pondělí 17. července 2017

The English version

By Shortcut

On A Fallen Flower

The Fig.1: This faded flower on a pavement belongs to an African tree. Its botanic name is
Spathodea campanulata of Bignoniaceae the family. First I met it during my stay at Tenerife
the biggest island of The Canary Islands. This flower was my last photo of this species I
took at Funchal, the capital of Madeira the Island. Funchal, Madeira, on October 2016.
Obr.1: Tento zvadlý květ na chodníku patří jednomu africkému stromu. Jeho botanický název
je spathodea zvonkovitá (Spathodea campanulata) z čeledi trubačovitých (Bignonioidae).
Poprvé jsem se s ním potkal během pobytu na Tenerife, největším ostrově Kanárského
souostroví. Tenhle květ byl posledním snímkem druhu, který jsem pořídil ve Funchalu,
hlavním městě ostrova Madeiry. Funchal, Madeira, říjen 2017.

Last evening in Madeira the island (on October 2016). We were finding some good restaurant to take our last supper at Funchal, the metropolis of Madeira. The first restaurant had an open terrace with astounding views of the Atlantic ocean but they did not cook there in the time of our visit. Then we had some drink only and the pasture for our eyes. On our way to the second restaurant (where we were succeeded at last) I took a shot of a fallen flower laying on a pavement. I had already known the flower from my stay at Tenerife (on August 2016) the biggest island of The Canary Islands. It came from no herb, the fallen flower fell down on the pavement from a branch above my head.


The Fig.2: Spathodea campanulata, one of the first specimens of this tree I met nearby our
hotel during our stay at Tenerife. Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, on August 2016.
Obr.2: Spathodea zvonkovitá (S. campanulata), jeden z prvních exemplářů tohoto stromu,
který jsem potkal nedaleko našeho hotelu během pobytu na Tenerife. Santa Cruz de Tenerife,
Tenerife, srpen 2016. 

Naturally, the branch belonged to a tree. Its name is Spathodea campanulata and it is a member of Bignoniaceae the family. This species comes from Africa and often I met it both in Tenerife and in Madeira.


The Fig.3: Spikes of the same tree as on the Fig.2 at the closer view. All flowers were
out of my reach in top parts of its crown. I tried to enlarge the flowers at a distance with a 
help of my smart phone at least but the photo failed to be perfect. Despite of that we can 
recognize some characters of the flower morphology of The African Tulip tree (Spathodea
campanulata). Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, on October 2016.
Obr.3: Květenství téhož stromu jako na obr.2 v bližším pohledu. Všechny květy byly mimo
můj dosah ve vrcholných částech koruny. Pokusil jsem se aspoň zvětšit květy na dálku pomocí
chytrého mobilu, ale snímek není dokonalý. Vzdor tomu můžeme rozpoznat některé typické
znaky květní morfologie u spathodeji zvonkovité (S. campanulata). Santa Cruz de Tenerife,
Tenerife, srpen 2016.

This exotic tree species has several names In English: African Tulip Tree, Fire Tree, Fountain Tree or Nandi Flame. As I learnt in a book of the tropical plants flowers of this species in the phase of closed buds accumulate so many water that children like using them like water little guns.
Its flowers have wide tulip like crowns with five wide and pointed lobes. Margins of the lobes are yellow (see the Fig.1). The flowers have one sided symmetry. They look like curved claws in buds. They are bent with their mouths toward the center of spikes, i.e. out of an observer´s sight. This is why their backs are visible only on the picture. I think they are a compromise or a transition between a bell and a tube.


The Czech Version

Zkratkou

O padlém květu


The fig.4: A flowering tree of Spathodea campanulata in a street of Ribeira Brava, Madeira, on
October 2016.
Obr.4: Kvetoucí strom spathodeje zvonkovité (S. campanulata) v jedné ulici Ribeira Brava,
Madeira, říjen 2016.

Poslední večer na ostrově Madeira (říjen 2016). Hledali jsme právě nějakou dobrou restauraci, abychom si dali poslední večeři ve Funchalu, metropoli Madeiry. První restaurace měla otevřenou terasu s ohromujícími výhledy na Atlantický oceán, ale v čase naší návštěvy tam nevařili. Dali jsme si tedy jen pití a tu pastvu pro oči. Cestou do druhé restaurace (kde jsme konečně uspěli) jsem udělal foto spadlého květu, který ležel na chodníku. Ten květ jsem znal už od pobytu na Tenerife (srpen 2016), největším ostrově Kanárského souostroví. Nepocházel ze žádné byliny, ten padlý květ spadl na chodník z větve nad mou hlavou.

Přirozeně, že větev patřila stromu. Jmenuje se spathodea zvonkovitá (Spathodea campanulata) a je příslušnicí čeledi trubačovitých (Bignoniaceae).


The Fig.5: A serial of several trees of The Fire Tree (Spathodea campanulata) next to a
parking lot at Ribeira Brava the city, Madeira, on October 2016. Notice that this species always
flowers in the highest part of its crown. The Figures 1 to 5 were taken with my smart phone.
Obr.5: Řada několika stromů spathodeje zvonkovité (S. campanulata) vedle parkoviště v
městečku Ribeira Brava, Madeira, říjen 2016. Všimněte si, že tento druh kvete vždy v nejvyšší
části koruny. Obrázky 1 - 5 byly pořízeny mým chytrým mobilem. 

Tento exotický druh stromu má v angličtině několik jmen (uvádím je v závorkách ve volných překladech): African Tulip Tree (africký tulipánovník), Fire Tree (ohnivý strom), Fountain Tree (fontánovník) či Nandi Flame (Plamen Nandi). Jak jsem zjistil v jedné knize o tropických rostlinách, květy ve stádiu uzavřených poupat hromadí tolik vody, že je děti s oblibou používají jako vodní pistolky.
Jeho květy mají široké tulipánu podobné koruny s pěti širokými a zašpičatělými laloky. Okraje laloků jsou žluté (viz obr.1). Květy mají jednostrannou symetrii. V poupatech vypadají jako zakřivené drápy. Ústími jsou ohnuté do středu, tj. mimo pozorovatelův dohled. Proto jsou na obrázku viditelné pouze jejich hřbety. Myslím, že jsou jakýmsi kompromisem či přechodem mezi zvonkem a trubkou.The Fig.6: Compare this climbing bush with flowers and foliage of Spathodea
campanulata
. Apparently there are some similarities between the two plants.
Though I photographed the plant on this picture in Corsica nearby Bastia the
city it has been cultivated in Czech republic, too. It is Campis radicans and it
belongs to the same family as The African Tulip Tree. Furiany the village
nearby Bastia the city, Corsica. Taken with my Canon the camera. On October
2010.
Obr.6: Porovnejte tento šplhavý keř s květy a olistěním spathodeji zvonkovité
(S. campanulata). Zjevně jsou mezi oběma rostlinami nějaké podobnosti. I
když jsem rostlinu na tomto obrázku fotografoval na Korzice poblíž Bastie,
pěstuje se také v České republice. Je to křivouš kořenující (Campis radicans)
a patří do stejné čeledi jako "africký tulipánovník". Vesnice Furiany poblíž
měta Bastie, Korzika. Pořízeno mým fotoaparátem Canon. Říjen 2010.

Žádné komentáře:

Okomentovat