středa 16. listopadu 2016

The English Version

The Revenue Officer in Prague
At the present time there has been held the first exhibition of the famous painter at the Kinsky´s Palace in the Old Town Square in Prague, Czech republic. His name is Henri Rousseau but also he has been known under its nickname The Revenue Officer because he did this job for a time.

This today´s classic of the modern arts has overrun his time. He has appeared from the well known arts boom in Paris together with a lot of other famous painters and sculptors, all the pioneers of the modern arts. But he has had an exceptional position among them for his unique naive painting style. According to various sources I have read first he was discovered and appreciated by Pablo Picasso. Most of his colleagues took his work with an amusement rather than seriously. His naive access to painting has been unusual and extraordinary in the very center of all the new originality.

I have not visited to the exhibition so far though Prague has been my native city and I have lived in it.
I have still had a lot of time to do it because the exhibition will last till January of next year. But my sister has already been there and her impressions have not been bad. Surely it is worst seeing the original pictures of the master and the founder of the naive painting.

My personal encounters with the original pictures of this painter have been very frail till now. As long as I have known one his original picture has been a part of the Prague National Gallery´s collections. And a time before I could see several of his originals in The D´orsay Gallery in Paris. But at the two occasions I have never had the chance to stay in front of the pictures for a longer time and then mostly my knowledge of this painter´s work have been mediated by books and by reproductions in them to me. At least but not last I can´t omit my Father´s influence on my deeper inside of the modern arts including Henri Rousseau.

In biology and in paleontology the scientists have described a mystery and unique phenomenon in the history of the life on the Earth. The phenomenon has been known under the name of the Cambric explosion. If you study the geological epochs before the Cambric era you will learn that the life has been poor as for the diversity of its forms. But since the Cambric era on we have been able to observe the unusual breakthrough in the diversity of the living forms having been lasting till our times. According to the scientists all the main body plans or something like basic styles have been established just in the course of the Cambric explosion.
To me the Cambric explosion can be compared to the Paris explosion in the history of the modern arts. There have been put the foundations of all the various styles, of all the great diversity in which the modern arts has developed itself so far. And one of the basic styles was put by H. Rousseau the Revenue Officer.

At my great surprise I found that his birthday has been on May the 21-th. Though we were born in different times the day and the month of our birth have been in common. But I do not see anything deeper in it.

A word or two to my drawing. I have read that H. Rousseau was like a child. His nature seems to be as naive as his painting style. For example he thought himself to be a great painter, the attitude not too critical. A time before I read an amusing story of him. Once he was going to paint a portrait of his friend. He wanted to paint him in his own real dimensions and then for this purpose he used a ruler like a tailor taking measures from its customer. It is hard to decide if the story is true, it is not easy to judge whether it was meant as a joke by him or if he was so naive actually. Nevertheless this is the answer to your possible question where my inspiration to the picture came from.

The Czech Version

Celník v Praze

V současnosti je v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí v Praze pořádána první výstava slavného malíře. Jmenuje se Henri Rousseau, ale je také znám pod přezdívkou Celník, protože po nějakou dobu tohle povolání dělal.

Tento dnešní klasik moderního výtvarného umění předběhl svou dobu. Vyvstal z dobře známého rozkvětu výtvarného umění v Paříži spolu se spoustou dalších slavných malířů a sochařů, všechno průkopníků moderního umění. Ale měl mezi nimi pro svůj jedinečný naivní styl malování výjimečné postavení. Podle různých zdrojů, které jsem četl, první ho objevil a ocenil Pablo Picasso. Většina jeho kolegů brala jeho dílo spíše s pobavením než vážně. Jeho naivní přístup k malování byl neobvyklý a mimořádný v samém středu veškeré té nové původnosti.

Výstavu jsem dosud nenavštívil, ačkoliv Praha je mé rodné město a žiji v ní. Pořád na to mám spousty času, protože výstava potrvá do ledna příštího roku. Ale moje sestra tam už byla a její dojmy nejsou špatné. Vidět obrazy mistra a zakladatele naivního malování jistě stojí za to.

Má osobní setkání s originálními obrazy tohoto malíře jsou dodnes velmi letmá. Pokud vím, jeden originál je součástí sbírek Pražské Národní Galerie. A před nějakou dobou jsem mohl vidět několik jeho originálů v Galerii D´Orsay v Paříži. Avšak při těch dvou příležitostech jsem nikdy neměl šanci zdržet se před obrazy delší dobu a tudíž většinu mých znalostí o díle tohoto malíře pro mne zprostředkují knihy a reprodukce v nich. V neposlední řadě nemohu pominout vliv mého otce na mou hlubší znalost moderního umění včetně Henri Rousseaua.

V biologii a v paleontologii vědci popisují záhadný a jedinečný fenomén v historii života na Zemi.Ten fenomén je znám pod názvem Kambrijská exploze. Studujete-li geologické epochy před kanbriskou érou, zjistíte, že život byl chudý, pokud jde o rozmanitost jeho forem. Ale od kambrijské éry dále můžeme pozorovat neobyčejný průlom v rozmanitosti živých forem, jež přetrvávají dodnes. Podle vědců všechny tělní plány či něco jako základní styly se ustavily právě v průběhu Kambrijské exploze.
Podle mne může být Kambrijská exploze přirovnána k Pařížské explozi v historii moderního umění. Tam byly položeny základy všech rozmanitých stylů, veškeré té báječné rozmanitosti v níž se moderní umění až dosud rozvíji. A jeden z těch základních stylů položil Henri Rousseau, Celník.

Ke svému velkému překvapení jsem zjistil, že má narozeniny 21. května. I když jsme se narodili v jiných dobách, den a měsíc našeho zrodu je společný. Ale nic hlubšího v tom nevidím.

Pár slov k mé kresbě. Četl jsem, že Rousseau byl jako dítě. Zdá se, že jeho povaha byla stejně naivní jako jeho malířský styl. Například se pokládal za velkého malíře, postoj nepříliš kritický. Před časem jsem o něm četl zábavnou historku. Jednou se chystal namalovat portrét přítele. Chtěl ho namalovat v jeho skutečných rozměrech, a tudíž pro ten účel použil pravítka jako krejčí beroucí míry svému zákazníkovi. Těžko rozhodnout, zda je ta historka pravdivá, težko posoudit, zda to mínil jako žert anebo, byl-li tak naivní opravdu. Nicméně  tohle je odpověď na vaši možnou otázku odkud se inspirace k mému obrázku vzala.

Žádné komentáře:

Okomentovat