper part. They were leaving the locality slowly behind their
backs. A while later I followed them. Moravian Beskydy the Range, 6.11. 2016. Taken with my Canon.
Obr.19: Stoje na úpatí první louky lučního komplexu zvaného Galovské lúky, pořídil jsem tento snímek
svých parťáků v její horní části. Zvolna lokalitu zanechávali za svými zády. Po chvíli jsem je následoval.
Moravské Beskydy, 11.6. 2016. Pořízeno mým Canonem.

I když byl vegetační kryt mokrý, spočinul jsem opatrně na boku před jednou pěknou pětiprstkou žežulníkem (Gymnadenia conopsea), abych si ji mohl užít z nejbližší vzdálenosti a abych mohl pořídit svým chytrým mobilem nějaké její detailní snímky. Ale nejdřív ze všeho jsem si zapálil cigaretu a prostě jsem na její úžasnou morfologii zíral s pošetilým úsměvem na rtech. Ta scéna byla dokumentována. Syn ji zaznamenal mým chytrým mobilem. Pak, když jsem dokouřil, pustil jsem se do fotografování rostliny detailně. A zatímco jsem to dělal, hoši mi oznamovali své nejnovější objevy nedaleko od místa, kde jsem měnil polohy a pořizoval další a další obrázky té orchidky.

Tohle byla druhá lokalita, kde jsme našli několik dalších rostlin hlavinky horské (Traunsteinera globosa). Prvně jsme tenhle druh mohli vidět na lokalitě Ježůvce poblíž Vsetína. Nemohu říci, že by byl ve skladbě louky hojný. Našli jsme jen pár rostlin a bylo to v bujné vyšší vegetaci jedné omezené části celého svahu. Každá z těch rostlin rostla samostatně a svou hlavinku nám ukazovala nad okolní vegetací. Hlavinka značí její květenství připomínající malou hlavu. Hlavinka je její rodové botanické jméno v češtině. Všechny rostliny kvetly. Žádnou rostlinu v plodu jsem nikdy nepozoroval.


Žádné komentáře:

Okomentovat