sobota 12. listopadu 2016

The English Version

The Sweet Dying in Madeira

The Fig.1: One of my first shots out of the air port. The Atlantic ocean showed us its very wide
arm. Madeira, on October, 2016. Taken with my smart phone.
Obr.1: Jeden z mých prvních snímků mimo letiště. Atlantik nám ukazoval svou velmi širokou
náruč. Madeira. Říjen, 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

I like islands. They have their special magic. Madeira has been my newest experience.
Madeira has been the island of the retainers. It has seemed to be their favorite place where they can enjoy last rests of their lives.

The Fig.2: This cemetery is between the sea and the airport. Maybe a place for victims of
failed starts or landings....no RIP between the two elements. Madeira, on October, 2016.
Taken with my smart phone.
Obr.2: Tenhle hřbitov je mezi mořem a letištěm. Možná místo pro oběti nepodařených startů
nebo přistání......žádné "odpočívej v pokoji" mezi těmi dvěma živly. Madeira. Říjen, 2016.
Pořízeno mým chytrým mobilem.
You can book a sea trip here. That´s our case today. I am looking forward to it. The main target will be to observe some cetaceans. I would like to know if we are lucky to see some of the marine mammals. I would be graceful for a glimpse of a fin at least.

The Fig.4: The concentration of the retainers in Madeira has been so dense that this has been
its logical consequence. Madeira, taken in a smaller sea port called Ribeira Brava. On
October, 2016. Taken with my smart phone.
Obr.4: Koncentrace důchodců na Madeiře je tak vysoká, že tohle je jejím logickým důsledkem.
Madeira, vyfotografováno v menším přístavu zvaném Ribeira Brava. Říjen, 2016. Pořízeno
mým chytrým mobilem.
I have been encountering many retainers throughout Madeira, they have been everywhere. I have seen two smaller graveyards only so far. One has been next to the airport and the second I saw in a small sea port. The second was placed under a bridge alongside a bed of a semi dried river.

The Fig.5: I photographed this modest graveyard from a bridge in one of the small sea ports
we visited to. Madeira. On October, 2016. Taken with my smart phone.
Obr.5: Tenhle skromný hřbitov jsem vyfotil z mostu v jednom z malých přístavů, které
jsme navštívili. Madeira. Říjen, 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.
I have such a hypothesis. From time to time a big ship anchors at the local port. I can see it from our veranda. I imagine a following picture: when the retainers are embarked the big ship starts heading for the free wide sea. The retainers think they go to a next astounding destination but it is their great mistake. As soon as the shore disappears out of their sights the crew of the big cruiser will throw them to waiting sharks and other marine raptors. By this way Madeira has still been gotten rid of increasing numbers of the older people coming from various parts of the world.

The Fig.6: This small and near cemetery I visited to in the mountainous inland of the island. It is a
part of a monastery of nuns. The monastery had used to be an asylum of the nuns several centuries ago.
I think today the monastery has been a historical and religious memory of the times when the nuns
had lived in the deep valley limited by high mountains without they had to fear of often attacks
 undertaken by pirates on the coastline. Madeira, on October 2016. Taken with my smart phone.
Obr.6: Tento malý a úzký hřbitov jsem navštívil v hornatém vnitrozemí ostrova. Je součástí kláštera
jeptišek. Klášter býval útočištěm jeptišek před několika stoletími. Myslím, že dnes je klášter historickou
a náboženskou vzpomínkou na doby, kdy v tom hlubokém údolí ohraničeném vysokými horami žily
jeptišky, aniž by se musely obávat častých ataků podnikaných piráty na pobřeží. Madeira, říjen, 2016.
Pořízeno mým chytrým mobilem.

Well, I will be a retainer within two years and four months, too. When my time comes I would like coming back to Madeira, to the island where the dying is so sweet.

The Fig.7: Steep lanes of a small mountainous town with a massive rocky shield on the background.
This touristic attraction in the mountainous inland of Madeira has often been visited to by foreign
tourists. The Former monastery of the nuns has been a part of the small town. Madeira, on October,
2016. Taken with my smart phone.
Obr.7: Strmé uličky malého horského města s masivním skalním štítem na pozadí. Tato turistická
atrakce v hornatém vnitrozemí Madeiry je často navštěvována zahraničními turisty. Bývalý klášter
jeptišek je součástí městečka. Madeira, říjen, 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

This post was done in Madeira already but it has not been published so far. Now, on 11.13. 2016, I am going to publish it at last. I am going to add several more photos only and the post will be ready to start off. The additional photos (from the pic.6 up to the pic.14) come from various places we visited to in the course of our stay at Madeira at the beginning of October 2016.

The Fig.8: I could not help myself but I had to admire this aged madam. Her age category so high 
in the mountainous small town! I had to photograph her incredible vitality. Madeira, on October 2016.
 Taken with my smart phone.
Obr.8: Nemohl jsem si pomoci, ale musel jsem tu letitou dámu obdivovat. Její věková kategorie tak
vysoko v horském městečku. Musel jsem si její neuvěřitelnou vitalitu vyfotografovat. Madeira, říjen
2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.The Czech Version

Sladké umírání na Madeiře

The Fig.9: The church tower and the monastery´s roofs in "the valley of the nuns". Madeira, on
October 2016. Taken with my smart phone.
Obr.9: Kostelní věž a střechy kláštera v "údolí jeptišek". Madeira, říjen 2016. Pořízeno mým
chytrým mobilem. 

Mám rád ostrovy. Mají své zvláštní kouzlo. Madeira je má nejnovější zkušenost. Madeira je ostrovem důchodců. Zdá se, že je jejich oblíbeným místem, kde si mohou užívat poslední zbytky života.

The Fig.10: My shadow above the stairs leading down to the monastery graveyard. Madeira.On
October 2016. Taken with my smart phone.
Obr.10: Můj stín nad schodištěm  vedoucím dolů ke klášternímu hřbitovu. Madeira, říjen 2016.
Pořízeno mým chytrým mobilem.
Můžete si tu zabukovat výlet po moři. To je dnes náš případ. Těším se na to. Hlavní cíl bude pozorování některých kytovců. Rád bych věděl, zda budeme mít kliku některé z těch mořských savců uvidět. Byl bych vděčný aspoň za záblesk ploutve.

The Fig.11: A view of the valley from the monastery. Madeira, on October 2016. Taken with my
smart phone.
Obr.11: Pohled na údolí od kláštera. Madeira, říjen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

S důchodci se potkávám po celé Madeiře, jsou všude. Zatím jsem viděl pouze dva menší hřbitovy. Jeden je vedle letiště a druhý jsem viděl v jednom malém přístavu. Druhý byl umístěn pod mostem podél koryta zpola vyschlé řeky.

The Fig.12: The entrance to the graveyard is under the stairs to the right. Madeira, on October 2016.
Taken with my smart phone.
Obr.12: Vchod na hřbitov je pod schody vlevo. Madeira, říjen 2016. Pořízeno mým chytrým
mobilem.
Mám takovou hypotézu. Občas kotví v místním přístavu velká loď. Vidím ji z naší verandy. Představuji si následující obraz: Když se důchodci nalodí, velká loď se vydává na volné širé moře. Důchodci si myslí, že plují k nějaké další ohromující destinaci, ale to je jejich velký omyl. Jakmile jim pobřeží zmizí z dohledu, posádka velkého křižníku je hodí čekajícím žralokům a jiným mořským dravcům. Tímto způsobem je Madeira neustále zbavována rostoucích počtů starších lidí pocházejících z různých částí světa.

The Fig.13: An older tourist was examining the fern at his feet in the Botany Garden when I took
a shot of him. Madeira, Funchal the city, on October 2016. Taken with my smart phone.
Obr.13: Starší turista si prohlížel kapradinu u svých nohou, když jsem si ho vyfotil. Madeira,
Funchal, říjen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Nu, za dva roky a čtyři měsíce budu taky důchodce. Až můj čas nadejde, rád bych se na Madeiru vrátil, na ostrov, kde umírání je tak sladké.

The Fig.14: Do you think we were examining a house for the old people? It is a mistake. We
were passing through the local Botanic Garden in Funchal the city. Madeira, on October 2016.
Taken with my smart phone.
Obr.14: Myslíte, že jsme si prohlíželi nějaký domov pro staré? To je omyl. Procházeli jsme místní
Botanickou zahradou v metropoli Funchal. Madeira, říjen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Tenhle post byl vytvořen už na Madeiře, ale dosud nebyl zveřejněn. Teď, 13.11. 2016, se ho konečně chystám publikovat. Jenom přidám několik dalších fotek a bude nachystán odstartovat. Dodatečné fotografie (od č.6 až po č.14) pocházejí z různých míst, jež jsme navštívili během pobytu na Madeiře počátkem října 2016.

Žádné komentáře:

Okomentovat