úterý 13. prosince 2016

The English Version

My Free Memories of Tenerife
(On August 2016)

The Fig.1: A nopal´s "flat green ears" were listening to noises of passing cars. It grew on a vertical
rock alongside this stretch of the road. Also my son Robert is caught up on this photo. There was
approaching a car at our direction. Robert was forced to wait. Tenerife, on August 2016. Taken with my
Canon.
Obr.1: Nopálovy "ploché zelené uši" naslouchaly hluku projíždějících aut. Rostl na svislé skále podél
tohoto silničního úseku. Na fotu je zachycen také syn Robert. V našem směru se blížilo auto. Robert byl
nucen vyčkat. Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým Canonem.


On A Flowering Nopal (Opuntia) and A Beheaded Agave (Agave)


The Fig.2: This specimen grew in a steep slope under the crash barrier. Tenerife,
on August 2016. Taken with my Canon.
Obr.2: Tento exemplář rostl v příkrém svahu pod svodidlem. Tenerife, srpen 2016.
Pořízeno mým Canonem.


There have been periods in my life when the time has become very precious to me. I mean the time in which I can´t do what I would like to do. I mean the time spent at work. And the older I have been the more I have hated the time spent at work, the more I have been longing for a free time in which I could stay more in my own private world. 

The Fig.3: A next view of a nopal´s population growing on a top of a rock
alongside our way. Tenerife, on August 2016. Taken with my Canon.
Obr.3: Další pohled na populaci nopálu rostoucí na vrcholu skály podél naší
cesty. Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým Canonem.


The more I have been forced to spend my time at work the shorter my posts have been. Just now I have experienced this state in a very intensive way.

The Fig.4: A cliff decorated with an unnoticeable nopal. Tenerife, on August 2016.
Taken with my Canon.
Obr.4: Sráz zdobený nepřehlédnutelným nopálem. Tenerife, srpen 2016. Pořízeno
mým Canonem.


I saw many nopals during our stay at Tenerife but only in the course of our long climb down from Anaga the reserve to the sea I was succeeded in taking some better photos of a flower. The specimen on my pictures grew rightly next to the road. I could touch it, I could examine it in a detailed way. I observed no massive flowering of this often species at our time spent in the island. This was a lucky exception. Most specimens were out of their flowering phase.

The Fig.5: Almost I would like to write a following text under the picture:
"This is a martial surface covered with a strange flora as it was taken with a
camera of Mariner the probe".Tenerife, on August 2016. Taken with my Canon.
Obr.5: Skoro bych rád pod obrázek napsal následující text: " Tohle je marťanský
povrch porostlý podivnou květenou, jak byl zachycen kamerou sondy Mariner".
Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým Canonem.


As I was walking the road´s margin in a moment my look was attracted with a rest of a plant you can see on my photo. It was bad lucky because it grew out just next to the road. It became to be an obstacle for passing cars and then it had to be beheaded. This plant belonged among the most dominant plants in many places in Tenerife. It was abundant or common and very marked with its huge dimensions of its robust leafy rosettes and of its tall thick spikes rising up above a surrounding vegetation.


The Fig.6: A semi open flower of the nopal. Tenerife, on August 2016. Taken with
my Canon.
Obr.6: Zpola otevřený květ nopálu. Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým Canonem.


The Czech Version

Mé volné vzpomínky na Tenerife
(srpen 2016)

The Fig.7: A more numerous nopal´s population on the opposite side of the road.
Tenerife, on August 2016. Taken with my Canon.
Obr.7: Jedna početnější populace nopálu na protější straně silnice. Tenerife, srpen
2016. Pořízeno mým Canonem.


O kvetoucí opuncii (Opuntia) a sťaté agáve (Agave)

The Fig.8: A flowering specimen of the nopal. Tenerife, on August 2016. Taken
with my Canon.
Obr.8: Kvetoucí exemplář nopálu. Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým Canonem.


V mém životě jsou období, kdy se pro mne čas stává velmi drahocenným. Míním čas, v němž nemůžu dělat to, co bych rád dělal. Míním čas strávený v práci. A čím jsem starší, tím víc nesnáším čas strávený v práci, tím víc toužím po volnu, v němž bych mohl víc pobývat ve vlastním privátním světě.

The Fig.9: A semi open flower of the nopal. Tenerife, on August 2016. Taken with
my Canon.
Obr.9: Zpola otevřený květ nopálu. Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým Canonem.


The Fig.10: The same flower as on the previous picture at the closer view. Tenerife,
on August 2016. Taken with my Canon.
Obr.10: Tentýž květ jako na předešlém obrázku v bližším pohledu. Tenerife, srpen
2016. Pořízeno mým Canonem.


Čím víc jsem nucen trávit svůj čas v práci, tím kratší jsou mé posty. Právě nyní tenhle stav zakouším velmi intenzivně.

The Fig.11: My best photo of a fully open flower of the nopal. Tenerife, on August
2016. Taken with my Canon.
Obr.11: Mé nejlepší foto plně otevřeného květu nopálu. Tenerife, srpen 2016.
Pořízeno mým Canonem.l

The Fig.12: The same flower as on the Fig.11 at the closest view. Tenerife, on August 2016. Taken
with my Canon.
Obr.12: Stejný květ jako na obr.11 v nejbližším pohledu. Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým Canonem.


Během pobytu na Tenerife jsem viděl monoho nopálů, ale teprve v průběhu dlouhého sestupu z rezervace Anaga k moři se mi podařilo pořídit nějaká lepší fota květu. Exemplář na mých vzorcích rostl hned vedle silnice. Mohl jsem se ho dotýkat, mohl jsem si ho podrobně prohlížet. V době strávené na ostrově jsem žádné hromadné kvetení u tohoto častého druhu nepozoroval. Tohle byla šťastná výjimka. Většina jedinců byla mimo květní fázi.

The Fig.13: Like a street lamp this agave´s spike is rising up against the blue sky. Tenerife, on
August 2016. Taken with my Canon.
Obr.13: Jako pouliční lampa se toto květenství agáve tyčí proti modré obloze. Tenerife, srpen
2016. Pořízeno mým Canonem.
The Fig.14: More flowering spikes of the agave in a turn of the road. Tenerife, on August 2016.
Taken with my Canon.
Obr.14: Více kvetoucích květenství agáve v jednom ohybu silnice. Tenerife, srpen 2016. Pořízeno
mým Canonem.

The Fig.15: One big spike of the agave. Tenerife, on August 2016. Taken with my Canon.
Obr.15: Jedno velké květenství agáve. Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým Canonem. 

The Fig.16: A thorny leafy rosette of the agave. There is its beaten dead spike behind the rosette.
Tenerife, on August 2016. Taken with my Canon.
Obr.16: Trnitá listová růžice agáve. Za růžicí je svalené odumřelé květenství. Tenerife, srpen 2016.
Pořízeno mým Canonem.

The Fig.17: A whole view of one agave next to the road. Tenerife, on August 2016. Taken with
Canon.
Obr.17: Celkový pohled na jednu agáve vedle silnice. Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým
Canonem.

The Fig.18: Yet one picture of the agave´s spike. At the first glance the separate clusters of flowers
evoke a conifer with its needles but it is an impression only. Tenerife, on August 2016. Taken with
my Canon.
Obr.18: Ještě jeden obrázek květenství agáve. Na první pohled oddělené shluky květů evokují nějaký
jehličnan s jehlicemi, ale to je pouhý dojem. Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým Canonem.

The Fig.19: A nopal´s "green ear" decorated with one flower. Tenerife, on August 2016. Taken
with my Canon.
Obr.19: "Zeleného ucho" nopálu ozdobené jedním květem. Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým
Canonem.

The Fig.20: This agave grew too close to the road. As it was getting bigger and
bigger it was becoming to be an obstacle for passing cars. This was why it lost
its head. Possible botanists among you may appreciate the cross section of its leafy 
rosette.Tenerife, on August 2016. Taken with my Canon.
Obr.20: Tato agáve rostla příliš blízko silnice. Jak se zvětšovala, stávala se překážkou
pro projíždějící auta. Proto přišla o hlavu. Možní botanikové mezi vámi by snad mohli
ocenit průřez její listovou růžicí. Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým Canonem.


Jak jsem šel po okraji silnice, v jedné chvíli můj pohled upoutal zbytek rostliny, který můžete vidět na mé fotografii. Měla pech, protože vyrostla zrovna vedle silnice. Stala se překážkou pro projíždějící auta a tudíž musela být sťata. Rostlina patřila na mnoha místech na Tenerife mezi rostliny nejdominantnější. Byla hojná či obecná a velmi nápadná ohromnými rozměry robustních listových růžic a vysokými tlustými květenstvími tyčícími se nad okolní vegetací.


The Fig.21: The road were winding like a very long snake. Tenerife, on August 2016. Taken with
my Canon.
Obr.21: Silnice se vinula jako dlouhý had. Tenerife, srpen 2016. Pořízeno mým Canonem.

Žádné komentáře:

Okomentovat