středa 16. listopadu 2016

The English Version

Our Alf, A Story Full of GoodnessYeah, Alf has been our second dog already. His name is Alf but often I have changed his name into Alfín. Alfín seems to me to be much more familiar.
He comes from nowhere. He was found as an older puppy. He stood lonely in a park, he was attached to a tree with a string and he was waiting for his owner. Unfortunately he waited in vain. But he was lucky. A good man passed by him and he understood Alf´s sad story immediately. He took him away. But the good man had no chance to adopt him. Again the Fortune stood on Alf´s side. There was a good woman in the right place and in the right time. She was very sorry for the poor older puppy and she decided to adopt him. She gave a name Alf to him and took him with herself to her flat almost under a flat roof of one high panel house. She learnt something more about Alf´s origin. He turned out to be a hybrid between the Hungarian hound and the German shepherd.

Soon the good woman came to a conclusion that to adopt Alf was no good idea. She had to work and when she was at work Alf remained alone in the flat. The good woman was forced to leave him in her flat for a long time of twelve or thirteen hours. Naturally, after her returns she could not know her own flat. Alf could express his sorrow in a very pressing way.

The good woman was caught in a trap of her own goodness. What to do? Could not I place Alf in an dog asylum? asked herself desperately. No, I can´t admit anything like that! replied to herself resolutely. I could give him to somebody. Yes, but to whom?
And then she got an idea. She thought of her good daughter loving of animals and living in a rented family semi house with a garden. More the good daughter lives there together with her friend, with her son, with her brother as well as with her Father. And of course, they have already had one dog, the small female Clarissa, but they had had two dogs two or three years ago and then to take care of two dogs again should be no problem to them.

Well, the plan was invented and the good woman started to realize it slowly. First she asked her good daughter for a help. If she could not take care of Alf during a weekend because she would not be at home. By this way Alf found himself in our rented semi house at the first time in his short and uncertain life. This scenario was repeated for several times and the time of every more Alf´s stay with us prolonged more and more. He has accepted his new role in his new home easily and without a pity. We have accepted his neurotic personality very friendly, too, even though some of his tricks have still demanded the highest measure of our tolerance and goodness.

The Czech Version

Náš Alf, příběh plný dobroty

Jo, Alf je už náš druhý pes. Jmenuje se Alf a já mu často měním jméno na Alfín. Alfín mi připadá mnohem důvěrnější.
Pochází odnikud. Byl nalezen jako starší štěně. Stál osaměle v parku, byl připoután ke stromu špagátem a čekal na majitele. Bohužel, čekal marně. Procházel kol něj jakýsi dobrák a ihned Alfův smutný příběh pochopil. Odvedl ho pryč. Ten dobrák však neměl žádnou možnost osvojit si ho. Štěstěna zase stála na Alfově straně. Na správném místě a ve správný čas byla jedna dobračka. Bylo jí ubohého staršího štěněte líto a rozhodla se, že ho adoptuje. Dala mu jméno Alf a odvedla ho do bytu skoro pod plochou střechou jednoho vysokého panelového domu. Dozvěděla se něco víc o Alfově původu. Ukázalo se, že to je kříženec maďarského ohaře s německým ovčákem.

Brzy dobračka dospěla k závěru, že adoptovat Alfa nebyl dobrý nápad. Musela pracovat, a když byla v práci, Alf zůstal v bytě sám. Dobrá žena byla nucena nechávat ho v bytě po dlouhou dobu dvanácti či třinácti hodin. Přirozeně, že po návratech vlastní byt nepoznávala. Alf uměl svůj žal vyjádřit velmi důrazně.

Dobrá žena byla chycena v pasti vlastní dobroty. Co si počít? Neměla bych dát Alfa do útulku? tázala se sama sebe zoufale. Kdepak, nic takového připustit nemůžu! odpovídala si rozhodně. Mohla bych ho někomu dát. Ano, ale komu?
A pak dostala nápad. Pomyslela na svou dobrou dceru milující zvířata a žijící v pronajatém půldomku se zahradou. Ba co víc, dobrá dcera tam bydlí společně s přítelem, se synem, s bratrem a také s otcem. A ovšem, jednoho psa už mají, fenečku Clarissu, ale před dvěmi či třemi lety měli dva psy, tudíž starat se znovu o dva psy by pro ně neměl být žádný problém.

Fajn, plán byl vymyšlen a dobrá žena ho pomalu začala uskutečňovat. Nejdřív svou dobrou dceru požádala o pomoc. Zda by se nemohla postarat o Alfa během víkendu, protože nebude doma. Tímto způsobem se Alf poprvé ve svém krátkém a nejistém životě ocitl v našem pronajatém půldomku. Tenhle scénář byl zopakován několikrát a doba každého dalšího Alfova pobytu u nás se víc a víc prodlužovala. Svou novou roli v novém domově přijal snadno a bez lítosti. My jsme jeho neurotickou osobnost přijali rovněž přátelsky, i když některé z jeho kousků stále vyžadují tu nejvyšší míru naší tolerance a dobroty.

Žádné komentáře:

Okomentovat