sobota 5. listopadu 2016

The English Version

Three Days in Moravian Beskydy the Range

Galovské lúky the Habitat (II)

On Our Way through Meadows and Mixed Forests in the Slope

(6.11. 2016)

The Fig.1: Last human dwelling on our way up to the top of the long mountainous
back. Moravian Beskydy, 6.11. 2016. Taken with my Canon.
Obr.1: Poslední lidské obydlí na naší cestě vzhůru k vrcholu táhlého horského
hřbetu. Moravské Beskydy, 11.6. 2016. Pořízeno mým Canonem.

More sections followed in the slanted terrain. They were forested and often interrupted by mountainous meadows surrounded by bushy or sylvan growths. The higher we stepped up the more distant any civilization seemed to be, the more we were approaching to the top of the back the more I perceived the freer life of manifold living beings different from the man.

From time to time the sky triggered a haze wetting all under its canopy. The haze made the grass and herbs wetter and slipperier. My casuals were getting wet, too, but still the moisture did not penetrate into them. On one steep meadow covered with taller vegetation Robert came upon a fawn in tall undergrowth. When he announced it to me he was a few meters distant from me only. While I did not cease to photograph various plants on the meadow he was telling me that perhaps the animal was going away. "If it is a fawn then do not touch it", I replied to him and I continued on my photographing. I did not come over to the sad place. Also Robert left the place without he touched the poor animal.

The Fig.2: Maybe you would say why to photograph common species which we
can find everywhere but my purpose was to document compositions of so called
orchid meadows together with various accompanying species though they were
common. Moravian Beskydy the Range, 6.11. 2016. Taken with my Canon. You
can see Euphorbia cyparissias in the middle of the picture. The white small
flowers around E. cyparissias I would ascribe to Stellaria graminea.
Obr.2: Možná byste řekli, proč fotit obecné druhy, které můžeme najít všude, ale
mým cílem bylo dokumentovat skladby tzv. orchidejových luk spolu s různými
průvodními druhy, i když jsou obecné. Moravské Beskydy, 11.6. 2016. Pořízeno
mým Canonem. Uprostřed obrázku vidíte pryšec chvojku (E. cyparissias).
Ty bílé kvítky kolem pryšce chvojky (E. cyparissias) bych přisoudil ptačinci
trávolistému (Stellaria graminea).
I stayed in the meadow for a longer time. My attendants continued on in their climb up and they disappeared in a forested stretch higher above the meadow. This meadow was similar to the one called The Meadow under the Farm. A while before than my partners lost themselves in the forest above the meadow they announced findings of some orchids but already at the same time I was recognizing their semi faded spikes, too. Though the meadow did not give any new species of the orchids in flower I could see that it was flowering with a lot of flowers belonging to members of various different families. You can see some of them on my photos accompanying this post.

I would have thought that we could have met no human building at this level but suddenly I noticed a lonely cottage among trees behind the left margin of the meadow by my left side. It seemed to be occupied but it did not appear any traits of a human life at that time. This was last human dwelling we could see on our way to Galovské lúky the habitat.

The Fig.3: I have no doubts that this flower is an example from Asteraceae the family (perhaps of
Tragopogon the genus). I suppose that a little wasp species sits on the flower. Moravian Beskydy 
the Range, 6.11. 2016. Taken with my Canon.
Obr.3: Nemám pochyb, že tento květ je příkladem z čeledi složnokvětých (Asteraceae) (snad z
rodu kozí brada (Tragopogon)). Předpokládám, že na květu sedí nějaký druh vosičky. Moravské
Beskydy, 11.6. 2016. Pořízeno mým Canonem.

The Fig.4: A back view of the meadow connected with the fawn episode. The
frequent white points in the meadow´s green mostly can be ascribed to the flowering
spikes of Filipendula vulgaris of Rosaceae the family. Moravian Beskydy, 6.11.
2016. Taken with my Canon.
Obr.4: Zpětný pohled na louku spojenou s kolouší epizodou. Časté bílé body v
luční zeleni lze povětšinou připsat kvetoucím květenstvím tužebníku obecného
(Filipendula vulgaris) z čeledi růžovitých (Rosaceae).Moravské Beskydy, 11.6.
2016. Pořízeno mým Canonem.  

The Fig.5: Here the white spikes of Filipendula vulgaris are more obvious.
Moravian Beskydy the Range, 6.11. 2016. Taken with my Canon.
Obr.5: Zde jsou bílá květenství tužebníku obecného (F. vulgaris) očividnější.
Moravské Beskydy, 11.6. 2016. Pořízeno mým Canonem.

There was a strong population of Pteridium aquilinum in the upper part of the meadow on the boundary between it and a next sylvan formation. When I passed through the short sylvan stretch I had to come across a field path and again I started climbing a steep slope up. Again it was a meadow surrounded by a forest with dispersed bushy formations.

The Fig.6: A view of flowers in a spike of Filipendula vulgaris in detail. Moravian Beskydy the
Range, 6.11. 2016. Taken with my smart phone.
Obr.6: Pohled na květy v květenství tužebníku obecného (F. vulgaris) v detailu. Moravské Beskydy,
11.6. 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

This one was much more abundant in plants of the Orchidaceae the family though it did not give any new species. My partners higher in the front of me reported next findings of Platanthera bifolia to me. I recall that we took a short rest in the upper part of the meadow where I did several shots of the latter orchid.

The Fig.7: A dense population of Pteridium aquilinum on the boundary between
the meadow and the forest. Moravské Beskydy the Range, 6.11. 2016. Taken with
my Canon.
Obr.7: Hustá populace hasivky orličí (P. aquilinum) na hranici mezi loukou a lesem.
Moravské Beskydy, 11.6. 2016. Pořízeno mým Canonem.
We found themselves immediately under the top of the long mountainous back. The plants of Platanthera bifolia were smaller than the ones from Pluskovec the hill. I ascribe the differences between the both populations to the fact that the first population grew in a forest while the second occupied an open habitat. More the plants from this meadow were lighter in color than the previous ones, I think that they had no separate and tall axes of its spikes as the plants from Pluskovec the hill........just now I am coming to a very careful impression that the plants in the meadow under the mountainous back might be a separate species. According to my photos I will try to analyse their appearances in a more detailed way. I will try to decide if the smaller plants are a separate species or a subspecies or not.

I am going to discuss on different morphological forms of Platanthera the genus in my next post.


The Fig.8: Surely Euphorbia the genus, maybe of E. falcata the species. It grew at
a sylvan margin. Moravian Beskydy the Range, 6.11. 2016.
Taken with my Canon.
Obr.8: Určitě pryšec (Euphorbia), snad druhu pryšec srpovitý (E. falcata). Rostl
při lesním okraji. Moravské Beskydy, 11.6. 2016. Pořízeno mým Canonem.
The Czech Version

Tři dny v Moravských Beskydech

Galovské lúky (II)

Cestou loukami a smíšenými lesy ve svahu

(11.6. 2016)

Ve svažitém terénu následovaly další úseky. Byly zalesněné a často přerušované horskými loukami obklopenými křovinatým nebo lesnatým porostem. Čím výše jsem vystupovali, tím se zdálo, že civilizace je vzdálenější, čím více jsme se blížili ke hřbetu, tím víc jsem vnímal volnější život rozmanitých živáčků odlišných od člověka.

The Fig.9: Galium the genus of Rubiaceae the family was an often plant in the meadow. Moravské
Beskydy, 6.11. 2016. Taken with my smart phone.
Obr.9: Rod svízel (Galium) z čeledi mořenovitých (Rubiaceae) byl na louce častou rostlinou.
Moravské Beskydy, 11.6. 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem. 

Čas od času spustila obloha jemné mžení zvlhčující vše pod svým baldachýnem. Mžení způsobovalo, že tráva byla vlhčí a kluzčí. Boty mi taky vlhly, ale vlhkost do nich ještě nepronikla. Na jedné strmé louce porostlé vyšší vegetací Robert narazil na koloucha ve vysokém porostu. Když mi to oznamoval, byl ode mne vzdálený pouhých nemnoho metrů. Zatímco jsem neustával fotit různé rostliny na louce, říkal mi, že to zvíře snad umírá. "Jestli je to kolouch, pak se ho nedotýkej", odpověděl jsem mu a dál jsem fotil. K tomu smutnému místu jsem nepřešel. Taky Robert místo opustil, aniž by se ubohého zvířete dotknul.

The Fig.10: Knautia sylvatica of Dipsacaceae the family was an occasional element of the medow´s
composition. Moravian Beskydy the Range, 6.11. 2016. Taken with my smart phone.
Obr.10: Chrastavec lesní (K. sylvatica) z čeledi štětkovitých (Dipsacaceae) byl občasným prvkem
luční skladby. Moravské Beskydy, 11.6. 2016. Pořízenu mým chytrým mobilem. 

Na louce jsem se zdržel déle. Moji společníci pokračovali ve výstupu a ztratili se v zalesněném úseku nad loukou. Tahle louka se podobala louce zvané Louka pod Farmou. Chvíli před tím, než se moji parťáci ztratili v lese nad loukou, oznamovali nálezy nějakých orchidejí, ale v téže době jsem už rozpoznával jejich zpola uvadlá květenství také. I když louka neposkytovala žádné nové druhy orchidejí v květu, mohl jsem vidět, že kvete spoustou květů náležejících příslušníkům z jiných čeledí. Některé z nich můžete vidět na obrázcích provázejících tento post.

The Fig.11: Gymnadenia conopsea grew among the wild and colorful vegetation of the meadow
and mostly its complete flowering phase was finished. You can recognize three zones in its spike
on the picture from up to down: 1/ The top zone with flowers, 2/ The medium zone with faded flowers
 and 3/ The lowest zone in fruit. Moravian Beskydy the Range, 6.11. 2016. Taken with my smart phone.
Obr.11: Pětiprstka žežulník (G. conopsea) rostla mezi bujnou a pestrobarevnou vegetací louky,
její úplná fáze kvetení byla převážně skončena. V jejím květenství na obrázku můžete rozpoznat shora
dolů tři zóny: 1/ Vrcholovou zónu s květy, 2/ Střední zónu s uvadlými květy a 3/ nejnižší zónu v plodu.
Moravské Beskydy, 6.11. 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem. 

Býval bych myslel, že v této úrovni bychom se s žádným lidským obydlím setkat neměli, ale pojednou jsem si všimnul osamělé chalupy mezi stromy za levým okrajem louky po svém levém boku. Zdálo se, že je obydlená, ale v té době nejevila žádné známky lidského života. Bylo to poslední lidské obydlí, které jsme mohli vidět na cestě k lokalitě Galovské lúky.

The Fig.12: The drops on the flower of Campanula (maybe persicifolia) document the occasional haze we
had to bear on our climb up during last trip to Galovské lúky the habitat. Moravian Beskydy, 6.11.
2016. Taken with my smart phone.
Obr.12: Kapky na květu zvonku (broskvolistého) (snad C. persicifolia) dokládají příležitostné mrholení.
které jsme museli snášet při výstupu během posledního výletu na lokalitu Galovské lůky. Moravské
Beskydy,11.6. 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem. 

The Fig.13: Campanula (perhaps persicifolia), a view of its trifoliated stigma and a stamen in its flower.
Moravian Beskydy the Range, 6.11. 2016. Taken with my smart phone.
Obr.13: Zvonek broskvolistý (snad C. persicifolia), pohled na trojčetnou bliznu a tyčinku v jeho květu.
Moravské Beskydy, 11.6. 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem. 

V horní části louky, na hranici mezi ní a lesní formací, byla silná populace hasivky orličí (Pteridium aquilinum). Když jsem prošel krátký lesní úsek, musel jsem přejít polní cestu a opět jsem se pustil strmým svahem vzhůru. Zase to byla louka obklopená lesem s rozptýlenými křovitými formacemi. Tahle byla mnohem bohatší na rostliny z čeledi vstavačovitých (Orchidaceae), i když neposkytovala žádné nové druhy. Moji parťáci výše přede mnou mi ohlašovali další nálezy vemeníku dvoulistého (Platanthera bifolia).


The Fig.14: This orchid was fading away already as I found it in the second meadow. I am not
sure of its determination. Moravian Beskydy, 6.11. 2016. Taken with my smart phone.
Obr.14: Tato orchidea už uvadala, když jsem ji našel na druhé louce. Jejím určením si nejsem jistý.
Moravské Beskydy, 11.6. 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Vzpomínám si, že jsme si krátce odpočali v horní části louky, kde jsem udělal několik záběrů posledně jmenované orchideje. Nacházeli jsme se bezprostředně pod vrcholem dlouhého horského hřbetu. Rostliny vemeníku dvoulistého (P. bifolia) byly menší než ty z kopce Pluskovce. Připisuji rozdíly mezi oběma populacemi faktu, že první rostla v lese, zatímco druhá zabírala otevřené stanoviště.

The Fig.15: The inflorescence of the plant on the previous picture at the closer view. Maybe
it is Gymnadenia conopsea but there are differences between this plant and the plant on the Fig.11.
They could be different subspecies of Gymnadenia the genus. Moravian Beskydy the Range, 6.11.
2016. Taken with my smart phone.
Obr.15: Květenství rostliny na předešlém obrázku v bližším pohledu. Možná to je pětiprstka žežulník
(G. conopsea), ale mezi touto rostlinou a rostlinou na obrázku 11 existují rozdíly. Mohly by
být odlišnými poddruhy rodu pětiprstka (Gymnadenia). Moravské Beskydy, 11.6. 2016. Pořízeno
mým chytrým mobilem.


The Fig.16: Flowers of the plant on the two previous pictures at the closest view. Moravian
Beskydy, 6.11. 2016. Taken with my smart phone.
Obr.16: Květy rostliny na dvou předešlých obrázcích v největším přiblížení. Moravské Beskydy,
11.6. 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Navíc, rostliny z téhle louky byly světlejší v barvě než předešlé, myslím, že neměly samostatné a vysoké osy květenství jako rostliny z Pluskovce.........právě teď docházím k velice opatrnému dojmu, že rostliny na louce pod horským hřbetem by snad mohly být nějaký samostatný druh. Podle fotografií se pokusím detailněji analyzovat jejich vzhledy. Zkusím rozhodnout, nejsou-li menší rostliny samostatný druh či poddruh.

O morfologických formách rodu vemeník (Platanthera) hodlám diskutovat v příštím postě.

2 komentáře:

  1. Tento komentář byl odstraněn autorem.

    OdpovědětVymazat
  2. Dobrý den Zdenku, ten pryšec na obr.8 není E. falcata, ale E. dulcis.

    OdpovědětVymazat