čtvrtek 3. listopadu 2016

The English Version

Three Days in Moravian Beskydy the Range

The Fig.1: We are beginning to step a slope up. Several cottages and a pile of
logs under us. Moravian Beskydy the Range, 11.6. 2016. Taken with my Canon.
Obr.1: Začínáme stoupat svahem. Pod námi několik chalup a hromada klád.
Moravské Beskydy, 11.6. 2016. Pořízeno mým Canonem. 

Galovské lúky the habitat (I)

(On Saturday 6.11. 2016)

A Long Climbing a Slope Up to a Back of One Mountain

The Fig.2: The same landscape caught up more to the left. 6.11. 2016. Moravské
Beskydy the Range. Taken with my Canon.
Obr.2: Tatáž krajina zachycená více vlevo. 11.6. 2016. Moravské Beskydy.
Pořízeno mým Canonem.
In a similar way, as I have finished my story of the habitats nearby Líský the settlement in my previous post, I would like to close my narration depicting our three days trip to Moravian Beskydy the Range. To reach this largest habitat of all we visited during our stay at Moravian Beskydy the Range we had to climb up to a top of a very long mountainous back and then to continue on in our walking its waved and non forested surface.

This climb up can be divided into several phases. Thus, as I hope, my narration may give a good and more detailed idea of our way to the very heart of this astounding habitat to my potential readers.

Our climb up began at the foot of the hill with several cottages. As we were stepping the slope up higher and higher often I was stopping to look at the landscape stretching out under me. Of course, I did not forget to did some shots of it. There was a cow in an opposite slope. Also this peaceful cattle ended in my Canon. It was cloudy but from time to time the Sun appeared among the clouds. First the slope was covered with low grass but a while later we reached a forested section. It was a forest where leafy trees prevailed. The ground was covered with dry oak and beech leaves and it occurred to me to try to search for the Coral rooted orchid which we could not find in the forested slopes of Pluskovec the hill. Though it was not presented in this place in any of my botanic sources the idea of its finding in other similar places did not leave me. Yes, we recorded an orchid there but it was "only" Neottia nidus-avis and then nothing new to us after many plants of this species growing in Pluskovec the hill.

The Fig.3: A peaceful cow pasturing on an opposite slope. Moravian Beskydy the Range, 6.11. 2016.
Taken with my Canon.
Obr.3: Mírumilovná kráva pasoucí se na protějším svahu. Moravské Beskydy, 11.6. 2016. Pořízeno
mým Canonem.

The orchid, Neottia nidus-avis, is an interesting herb, it belongs to my most favorite of our orchids. Again with its finding in the slope I evoked when I had seen it alive at the first in my life at last. It
had been in a habitat of Český Kras the preserved region only a couple weeks before. Surprisingly, how fast a rare plant has been becoming common to you if you have encountered it more often! Well, the more often the better. At least you know that even if it is a rare species it confirms with its numerous occurrence its relative prosperity. And besides where this orchid occurs there is the higher probability to find Corallorhiza trifida. Indeed, my first encounter with Neottia nidus-avis was not in my plans during our trip to the habitat in Český Kras the preserved region. The main goal was to find C. trifida. But though I had exact description of the place where this unnoticeable little orchid could grow our trio was not succeeded in it. Well, for the mean time my searching for it has remained unsuccessful. My vain search for it has always been compensated by N. nidus-avis so far and I have been very grateful for it.

At my experiences with the unsuccessful attempts to find C. trifida I can´t exclude the possibility that the subtle orchid has changed in N. nidus-avis to tease me purposefully. Neottia nidus-avis was our first orchid we met on our way up to the long back of the mountain leading to Galovské lúky the habitat.

Well, let us take a rest for a while.You will find the second part of Galovské lúky the habitat in my next post.

The Czech Version

Tři dny v Moravských Beskydech

The Fig.4: A next view of the surrounding landscape. 6.11. 2016. Moravian
Beskydy the Range. Taken with my Canon.
Obr.4: Další pohled na okolní krajinu. 11.6. 2016. Moravské Beskydy. Pořízeno
mým Canonem.
Lokalita Galovské lúky (I)

(Sobota, 11.6. 2016)

Dlouhé stoupání svahem ke hřbetu jedné hory


Podobně, jako jsem ukončil svůj příběh o lokalitách poblíž osady Líský v předešlém postě, rád bych uzavřel vyprávění, které líčí náš třídenní výlet do Moravských Beskyd. Abychom dosáhli této nejrozsáhlejší lokality ze všech, jež jsme během pobytu v Moravských Beskydech navštívili, museli jsme vystoupat na vrchol velmi táhlého horského hřbetu a poté pokračovat v chůzi po jeho zvlněném a nezalesněném povrchu.

The Fig.5: A forested section in the slope. My partners higher above me. Moravian Beskydy the
Range, 6.11. 2016. Taken with my Canon.
Obr.5: Zalesněný úsek ve svahu. Moji partneři výše nade mnou. Moravské Beskydy. 11.6. 2016.
Pořízeno mým Canonem.

Tento výstup se dá rozdělit na několik fází. Tímto způsobem, jak doufám, může snad mé vyprávění poskytnout mým potenciálním čtenářům dobrou a podrobnější představu o naší cestě do samého srdce této úžasné lokality.

The Fig.6: A lower part of Neottia nidus-avis
growing out of dry beech leaves. 6.11. 2016.
Moravian Beskydy the Range. Taken with my
smart phone.
Obr.6: Spodní část hlístníku hnízdáku (Neottia
nidus-avis
) vyrůstající ze suchého bukového
listí. 11.6. 2016. Moravské Beskydy. Pořízeno
mým chytrým mobilem.
Náš výstup začal na úpatí kopce s několika chalupami. Jak jsme stoupali svahem výš a výš, často jsem se zastavoval a díval se na krajinu prostírající se pode mnou. Samozřejmě, že jsem nezapomínal dělat nějaké její záběry. Na opačném svahu byla kráva. Také tento mírumilovný dobytek skončil v mém Canonu. Bylo zataženo, ale čas od času se Slunce mezi mraky objevilo. Zprvu byl svah porostlý nízkou trávou, ale po chvíli jsme dosáhli zalesněného úseku. Byl to les, kde převládaly listnáče. Zem pokrývaly suché dubové a bukové listy a mě napadlo zkusit zapátrat po korálici trojklané (Corallorhiza trifida), kterou jsme nedokázali nalézt v zalesněných svazích vrchu Pluskovce. I když nebyla uváděna v žádném z botanických zdrojů na tomto místě, myšlenka jejího nálezu na jiných podobných místech mě neopouštěla. Ano, orchideu jsme tam zaznamenali, ale byl to "jen" hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), takže nic nového pro nás po mnoha rostlinách tohoto druhu rostoucích na kopci Pluskovci.

Orchidea hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis) je zajímavá bylina, patří k mým nejoblíbenějším z našich orchidejí. Při jejím nálezu v tom svahu jsem si opět vybavil, kdy jsem ji poprvé v životě konečně uviděl živou. Bylo to na jedné lokalitě chráněné oblasti Českého Krasu teprve před pár týdny. Je překvapivé, jak rychle vám zevšední, setkáváte-li se s ní častěji! Inu, čím častěji, tím lépe. Aspoň víte, že, i když jde o druh vzácný, početným výskytem potvrzuje relativní prosperitu. A mimo to, kde se vyskytuje tato orchidea, tam je vyšší pravděpodobnost nálezu korálice trojklané (C. trifida).

The Fig.7: The third place of mine where I encountered one of my most favorite orchid, Neottia
nidus-avis
. I could say that I saw it many times in this year. First it was in Český Kras the preserved
region and second often I came upon it in Moravian Beskydy the Range. 6.11. 2016. Taken with
my Canon.
Obr.7: Mé třetí místo, kde jsem potkal jednu z mých nejoblíbenějších orchidejí, hlístník hnízdák
(N. nidus-avis). Mohl bych říci, že jsem ho letos viděl mnohokrát. Poprvé to bylo v Českém Krasu
a podruhé jsem ho často potkával v Moravských Beskydech. 11.6. 2016. Pořízeno mým Canonem.

Ostatně, mé první setkání s hlístníkem hnízdákem (N. nidus-avis) nebylo při výletě na lokalitu v Českém krasu v plánech. Hlavní cíl byl najít korálici trojklanou (C. trifida). Ale, i když jsem měl přesný popis místa, kde by tahle nenápadná orchidejka mohla růst, naše trio v tom neuspělo. Prozatím mé pátrání po ní zůstává neuspěšné. Až dosud je moje marné pátrání po ní vždy kompenzováno hlístníkem hnízdákem (N. nidus-avis) a já jsem za to velmi vděčný.

The Fig.8: Look at the ghostly beauty of flowers of N. nidus-avis at the closer view. Moravian
Beskydy the Range, 6.11. 2016. Taken with my smart phone.
Obr.8: Podívejte se na přízračnou krásu květů hlístníku hnízdáku (N. nidus-avis) v bližším pohledu.
Moravské Beskydy, 11.6. 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Při svých neúspěšných pokusech najít korálici trojklanou (C. trifida) nemohu vyloučit možnost, že se mění v hlístník hnízdák (N. nidus-avis), aby mě záměrně poškádlila. Hlístník hnízdák (N. nidus-avis) byl první orchideou, kterou jsme potkali cestou vzhůru na táhlý hřbet hory vedoucí k lokalitě Galovské lúky.

Chvilku si odpočiňme. Druhou část o lokalitě Galovské lúky najdete v mém příštím postě.

Žádné komentáře:

Okomentovat