pondělí 3. července 2017

The English Version

By Shortcut

Tenerife in My Free Memories

A Tree Fern

The Fig.1: This tall tree fern grew together with two or three smaller specimens in front of
the main entrance into the Botanic Garden. The tree ferns are not common element of the 
urban flora in the island. Tenerife, on August 2016.
Obr.1: Tahle vysoká stromovitá kapradina rostla spolu s dvěmi či třemi menšími exempláři
před hlavním vstupem do Botanické zahrady. Stromovité kapradiny nejsou běžným prvkem
městské flory na ostrově. Tenerife, srpen 2016. 

During my stay at Tenerife the largest island within The Canary Islands also I had the unique chance to visit to the local Botanic Garden. I did a lot of photos in its graceful surroundings and the tree fern you can see on the Fig.1 was photographed in front of its main entrance. In fact there were more specimens of this fern there but this one was the tallest of them. They grew above a road passing by the BG. Hence the top of one street lamp to the right on the picture.


The Fig.2: A whole view of four specimens of a species of the tree ferns growing above a
street´s level. Tenerife, on August 2016.
Obr.2: Celkový pohled na čtyři exempláře nějakého druhu stromovitých kapradin rostoucí
nad úrovní ulice. Tenerife, srpen 2016.

Though I have already been aware of the existence of the tree ferns for a long time my personal meetings with them have always been a great experience to me. To see a tree fern growing freely somewhere alongside a street in Czech republic would be a straight way to a mental hospital.

The Fig.3: A low trunk of one of the three smaller specimens on the previous picture. You can
see leafy scares, dense integument and basal parts of petioles of the top leafy rose.
Tenerife, on August 2016.
Obr.3: Nízký kmen jednoho ze tří menších exemplářů na předcházejícím obrázku. Můžete vidět
listové jizvy, husté odění a bazální části řapíků vrcholové listové růžice. Tenerife, srpen
2016.
Nevertheless perhaps if the theory of the global warming turns out to be true someday the tree ferns will be cultivated freely in my country as well. In the mean time I have been forced to travel to the tropical and subtropical countries to see them or I can visit to some of our botanical gardens.

The Fig.4: The underside of a part of one leaf at the closer view. Each leaflet has two parallel
series of sporangiums. Tenerife, on August 2016.
Obr.4: Spodní strana části jednoho listu v bližším pohledu. Každý lístek má dvě souběžné řady
sporangií. Tenerife, srpen 2016.

Here we can be proud of several interesting and unusual species of the ferns but none of them keeps the tree like appearance, they all are herbs only. The current tree ferns have been living memories of the lost times when no man has existed.

Well, I assume that the tree fern on my photos could be Cyathea australis or The Australian Tree Fern in English. But it is my rough estimation only.

The Czech Version

Zkratkou

Tenerife v mých volných vzpomínkách

Stromovitá kapradina

The Fig.5: A next photo of the leaf´s underside of a tree fern. You can photograph the underside
 of leaves with the tree ferns in a comfortable way because you have it rightly above your head.
 Mostly if you photograph the herbaceous ferns you must use one of your hands to see the 
underside. But there is a reversed problem if you want to take a better photo of the upper 
part of a leaf of a tree fern. Tenerife, on August 2016.
Obr.5: Další foto spodní strany listu u stromové kapradiny. U stromových kapradin můžete 
fotit spodní stranu listů pohodlně, protože ji máte přímo nad hlavou. Povětšinou, fotíte-li 
bylinné kapradiny, musíte použít jednu z rukou, abyste viděli spodek. Ale chcete-li pořídit 
lepší foto svrchní části listu u stromovité kapradiny, nastává opačný problém. 
Tenerife, srpen 2016.

Během pobytu na Tenerife, největším ostrově v rozsahu Kanárských ostrovů, jsem měl také jedinečnou možnost navštívit místní Botanickou zahradu. Udělal jsem v jejím půvabném prostředí spoustu fotografií a stromovitá kapradina, kterou můžete vidět na obrázku 1, byla fotografována před jejím hlavním vstupem. Vlastně tam byly další exempláře této kapradiny, ale tahle z nich byla nejvyšší. Rostly nad silnicí procházející kol BZ. Odtud vrchol pouliční lampy na obrázku napravo.

The Fig.6: Take this photo as my attempt to show you the beauty of leaves of the tree ferns
against the sky. Tenerife, on August 2016.
Obr.6: Berte tohle foto jako můj pokus ukázat vám krásu listů stromovitých kapradin proti
obloze. Tenerife, srpen 2016.

Třebaže jsem si existence stromovitých kapradin vědom již dlouho, má osobní setkání s nimi jsou pro mne vždy velkým zážitkem. Spatřit stromovitou kapradinu rostoucí volně kdesi podél ulice v Česku by byla přímá cesta na psychiatrii.

The Fig.7: A herbarium item on a blue sheet of the sky. Tenerife, on August 2016.
Obr.7: Hebářová položka na modrém listě oblohy. Tenerife, srpen 2016.

Nicméně, možná, pokud se teorie globálního oteplování ukáže správnou, budou jednou stromovité kapradiny volně pěstovány také v mé vlasti. Prozatím, abych stromovité kapradiny viděl, musím za nimi cestovat do tropických nebo subtropických zemí nebo mohu navštívit některou z našich botanických zahrad.

The Fig.8: A silhouette of a tree fern´s leaf against the blue sky. There is a lack of its top
part only on this photo. Tenerife, on August 2016.
Obr.8: Silueta listu stromovité kapradiny proti modrému nebi. Na téhle fotografii chybí jen
jeho vrcholová část. Tenerife, srpen 2016.

The Fig.9: A base of a leafy rose of a tree fern. Tenerife, on August 2016.
Obr.9: Báze listové růžice stromovité kapradiny. Tenerife, srpen 2016.

Zde můžeme být pyšní na několik zajímavých a neobvyklých druhů kapradin, avšak žádná z nich si neuchovává stromovitý vzhled, všechny jsou jen byliny. Současné stromovité kapradiny jsou živoucími vzpomínkami na ztracené časy, kdy žádný člověk neexistoval.

The Fig.10: The typical way how young leaves of the ferns roll out. Tenerife, on August 2016.
Obr.10: Typický způsob, jak se listy kapradin rozbalují. Tenerife, srpen 2016.
Mám za to, že stromovitá kapradina na mých fotografiích by mohla být cyatea australská (Cyathea australis). Ale je to jen můj hrubý odhad.

Žádné komentáře:

Okomentovat