středa 7. prosince 2016

The English Version

Free Memories of Tenerife

(on August 2016)

The Fig.1: There is Maska the village under me. It was a short stop only. We could smoke and
to take some shots of the surroundings from this place. Maska the village, Tenerife. On August
2016. Taken by Robert with my smart phone.
Obr.1: Pode mnou je vesnička Maska. Byla to jen krátká zastávka. Mohli jsme si zakouřit a udělat
nějaké fotky okolí z tohoto místa. Vesnička Maska, Tenerife, srpen 2016. Pořízeno Robertem
mým chytrým mobilem.


A short stop in Maska The Village

On our way to the Oldest Dragon tree (Dracaena draco) we visited to Maska the village. It was a short stop lasting for about fifteen or twenty minutes. Our taxi cab stopped at an edge of a road with a historic core of the village under it.

The Fig.2: Maska the village sits on an incredible place. High above the sea the small village 
is locked by huge mountainous walls. Tenerife, on August 2016. Taken with my smart phone.
Obr.2: Vesnička Maska sedí na neuvěřitelném místě. Vísku vysoko nad mořem svírají ohromné
horské stěny. Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

The road leading to Maska the village resembled a mad loop-the-loop with a lot of steep climbs up and sharp turns. But our taxi driver was calm absolutely and he managed driving his car with no troubles.

The Fig.3: I stood on a place where I could not take more shots of next buildings of Maska the
village 
because they descended deeper into the slanted valley. Tenerife, on August 2016. Taken
with my smart phone.
Obr.3: Stál jsem na místě, kde jsem nemohl udělat víc fotek dalších staveb vesničky Maska,
protože sestupovaly hlouběji do svažitého údolí. Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým chytrým
mobilem.

When we got out of the taxi first I had to find a hidden place to make water.I was successful in it and then a while later I could concentrate on the village and its surroundings. We crossed over the road. There was a slanted pavement going down to the historic part of the village on the opposite side of the road.

The Fig.4: A bust of an important personality coming from Maska.Tenerife, on August 2016.
 Taken with my smart phone.
Obr.4: Bysta významné osobnosti pocházející z Masky. Tenerife, srpen 2016.
Pořízeno mým chytrým mobilem.

Because our time was limited we decided not to step down to the village. We decided to stay in the stretch above its historic center and to spent the short time with a smoking pause and photographing everything what we could see from our place.

I know nothing about the village. I can depict what I saw only.You can find more information of it yourself. So why did you went to it? you can ask. Well, I can answer to this question. One friend of my son recommended a visit of the place to him because he had visited himself to it a time before. Besides, we went to Maska from Los Gigantes where we absolved a sea trip. As our motor boat was returning to the coast it was passing by a high cliff with a near small bay and the captain of the boat meant it in a connection with Maska. Its villagers had had their boats in the bay.The two reasons led to the decision to see the place.


The Fig.5: A epigraph under the bust in Spanish. Unfortunately I can´t speak in Spanish. Maska
the village, Tenerife, on August 2016. Taken with my smart phone.
Obr.5: Nápis pod bystou ve španělštině. Bohužel, španělsky nemluvím. Vesnička Maska, Tenerife,
srpen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem. 


The Czech Version

Volné vzpomínky na Tenerife

(srpen 2016)


The Fig.6: A stony wall of a low house with a mountainous peak on the background. Evidently,
the houses are recovered. Maska the village, Tenerife, on August 2016. Taken with my smart
phone.
Obr.6: Kamenná zeď nízkého domku s horským vrcholem na pozadí. Domy jsou zjevně obnoveny.
Vesnička Maska, Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem. 


Krátká zastávka ve vesnici Maska

Cestou k nejstaršímu dračinci (Dracaena draco) jsme navštívili vesničku Maska. Byla to krátká zastávka trvající asi patnáct či dvacet minut. Taxík zastavil na okraji silnice s historickým jádrem vesničky pod ní.

The Fig.7: This settlement found itself in a slope above Maska the village. No doubt it is a much
younger than the historic attraction. Also you can see the road going up to it from Maska. The
road indicates a continuation of our next journey by the taxi cab. Tenerife, on August 2016. Taken
with my smart phone.
Obr.7: Tato osada se nacházela ve svahu nad vesničkou Maskou. Nepochybně je mnohem mladší
než tato historická atrakce. Rovněž můžete vidět silnici stoupající k ní od Masky. Silnice vyznačuje
pokračování naší další cesty taxíkem. Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Silnice vedoucí do Masky připomínala šílený tobogan se spoustou strmých stoupání a ostrých zatáček. Ale taxíkář byl naprosto klidný a zvládal řízení svého vozu bez potíží.

The Fig.8: My son Robert standing above the stony way leading to Maska the village. Tenerife,
on August 2016. Taken with my smart phone.
Obr.8: Syn Rober stojící nad kamennou cestou vedoucí k vesničce Maska. Tenerife, srpen 2016.
Pořízeno mým chytrým mobilem.


Když jsme vystoupili z taxíku, nejdřív jsem musel vyhledat nějaké skryté místo, abych se odvodnil. Byl jsem v tom úspěšný, takže o chvíli později jsem se mohl soustředit na vesničku a její okolí. Přešli jsme silnici. Na opačné straně silnice byl kosý chodník, který se svažoval k historickému jádru vesnice.

The Fig.9: A view of the left mountainous wall rising up above Maska the village. Tenerife, on
August 2016.Taken with my smart phone.
Obr.9: Pohled na levou horskou hradbu, která se zvedá nad vesničkou Maskou. Tenerife, srpen
2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.


Protože náš čas byl omezen, rozhodli jsme se do vesnice nesestupovat. Rozhodli jsme se setrvat nad jejím historickým středem a strávit ten krátký čas kuřáckou pauzou a focením všeho, co jsme ze svého místa mohli vidět.

The Fig.10: While some tourists were leaving Maska the village I was taking this photo.
Maska seems to be a museum rather than a normal village with its inhabitants. Tenerife, on August
2016. Taken with my smart phone.
Obr.10: Tohle foto jsem pořídil zatímco Masku opouštěli nějací turisté. Zdáí se, že Maska je spíše
muzeum než normální vesnička se svými obyvateli. Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým chytrým
mobilem.

O té vesnici nevím nic. Mohu popsat jen to, co jsem viděl. Více informací o ní si můžete vyhledat sami. Tak proč jste tam jeli? můžete se ptát. Na tuto otázku vám mohu odpovědět. Jeden synův přítel mu to místo doporučil, protože ho sám před nějakým časem navštívil. Navíc, jeli jsme do Masky z Los Gigantes, kde jsme absolvovali výlet na moři. Když se náš motorový člun vracel k pobřeží, proplouval kol vysokého útesu s úzkou malou zátokou. Kapitán člunu ji zmínil ve spojitosti s Maskou. Vesničané měli v zátoce své čluny. Tyhle dva důvody vedly k rozhodnutí to místo vidět.The Fig.11: One of my small victories. We were in Maska the extreme village.
Tenerife, on August 2016. Taken with my smart phone.
Obr.11: Jedno z mých malých vítězství. Byli jsme v extrémní vísce Maska.
Tenerife, srpen 2016. Pořízeno Robertem mým chytrým mobilem.The Fig.12: Our taxi waited for us. Maska the village. Tenerife, on August 2016. Taken with
my smart phone.
Obr.12: Naše taxi na nás čekalo. Vesnice Maska. Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým chytrým
mobilem.

Žádné komentáře:

Okomentovat