čtvrtek 1. prosince 2016

The English Version

Free Memories of Tenerife

(on August 2016)

Two or Three Photos from Our Climb Down
or
It´s not a Long Way to Tipperary only


The Fig.1: The winding road lined with a battlement like crash barriers indicates
our long way to the sea under us. Tenerife, on August 2016. Taken with my Canon.
Obr.1: Vlnící se silnice lemovaná svodidly podobnými cimbuří vyznačuje naši
dlouhou cestu k moři pod námi. Tenerife, srpen 2016. Přízeno mým Cononem.
My readers have already known about this climb down from Anaga the preserved region from my previous posts devoted to Tenerife. This post is their free continuation. We let a taxi cab go us up to an upper part of Anaga the reserve and then we started up going down by foot. This road trip had both its magical sides and its drawbacks but the light sides dominated.

The Fig.2: One of back views of our way I took in the course of our climb down.
We were leaving the misty zone. Tenerife, on August 2016. Taken with my Canon.
Obr.2: Jeden ze zpětných pohledů na naši cestu během sestupu. Zrovna jsme opouštěli
mlžnou zónu. Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým Canonem.

There were sections in places where you were exposed to two main dangers: Not to fall from cliffs and not to collide with a car. But the best compensation for the dangers was an immediate contact with the landscape you were passing by.

This climb down remembered a similar road trip in Corsica to me. We had undertaken it several years ago a day before our return to Czech republic. But unlike our road trip in Tene we had covered both the climb up and the climb down by foot in Corsica. I have never written about it in my blog so far. Someday I should do it.The Czech Version

Volné vzpomínky na Tenerife

(srpen 2016)

Pár fotek z našeho sestupu
aneb 
není jen dlouhá cesta do Tipperary

The Fig.3: The same view as on the previous photo but taken with no approximation.
Tenerife, on August 2016. Taken with my Canon.
Obr.3: Tentýž pohled jako na předešlém obrázku bez přiblížení. Tenerife, srpen 2016.
Pořízeno mým Canonem.

Moji čtenáři už vědí o sestupu z chráněné oblasti Anaga z mých předešlých postů věnovaných Tenerife. Tohle je jejich volné pokračování. Nechali jsme se taxíkem vyvézt do hořejší části rezervace Anaga a poté jsme se dolů vydali pěšky. Tento silniční výlet měl jak své kouzelné stránky tak i stránky stinné, avšak světlé převládaly. The Fig.4: Often we could observe this "Tenerife´s houseleek" alongside the road at higher levels of
the climb down. The lower altitude the lesser plants of this species. Tenerife, on August 2016. Taken
with mu Canon. Its botanic name is Aeonium urbicum.
Obr.4: Často jsme tento "tenerifský netřesk" mohli pozorovat podél silnice ve vyšších úrovních sestupu.
Čím nižší nadmořská výška, tím méně rostlin tohoto druhu. Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým Canonem.
Její botanický název je Aeonium urbicum.

Místy byly úseky, kde jste byli vystaveni dvěma hlavním nebezpečím: Nespadnout ze srázů a nesrazit se s autem. Ale kompenzací za ta nebezpečí byl bezprostřední kontakt s krajinou, kterou jste právě míjeli.The Fig.5: The same plant as on the Fig.6, a view from above and in a more detailed way.Tenerife,
on August 2016. Taken with my Canon. Its botanic name: Aeonium urbicum.
Obr.5: Tatáž rostlina jako na obr.6, pohled shora a detailněji. Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým
Canonem. Její botanické jméno: Aeonium urbicum.


Tenhle sestup mi připomněl podobný silniční výlet na Korzice. Podnikli jsme ho před několika lety, den před návratem do České republiky. Ale na rozdíl od silničního výletu na Tene jsme na Korzice urazili výstup i sestup pěšky. Dosud jsem o tom ve svém blogu nikdy nenapsal. Někdy bych to udělat měl.
Žádné komentáře:

Okomentovat