středa 21. prosince 2016

The English Version

On My Illustration to One Song

"Salvador Dali took a nosh on a little belly of a blond beauty...." From a text of a
song written by J. Suchý, the great author of the Czech culture.
"Salvador Dali posvačil na bříšku plavovlasé krásky...." Z textu písně od J. Suchého,
velkého autora české kultury.

I have already listen to the song for many many years. Its author, Jiří Suchý, a notoriously known personality of the Czech culture, had to write its text someday in the sixties of the past century already.

I have not listened to the song by purpose, I have had no its recording. Simply, my ears have often recorded it by accident if I have turned some Czech radio station on. I have already listened to the song as a small boy and I have been listening to it so far. It has had its origin in the totalitarian times, it was born in this red era and, surprisingly, it has got and preserved its popularity till our present times. I would say that this is an example of an immortal song (of course, within my country).

To my opinion the text has been an unusual graceful poetry and the fact that J. Suchý has been a very good poet he has confirmed or demonstrated in his more texts till this time.

Naturally, first I did not understand what was a sense of the text. You see, I was a small boy and my brain did not know meanings of the poet´s words. But a time later the grey cerebral cells changed the words of the song into the deeper meanings and connections. Essentially, the song has been the poet´s confession. In fact he says in his text that he has survived the totality without any damage because he spent the hard times in "a beautiful company". He says literally: "Don´t wonder: in such a beautiful company".

Well, what was his beautiful company? The author of the song introduces its several members in his poetic verses. And Salvador Dali is in one of them. Just the verse meaning this famous Spanish surrealistic painter has stuck in my brain: "Salvador Dali took a nosh on a little belly of a blonde beauty.......".


The Czech Version

O mé ilustraci k jedné písničce

Tu písničku už poslouchám léta. Její autor, Jiří Suchý, notoricky známá osobnost české kultury, musel její text napsat už někdy v šedesátých letech minulého století. Neposlouchám tu písničku záměrně, žádný její záznam nemám. Prostě ji mé uši často zaznamenávají náhodně, pokud si pustím nějakou českou radiostanici. Už jsem té písničce naslouchal jako klučík a naslouchám jí dosud. Původ má v totalitních časech, zrodila se v té rudé éře a překvapivě získala a uchovala si svou popularitu až do naší současnosti. Řekl bych, že toto je příklad nesmrtelné písně (ovšem, že v rozsahu mé vlasti).

Podle mého názoru je ten text neobyčejnou půvabnou poezií a fakt, že Jiří Suchý je velice dobrý básník, potvrzuje či dokládá ve svých dalších textech dodnes.

Přirozeně, že nejdřív jsem tomu, co je smyslem textu, nerozuměl. Víte, byl jsem klučík a můj mozek neznal významy básníkových slov. Ale po čase šedé buňky mozkové změnily slova té písně v hlubší významy a spojitosti. V podstatě je ten song básníkovou zpovědí. V tom textu vlastně říká, že totalitu přežil bez jakékoliv škody, protože tu krušnou dobu strávil v "krásné společnosti". Doslova říká: "Nedivte se: V takový krásný společnosti".

Jaká byla ta jeho krásná společnost? Autor textu představuje jejích několik členů ve svých poetických verších. A v jednom z nich je Salvador Dali. Právě verš, jenž zmiňuje slavného španělského surrealistického malíře, mi uvízl v mozku: "Salvador Dali posvačil na bříšku plavovlasé krásky....."

Žádné komentáře:

Okomentovat