pondělí 7. listopadu 2016

The English Version

Three Days in Moravian Beskydy The Range

Galovské lúky The Habitat (III)

(11.6. 2016)

The Fig.1: A spike of Platanthera bifolia found in the second meadow in the coarse of our climb
up to the back of the long mountainous back leading to Galovské lúky the habitat. Moravian
Beskydy the Range, 6.11. 2016. Taken with my smart phone.
Obr.1: Květenství vemeníku dvoulistého (Platanthera bifolia) nalezeného na druhé louce během
našeho výstupu na hřbet dlouhého horského hřbetu vedoucího k lokalitě Galovské lúky. Moravské
Beskydy, 11.6. 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem. 

A Riddle

Well, let´s stop for a while in the second meadow under the top of the long mountainous back and let´s pay our attention to the question I have already suggested in my previous post: Is the plant found in the second meadow Platanthera bifolia?

The Fig.2: The base of the same plant as on the Fig.1. The
second meadow, Moravian Beskydy the Range, 6.11. 2016.
Taken with my smart phone.
Obr.2: Báze stejné rostliny jako na obr.1. Druhá louka,
Moravské Beskydy, 11.6. 2016. Pořízeno mým chytrým
mobilem.
I do not claim that I would have realized myself the differences between the plants of Pluskovec the hill and the rest of all the plants found in the other places immediately during our trips in Moravian Beskydy the range.

If you have been my regular and attentive readers, maybe you have recalled our findings of Platanthera bifolia at the foot of Pluskovec the hill. Next we came upon this orchid at the habitats named Ježůvka and The Meadow under The Farm. Last we found this species in the course of our last trip to Galovské lúky the habitat. It was not only in the second meadow where we found the orchid. Also we found next plants of this species in the very heart of Galovské lúky the habitat.

A Summary of our findings including the plants classified as to be Platanthera bifolia:
I can divided the findings to two categories:

1/ Robust and stout plants with two dark green leaves (always with two opposite leaves at the base of each of the plants) and with tall erect axes of their spikes, some of the plants with one flowering spike and one spike in fruit. Their flowers with longer peduncles in much wider arrangements in their spikes. They grew in a quite numerous population in one section of the forest at the foot of Pluskovec the hill.

The Fig.3: One flower in detail. The same plant as on the Fig.1 and the Fig.2. Moravian Beskydy
the Range, 6.11. 2016. Taken with my smart phone.
Obr.3: Jeden květ v detailu. Tatáž rostlina jako na obr. 2 a 3. Moravské Beskydy, 11.6. 2016. Pořízeno
mým chytrým mobilem.

2/ The rest of the plants found more or lesser in a sporadic way at all the following habitats (a few of plants per a habitat) mostly growing at edges of open meadows bordering with forests. These plants with much lower axes of their spikes, their flowers with short peduncles making their spikes tighter with flowers closer to their axes. Always this kind was pale green in color. This kind of plants never showed both a spike in flower and a spike in fruit at the same time.

The Fig.4: The lower part of the spike of the same plant as on the previous pictures. Moravian Beskydy
the Range, 6.11. 2016. Taken with my smart phone.
Obr.4: Spodní část květenství stejné rostliny jako na předešlých obrázcích. Moravské Beskydy,
11.6. 2016. Pořízeno mým chtrým mobilem.

These are starting characteristics of the two groups. I saw no plant of the Pluskovec kind in the other visited habitats of Moravian Beskydy the Range. Almost at my home background I have noticed the marked difference between the two groups.

The Fig.5: One flower in profile at the closer view. The same plant as on the previous pictures.
Moravian Beskydy the Range, 6.11. 2016. Taken with my smart phone.
Obr.5: Jeden květ z profilu v bližším pohledu. Tatáž rostlina jako na předešlých obrázcích.
Moravské Beskydy, 11.6. 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

The Fig.6: The top of the spike in buds of the same plant as on the previous pictures. Moravian
Beskydy the Range, 6.11. 2016. Taken with my smart phone.
Obr.6: Vrchol květenství v poupatech téže rostliny jako na předešlých obrázcích. Moravské Beskydy,
11.6. 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem. 

The Fig.7: Spurs, bracts, scrolled ovaries and the axes of the spike at the closer view. The same
plant as on the previous pictures. Moravian Beskydy the Range, 6.11. 2018. Taken with my smart
phone.
Obr.7: Ostruhy, listeny, zkroucené semeníky a osa květenství v detailnějším pohledu. Stejná rostlina
jako na předešlých obrázcích. Moravské Beskydy, 11.6. 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

While the first meadow showed a more ruderal character with more ruderal species in its composition (it was very similar to the meadow at The Meadow under the Farm the habitat nearby Vsetín the town) the second meadow higher in the slope was typical of its fine structure consisting of fine grassy and herbaceous elements. In short, this meadow was one of the right and rare examples of so called orchid meadow.

The Fig.8: A fine character of the upper meadow, the place of the plant on the
previous pictures. Moravian Beskydy the Range, 6.11. 2016. Taken with my Canon.
Obr.8: Jemný charakter horní louky, místo rostliny na předešlých obrázcích.
Moravské Beskydy, 11.6. 2016. Pořízeno mým Canonem.

The Fig.9: A view of the upper meadow from its foot. The more sparse grassy
cover gives a more room to various herbs including some species of Orchidaceae
the family. Moravian Beskydy, 6.11. 2016. Taken with my Canon.
Obr.9: Pohled na horní louku z jejího úpatí. Řidší travinný kryt poskytuje více
prostoru různým bylinám včetně některých druhů z čeledi vstavačovitých
(Orchidaceae). Moravské Beskydy, 11.6. 2016. Pořízeno mým Canonem.

If I thought that the plant on the figures 1 - 7 could be a different species then my wistful idea was Platanthera chlorantha. But I must state that my home studying did not confirm the assumption. I have come to the conclusion that both the plant on the figures 1 - 7 and the plant on the figures 10 - 15 are the same species: Platanthera bifolia. Though I can see marked differences between both kinds of the plants they do not exceed the boundary of this species. P. bifolia is one of our most variable orchids with one subspecies: P. b. subsp. latiflora. More the subspecies have been divided by botanists into a lot of varieties and forms. I am not going to go into such details.
Take this post like a nice example of the species variability.

The Czech Version

Tři dny v Moravských Beskydech

Galovské lúky (III)

(6.11. 2016)

The Fig.10: A spike of Platanthera bifolia growing at the sylvan foot of Pluskovec the hill. You
can compare it with the spike on the Fig.1. Moravian Beskydy the Range, 6.9.. 2016. Taken with
my smart phone.
Obr.10: Květenství vemeníku dvoulistého (P. bifolia) rostoucího na zalesněném úpatí vrchu
Pluskovce. Můžete ho porovnat s květenstvím na obr.1. Moravské Beskydy, 9.6. 2016.
Pořízeno mým chytrým mobilem.

Hádanka

Zastavme se na chvíli na druhé louce pod táhlým horským hřbetem a věnujme pozornost otázce, kterou jsem už naznačil v předešlém postě: Je rostlina nalezená na druhé louce vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)?

The Fig.11: A whole habit of a plant from the Pluskovec the hill population. Moravian Beskydy,
6.9. 2016. Taken with my smart phone.
Obr.11: Celkový vzhled rostliny z pluskovecké populace. Moravské Beskydy, 9.6. 2016. Pořízeno
mým chytrým mobilem.
Netvrdím, že bych si býval uvědomil rozdíly mezi rostlinami z Pluskovce a zbytkem všech rostlin nacházených na jiných místech bezprostředně během našich výletů v Moravských Beskydech.

The Fig.12: Flowers of a plant from the Pluskovec the hill population at the closer view. Moravian
Beskydy the Range, 6.9. 2016. Taken with my smart phone.
Obr.12. Květy rostliny z pluskovecké populace v bližším pohledu. Moravské Beskydy, 9.6. 2016.
Pořízeno mým chytrým mobilem. 
Jste-li mými pravidelnými a pozornými čtenáři, snad si vzpomínáte na naše nálezy vemeníku dvoulistého (P. bifolia) na úpatí kopce Pluskovce. Dále jsme na tuhle orchidej narazili na lokalitách Ježůvka a Louka pod Farmou. Naposledy jsme druh našli během posledního výletu na lokalitu Galovské lúky. Nebylo to jen na druhé louce, kde jsme tuto orchidej našli. Další rostliny tohoto druhu jsme nacházeli také v samém srdci Galovských lúk.

The Fig.13: The more detailed view of spurs, scrolled ovaries and bracts of a plant from the
Pluskovec the hill population. Moravian Beskydy, 6.9. 2016. Taken with my smart phone.
Obr.13: detailnější pohled na ostruhy, zkroucené semeníky a listeny rostliny z pluskovecké
populace. Moravské Beskydy, 9.6. 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Souhrn rostlin zahrnujících rostliny klasifikované jako vemeník dvoulistý (P. bifolia):
Tyto nálezy mohu rozdělit do dvou kategorií:

1/ Robustní a statné rostliny se dvěma tmavozelenými listy (vždy se dvěma vstřícnými listy na bázi každé z rostlin) a s vysokými vzpřímenými osami květenství, některé z rostlin s jedním kvetoucím květenstvím a s jedním květenstvím v plodu. Květy s delšími stopkami v mnohem širším uspořádání v květenstvích. Rostly v dosti početné populaci v jednom úseku lesa při úpatí kopce Pluskovce.

2/ Zbytek rostlin nacházených více méně sporadicky na všech následujících lokalitách (několik málo rostlin na lokalitu), rostoucích povětšinou na okrajích otevřených lučin hraničících s lesy. Tyto rostliny s mnohem nižšími osami květenství, květy s krátkými stopkami činící květenství staženější s květy těsněji u osy. Tento typ měl vždy bledavě zelenkavé zbarvení. Tento typ rostlin nikdy nevykazoval květenství v květu a květenství v plodu současně.

The Fig.14: A plant with its spike in buds as well as with the second dry spike (a remain of last
season or a rest of the first flowering of this year?). I observed this symptom only with the plants
of the Pluskovec kind. Moravian Beskydy the Range, 6.9. 2016. Taken with my smart phone.
Obr.14: Rostlina s květenstvím v poupatech a také s druhým suchým květenstvím (pozůstatek
minulé sezóny nebo zbytek z prvního letošního kvetení?). Tento příznak jsem pozoroval pouze
u rostlin pluskoveckého typu. Moravské Beskydy, 9.6. 2016. Pořízeno mým chytrým telefonem.

Toto jsou výchozí charakteristiky obou skupin. Na jiných navštívených lokalitách v Moravských Beskydech jsem žádnou rostlinu typu Pluskovec neviděl. Teprve v domácím zázemí jsem si povšiml nápadného rozdílu mezi oběma skupinami.

The Fig.15: The upper part of the dry spike of the plant on the Fig.13. Moravian Beskydy the
Range, 6.9. 2016. Taken with my smart phone.
Obr.15: Horní část suchého květenství rostliny na obr.13. Moravské Beskydy, 9.6. 2016. Pořízeno
mým chytrým mobilem.

Zatímco první louka vykazovala ruderálnější charakter více ruderálními druhy ve své skladbě (byla velmi podobná louce na lokalitě Louka pod Farmou poblíž Vsetína), druhá louka výše ve svahu byla typická jemnou strukturou sestávající z jemných travinných a bylinných prvků. Zkrátka, tahle louka byla jedním z pravých a vzácných příkladů tzv. orchidejové louky.

Jestliže jsem si myslel, že rostlina na obrázku 1 - 7 by mohla být jiný druh, pak mým toužebným nápadem byl vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha). Musím však konstatovat, že mé domácí studium tento předpoklad nepotvrdilo. Dospěl jsem k závěru, že jak rostlina na obr. 1 - 7, tak i rostlina na obr. 10 - 15 jsou tentýž druh: vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia). I když vidím nápadné rozdíly mezi oběma typy rostlin, hranici tohoto druhu nepřesahují. Vemeník dvoulistý (P. bifolia) je jednou z našich nejproměnlivějších orchidejí s jedním poddruhem: vemeníkem dvoulistým širokokvětým (P.b. ssp. latiflora). Navíc botanikové tento poddruh dělí na spoustu variet a forem. Do takových detailů zabíhat nehodlám. Berte tento post jako pěkný příklad proměnlivosti druhu.

Žádné komentáře:

Okomentovat