sobota 3. prosince 2016

The English Version

Something from Our Corsican Adventures

(On October 2010)

The Fig.1: A back view of Bastia the town lying on the east coast of the north tip
of Corsica. Corsica, on October 2010. Taken with my Canon.
Obr.1: Zpětný pohled na Bastii ležící na východním pobřeží severního cípu
Korziky. Korzika, říjen 2010. Pořízeno mým Camonem.

The Fig.2: There was a pasturing cattle in a slope alongside the road. The cows
 pastured a typical Corsican vegetation cover called macchia. 
We were approaching to the top point of our long way. One of last back views
of the east coast. Corsica, on October, 2010. Taken with my Canon.
Obr.2: Ve svahu podél silnice se popásal dobytek. Krávy spásaly typický korzický
vegetační kryt zvaný macchia. Blížili jsme se k vrcholnému bodu naší dlouhé cesty.
Jeden z posledních pohledů na východní pobřeží. Korzika, říjen, 2010. Pořízeno mým
Canonem.

From Bastia to Saint-Florent by Foot

The Fig.3: There was an outlook under the top point of our road pilgrimage with
this orientation panel. The west coast did not seem to be too far away from
our stop but to step down to it by foot lasted for several hours to us. Corsica, on
October 2010. Taken with my Canon.
Obr.3: Pod nejvyšším bodem naší silniční pouti byla vyhlídka s touto orientační
tabulí. Západní pobřeží se nezdálo moc vzdálené od naší zastávky, ale sestoupit
k němu pěšky nám trvalo několik hodin. Korzika, říjen 2010. Pořízeno mým
Canonem.


The Fig.4: While I was going and taking shots of the surrounding landscape above
 the outlook my son Robert was there already studying the panel in front of him.
Corsica, on October 2010. Taken with my Canon.
Obr.4: Zatímco jsem šel a pořizoval fotky okolní krajiny nad vyhlídkou, syn Robert
už tam byl a studoval tabuli před sebou. Korzika, říjen 2010. Pořízeno mým Canonem.

We realized this trip on the last day of our week stay at Corsica. Soon in the morning we left Bastia the town lying on the east coast behind our backs and we started climbing up to the top point of our long way. As soon as we reached it the second phase began. It was a never ending climb down. Our goal was to reach the west coast. In fact we were going to cross the north near tip of the Corsican land over from one side to another.

The Fig.5: I liked taking shots of small village burial-grounds. This one was under
the road with this nice view of the mountains and the west coast behind it. Corsica,
on October 2010. Taken with my Canon.
Obr.5: Rád jsem pořizoval fotky malých vesnických hřbitovů. Tenhle byl pod silnicí
s tímto pěkným pohledem na hory a západní pobřeží za ním. Korzika, říjen 2010.
Pořízeno mým Canonem.

We arrived at the sea of the opposite coast in a starting evening. After a short rest at the sea we continued on in our walking alongside the west coast at the south direction till we reached a small touristic town called Saint-Florent.

The Fig.6: A next view of the landscape in the course of our climb down.
Somebody was burning a dry old biomass at the distance to the left and our noses
were recording the typical autumn smell in the air. Corsica, on October 2010. Taken
with my Canon.
Obr.6: Další pohled na krajinu během našeho sestupu. Kdosi zrovna pálil suchou
starou biomasu v dálce nalevo a naše nosy zaznamenávaly ten typický podzimní pach
ve vzduchu. Korzika, říjen 2010. Pořízeno mým Canonem.

We covered all the way long by foot alternating either one edge or another of a common Corsican road. Our feet could tell you.

The Fig.7: This rock was patched with metal bands in the form
of distorted crosses. Corsica, on October 2010. Taken with my
Canon.
Obr.7: Tahle skála byla zaplátovaná kovovými pásy ve tvaru
pokřivených křížů. Korzika, říjen 2010. Pořízeno mým Canonem.

I have a lot of photos of this long pilgrimage but I chose two or three of them all only for the purpose of this post.


The Fig.8: Rocky walls alongside the road often changed their faces. Corsica, on
October 2010. Taken with my Canon.
Obr.8: Skalní stěny podél silnice často měnily své tváře. Korzika, říjen 2010.
Pořízeno mým Canonem.

The Fig.9: On our climb down to the west coast we passed by a larger village with
this marked church. Corsica, on October 2010. Taken with my Canon.
Obr.9: Při našem sestupu k západnímu pobřeží jsme míjeli větší vesnici s tímto
nápadným kostelem. Korzika, říjen 2010. Pořízeno mým Canonem.

The Czech Version

Něco z našich korzických dobrodružství

(říjen 2010)


The Fig.10: Instead of a garden this house (in the same village as on the Fig.9)
seemed to have a small graveyard before its front face. Corsica, on October 2010.
Taken with my Canon.
Obr.10: Zdálo se, že namísto zahrady má tento dům (v téže vesnici jako na obr.9)
před přední fasádou malý hřbitov. Korzika, říjen 2010. Pořízeno mým Canonem.

The Fig.11: This narrow graveyard was a continuation of the previous one on the
opposite side under the road. Corsica, on October 2010. Taken with my Canon.
Obr.11: Tento úzký hřbitov byl jakýmsi pokračováním předešlého na opačné
straně pod silnicí. Korzika, říjen 2010. Pořízeno mým Canonem.

Po svých z Bastie do Saint-Florent

The Fig.12: We covered last several kilometers of the road to the west coast in a
flat land and often the road was lined with high rocky walls. The figure walking the
road´s right rim in front of me is my son Robert. Corsica, on October 2010. Taken
with my Canon.
Obr.12: Urazili jsme posledních několik kilometrů silnice k západnímu pobřeží v
rovině a silnici často lemovaly vysoké skalní stěny. Postava, kráčející po pravém
okraji silnice přede mnou, je syn Robert. Korzika, říjen 2010. Pořízeno mým
Canonem. 

The Fig.13: Here the road was locked between the rocky vertical walls. We hoped
that we would see the sea at last behind the pass. Corsica, on October 2010. Taken
with my Canon.
Obr.13: Tady byla silnice sevřena mezi skalními kolmými stěnami. Doufali jsme, že
za tou soutěskou konečně spatříme moře. Korzika, říjen 2010. Pořízeno mým
Canonem.


Tenhle výlet jsme uskutečnili poslední den našeho týdenního pobytu na Korzice. Brzy ráno jsme nechali město Bastii ležící na východním pobřeží za zády a pustili jsme se do výstupu k nejvyššímu bodu naší dlouhé cesty. Jakmile jsme k němu dospěli, začala druhá fáze.To byl nekonečný sestup. Cílem bylo dosáhnout západního pobřeží. Vlastně jsme hodlali přejít severní úzký cíp korzické pevniny z jedné strany na druhou.
The Fig.14: But there was no sea behind the pass.Various next rocky walls
followed showing us their bizarre faces. This one resembled a rocky town or
a village. Corsica, on October 2010. Taken with my Canon.
Obr.14: Ale za soutěskou žádné moře nebylo. Následovaly další rozmanité
skalní stěny, jež nám předváděly své bizarní tváře. Tahle připomínala skalní
město či vesnici. Korzika, říjen 2010. Pořízeno mým Canonem.


The Fig.15: Yet one view of the rocky town. Corsica, on October 2010. Taken
with my Canon.
Obr.15: Ještě jeden pohled na skalní město. Korzika, říjen 2010. Pořízeno mým
Canonem.

K moři opačného pobřeží jsme dorazili v počínajícím večeru. Po krátkém odpočinku u moře jsme pokračovali v chůzi podél západního pobřeží v jižním směru, dokud jsme nedospěli do turistického městečka zvaného Saint-Florent.

The Fig.16: At last! Our goal was at our sight. A few meters was left to go.
Corsica, on October 2010. Taken with my Canon.
Obr.16: Konečně! Náš cíl byl na dohled. Zbývalo ujít pár metrů. Korzika,
říjen 2010. Pořízeno mým Canonem.

The Fig.17: The place where we reached the west coast of the north tip of Corsica.
Corsica, on October 2010. Taken with my Canon.
Obr.17: Místo, kde jsme dospěli k západnímu pobřeží severního cípu Korziky.
Korzika, říjen 2010. Pořízeno mým Canonem.

The Fig.18: An opposite side of the west coast to my left hand. Corsica, on
October 2010. Taken with my Canon.
Obr.18: Opačná strana západního pobřeží po mé levé ruce. Korzika, říjen 2010.
Pořízeno mým Canonem.

Celou tu dlouhou cestu jsme urazili po svých střídaje buď jeden okraj či druhý obyčejné korzické silnice. Naše nohy by vám mohly vyprávět.

The Fig.19: Our next steps led to the small touristic town called Saint-Florent.
It was our last destination on the west coast. Corsica, on October 2010. Taken
with my Canon.
Obr.19: Naše příští kroky vedly do turistického městečka Saint-Florent. Byla to
naše poslední destinace na západním pobřeží. Korzika, říjen 2010. Pořízeno mým
Canonem.

Z té dlouhé pouti mám spoustu fotek, ale pro účel tohoto postu jsem vybral jen pár z nich.

Žádné komentáře:

Okomentovat