pondělí 19. prosince 2016

The English Version

Free Memories of Madeira
(On October 2016)

The Fig.1: With my face to the sea I could see this rocky part of the coast to my right side. To
reach the inland from the sea there is a way for a spider man only. Madeira, on October 2016.
Taken with my smart phone at the closer view. 
Obr.1: S tváří k moři jsem mohl po pravé straně vidět tuto skalnatou část pobřeží. Dosáhnout tam 
z moře vnitrození je cesta pouze pro nějakého pavoučího muže. Madeira, říjen 2016. Pořízeno mým
chytrým mobilem ve větším přiblížení.


On A Slow and Gradual Metamorphosis


The Fig.2: A back view of a small town with mountains behind it. I took this photo from the way
leading above the basins (to the left) in the massive cliff (to the right, it is invisible on this picture).
Madeira, on October 2016. Taken with my smart phone.
Obr.2: Zpětný pohled na městečko s horami za ním. Tohle foto jsem pořídil z cesty vedoucí nad
bazény (vlevo) v masivním útesu (vpravo, na obrázku není vidět). Madeira, říjen 2016. Pořízeno
mým chytrým mobilem.

I recall that we went to this place at the sea from the mountainous inland. It was an example of a poor small town and its visible ambitions to become to be an attraction to tourists, to become to be a prosperous city making money from its recreational potentials or possibilities.

The Fig.3: A similar view as on the previous picture but this one shows the left part of the small
town from my place on the way above the basins with the free sea to my left hand and behind
my back. Madeira, on October 2016. Taken with my smart phone.
Obr.3: Podobný pohled jako na předešlém obrázku, ale tento ukazuje levou část městečka z mého
místa na cestě nad bazény se širým mořem po mé levici a za mými zády. Madeira, říjen 2016.
Pořízeno mým chytrým mobilem. 

I could see a slow and gradual metamorphosis of an ugly caterpillar in a beautiful butterfly in every my step. I photographed the contrasts. There is a photo of a local graveyard in one of my previous posts devoted to Madeira. It comes from this place. Here I show more examples of the gradual efforts of the local inhabitants.

The Fig.4: A view of the wide sea with rocky islets from the way above the basins. It is the left
side of the bay with the inland behind my back. Madeira, on October 2016. Taken with my smart
phone.
Obr.4: Pohled na širé moře se skalnatými ostrůvky z cesty nad bazény. Je to levá strana zátoky s
vnitrozemím za mými zády. Madeira, říjen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

The original natural terrain of the place has been the most valuable item to the local people: A not too much wide bay surrounded from both its sides by vertical and high cliffs falling down to the sea, a beautiful view of the wide sea with few bizarre rocks rising up from the sea water both to the left side and to the right side of the bay and, of course, the dramatic mountainous inland behind the small town. This idyllic scenery between the sea and the mountains was disturbed by a dismal appearance of the small town.

The Fig.5: The basins, one of the first contributions to the small town´s future boom and prosperity.
Madeira, on October 2016. Taken with my smart phone.
Obr.5: Bazény, jeden z prvních příspěvků k budoucímu rozkvětu a prosperitě městačka. Madeira,
říjen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem. 

The stony coast was separated by a long and low concrete barrier from an empty and dirty prom. We were walking the flat prom with the barrier to our right side and with various buildings to our left side. The buildings looked like untidy with a dominant church in their center. Many of the buildings were old ruins only. Containers full of junk exposed to the full Sun smelled bad and if there were any hotels or restaurants then hardly you could recognize them in the uncomfortable surroundings. Often I could observed local lizards within the concrete barrier. They were very curious and in a while I took a video-audio recording of how a lizard were approaching to Robert sitting on the barrier with its bag on his shoulders. Unlike the camera in my smart phone he did not notice it.

The Fig.6: The bay with parasols in a restaurant´s garden, the stony beach and the concrete barrier
behind it separating the stony beach from the dirty prom. Also you can see the slanted path going
down to the prom. We used it on our way from the car. We left the car in the upper part of the small
town. The huge cliff resembles a sphinx. Madeira, on October 2016. Taken with my smart phone.
Obr.6: Zátoka se slunečníky v restaurační zahrádce, kamenitá pláž a betonová bariéra za ní oddělující
kamenitou pláž od špinavého korza. Rovněž můžete vidět šikmou cestu svažující se ke korzu. Použili
jsme ji cestou od auta. Auto jsme nechali v horní části městečka. Obrovský útes připomíná sfingu.
Madeira, říjen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem. 

While Robert was staying at one section of the barrier me and Vendy continued on in our walk alongside it to its very end. Robert was testing his new Nikon taking various panoramas of the place. He fixed the camera to a small tripod and he tried taking the more perfect shots of the local landscape. There were two or three new built up concrete pools with bluish clear water in the end of the barrier. They found itself under a steep cliff within the range of the stony beach. A path led above the pools in the cliff. I stepped it up thus getting a very nice back views of the sea and of the small town as well because by extending its massive body up to the sea the cliff closed the beach on this side.

The Fig.7: This art work of an unknown artist stood in the babel of wild subtropical vegetation
and old ruins alongside the prom. Madeira, on October 2016. Taken with my smart phone.
Obr.7: Tohle umělecké dílo neznámého umělce stálo ve změti divoké subtropické vegetace a
starých zřícenin. Madeira, říjen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

The basins presented an obvious attempt of the locals to lift their poor small town up to the upper and better level of its existence. I could observe a couple of people in the area of the basins. Only one or two of them took a bathe at the time of my visit. There were no crowds of tourists in the remote place. I was leaving the place with a great admiration of the locals and of their difficult struggle for the better life in this odd corner of the island. A while later our rented car was disappearing in the mountainous inland again on its back way to our luxury base in Funchal the metropolis of Madeira.

Fig.8: The stony beach, the sea and the rocky cliff off the shore. Madeira, on October 2016.
Taken with my smart phone.
Obr.8: Kamenitá pláž, moře a skalnatý útes opodál pobřeží. Madeira, říjen 2016. Pořízeno mým
chytrým mobilem.


The Czech Version

Volné vzpomínky na Madeiru

(říjen 2016)

The Fig.9: The rocky cliff rising up out of the sea at the closer view. Madeira, on October 2016.
Taken with my smart phone.
Obr.9: Skalnatý útes zvedající se z moře v detailnějším pohledu. Madeira, říjen 2016. Pořízeno
mým chytrým mobilem.

O jedné pomalé a pozvolné proměně


The Fig.10: Containers full of junk smelled bad in the direct Sun - a not too pleasant experience at
the very beginning of the local prom. Madeira, on October 2016. Taken with my smart phone.
Obr.10: Kontejnery plné odpadu smrděly na přímém slunci - nepříliš příjemná zkušenost na samém
počátku místní promenády. Madeira, říjen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Vzpomínám si, že jsme na tohle místo u moře přijeli z vnitrozemí. Byl to příklad chudého městečka a jeho viditelných ambicí stát se atrakcí pro turisty, stát se prosperujícím městem, které vydělává peníze ze svých rekreačních potenciálů či možností.

The Fig.11: By the way to the left we went down to the prom. Our car can´t be seen because it was
parked behind the bridge to the right. Also you can´t see the graveyard because it is situated under
the bridge on its opposite side to the right. The bed of this flow was semi dried at the time of
our visit. Madeira, on October 2016. Taken with my smart phone.
Obr.11: Cestou vlevo jsme sešli na korzo. Naše auto nelze vidět, protože bylo zaparkováno za mostem
vpravo. Také hřbitov nemůžete vidět, protože je situován pod mostem na jeho opačné straně vpravo. 
V době naší návštěvy bylo koryto tohoto toku zpola vyschlé. Madeira, říjen 2016. Pořízeno mým
chytrým mobilem.

Mohl jsem pozorovat pozvolnou a postupnou metamorfózu ošklivé housenky v krásného motýla na každém kroku. Fotil jsem ty kontrasty. V jednom z mých předcházejících postů věnovaných Madeiře je foto místního hřbitova. Pochází z tohoto místa. Zde ukazuji další příklady postupného úsilí místních obyvatel.

The Fig.12: You can see our car behind the bridge. The houses upper in slopes above the bay
seemed to be much younger than the ones lower and closer to the bay. Madeira, on October
2016. Taken with my smart phone.
Obr.12: Za mostem můžete vidět naše auto. Zdálo se, že domy výše ve svazích nad zátokou jsou
mnohem mladší než ty níže a blíže k zátoce. Madeira, říjen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Původní přírodní terén místa je pro místní nejhodnotnější položkou: Nepříliš široká zátoka obklopená z obou stran svislými a vysokými útesy spadajícími k moři, krásný výhled na širé moře s nemnoha bizarními skalami, jež se tyčí z mořské vody po levé i po pravé straně a samozřejmě dramatické hornaté vnitrozemí za městečkem. Tuhle idylickou scenérii mezi mořem a horami narušoval neutěšený vzhled městečka.

The Fig.13: This complex of buildings including the church presented the most modern architecture
of simple geometrical forms in the small town at the sea. Madeira, on October 2016. Taken with my
smart phone.
Obr.13: Tento komplex budov včetně kostela představoval nejmodernější architekturu prostých
geometrických tvarů v městečku u moře. Madeira, říjen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Kamenité pobřeží oddělovala od prázdného a špinavého korza dlouhá a nízká betonová bariéra. Šli jsme po té rovné promenádě s bariérou po naší pravé straně a s různými budovami po levé. Ty budovy vyhlížely nedbale s dominantním kostelem v jejich středu. Mnohé z budov byly pouhé staré ruiny. Kontejnery plné odpadu vystavené přímému slunci smrděly a pokud tam byly nějaké hotely nebo restaurace, pak jste je v tom neuhlazeném prostředí sotva dokázali rozpoznávat. V rozsahu betonové bariéry jsem mohl často pozorovat místní ještěrky. Byly velice zvědavé a v jedné chvíli jsem pořídil audio-video nahrávku o tom, jak se jedna ještěrka blíží k Robertovi, který sedí na bariéře s báglem na ramenou. Na rozdíl od mého foťáku v chytrém mobilu si jí nevšiml.

The Fig.14: A view of the most often conifer of Araucaria the genus in Madeira. I took a shot of 
this tall and old specimen from the local prom. Madeira, on October 2016. Taken with my smart 
phone.
Obr.14: Pohled na nejčastější jehličnan rodu araukarie (Araucaria) na Madeiře.Vyfotografoval jsem 
tento vysoký a starý exemplář z místní promenády. Madeira, říjen 2016. Pořízeno mým chytrým
mobilem.

Zatímco Robert setrvával u jednoho úseku bariéry, já a Venda jsme pokračovali v procházce podél ní na samý konec. Robert testoval nový Nikon, pořízujíc rozmanitá panorámata místa. Upevnil aparát na malý stativ a snažil se dělat dokonalejší snímky místní krajiny. Na konci bariéry bylo vybudováno pár bazénů s namodralou čistou vodou. Nacházely se pod strmým útesem v rozsahu kamenité pláže. Nad bazény vedla v útesu cesta. Vystoupil jsem na ni a získal jsem tak velice hezké zpětné pohledy na moře a také na městečko, neboť protažením masivního těla až k moři útes pláž na této straně uzavíral.

The Fig.15: The stony face of the huddled old house to the left is looking with its one semi blind
eye at the newest modern intruders. Madeira, on October 2016. Taken with my smart phone.
Obr.15: Kamenná fasáda přikrčeného starého domu hledí jedním poloslepým okem na nejnovější
moderní vetřelce. Madeira, říjen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

The Fig.16: The left side of the bay with basins under the massive cliff seen from the prom.
Madeira, on October 2016. Taken with my smart phone.
Obr.16: Levá strana zátoky s bazény pod masivním útesem pozorovaná z korza. Madeora,
říjen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Bazény představovaly zjevný pokus místních pozvednout chudé městečko na vyšší a lepší úroveň existence. V oblasti bazénů jsem mohl pozorovat pár lidí. Jen málo z nich se koupalo. Žádné davy turistů na tom odlehlém místě nebyly. Opouštěl jsem místo s velkým obdivem k místním a k jejich nesnadnému zápasu o lepší život v tomto zapadlém koutě ostrova. O chvíli později mizelo naše pronajaté auto opět v hornatém vnitrozemí na zpáteční cestě k naší luxusní základně ve Funchalu, metropoli Madeiry.Žádné komentáře:

Okomentovat