pátek 7. července 2017

The English Version

The Longer Story

Madeira in My Free Memories

On A Museum of One Living Man and A Twilight Over the Harbor

The Fig.1: Now this man has been 33 years old and he has already had both his statue and his
museum at the harbor of Funchal the metropolis of Madeira the Island. At the Harbor in
Funchal, the metropolis of Madeira. On October 2016.
Obr.1: Teď je tomuto muži 33 let a už má svou sochu i muzeum v přístavu ve Funchalu, 
metropoli Madeiry. Říjen 2016.

It was at the harbor in Funchal, the city of Madeira. We were wandering about its moles with no certain goal. I wanted to examine it in the more thorough way because I liked harbors and ports. I come from The Central Europe and there are no sea ports in Czech republic. Or they are but only small river ports. Once I red various adventurous literature and there were a lot of sea harbors and ports in the books. Then my fantasy was working at its full turns and I was longing for to see such a harbor someday. Well, it would be great to be able to take a walk its proms and moles, to see all the ships, the dirty pubs of sailors and mariners, to absorb all the atmosphere personally!

The Fig.2: The famous feet and the bronze (?) panel at them. Unfortunately, the first word is
covered with the shadow cast by Ch. Ronaldo´s left foot. Almost I would bet that the word is
"The best". At the Harbor in Funchal the metropolis of Madeira. On October 2016.
Obr.2: Slavné nohy a bronzová (?) tabulka u nich. Bohužel, první slovo zakrývá stín vržený
Ch. Ronaldovou levačkou. Skoro bych se vsadil, že to slovo je "Nejlepší". V přístavu ve
Funchalu, metropoli Madeiry. Říjen 2016.


The Fig.3: Any Czech famous soccer of all the times can be proud of neither his museum nor
his statue....as long as I know. Well, maybe a statue of some known soccer whether dead or
alive would find somewhere but I think I would look for a separate museum devoted 
to the only soccer in my country in vain. The Museum of the Soccer Ch. Ronaldo,
The Harbor in Funchal the metropolis of Madeira. On October 2016.
Obr.3: Žádný český fotbalista všech dob nemůže být hrdý ani na své muzeum ani na svou
sochu.....pokud vím. Nu, možná by se socha některého známého fotbalisty někde našla, ať
zesnulého či naživu, ale myslím, že po samostatném muzeu zasvěceném jedinému
fotbalistovi v mé vlasti bych pátral marně. Muzeum fotbalisty Ch. Ronalda, přístav ve
Funchalu, metropoli Madeiry. Říjen 2016.


The Fig.4: The statue of Ch. Ronaldo in front of his Museum in profile. At the Harbor in
Funchal the metropolis of Madeira. On October 2016.
Obr.4: Socha Ch. Ronalda před jeho Muzeem v profilu. V přístavu ve Funchalu, metropoli
Madeiry. Říjen 2016.


The Fig.5: At the time of our discovery of the Ch. Ronaldo´s Museum we recorded no crowds
of his fans. The statue of the excellent soccer stared at the closed entrance into his Museum.
At the Harbor in Funchal the metropolis of Madeira. On October 2016.
Obr.5: V době našeho objevu Muzea Ch. Ronalda jsme nezaznamenali žádné davy jeho
fandů. Socha vynikajícího fotbalisty strnule zírala na zavřený vstup do svého muzea. V
přístavu ve Funchalu, metropoli Madeiry. Říjen 2016.
The dark was falling the harbor down slowly at the time of our visit there and the day was changing in the night time. Artificial lights started turning on throughout the harbor. Everywhere we passed by similar tourists from abroad as we were, we could observe them sitting in open gardens of many restaurants, we could listen to popular songs echoing to our ears from manifold plants of amusement.

The Fig.6: A view of anchoring ships at one section of the harbor taken from a parallel prom.
The harbor in Funchal the metropolis of Madeira. On October 2016.
Obr.6: Pohled na kotvící lodě v jednom úseku přístavu pořízený z paralelní promenády. Přístav
ve Funchalu, metropoli Madeiry. Říjen 2016.

I could see that this harbor was no copy of my own idea of it I acquired from the books of my boyhood. The harbor in Funchal was not the one from the books of R.L. Stevenson, J. Konrad, J. Verne and many others.

The fig.7: A next view of the harbor from the prom. The Harbor in Funchal the metropolis of
Madeira. On October 2016.
Obr.7: Další pohled na přístav z korza. Přístav ve Funchalu, metropoli Madeiry. Říjen
2016.
Soon the harbor was veiled by the dark. I think The Moon was lightning. At the time we were in an empty part of the harbor. The part was a wide concrete platform. We stopped in its end and we sat on a low concrete wall. In fact it was the end of the harbor on this side. We were sitting there and we were looking back at the harbor in all the night lights.

The Fig.8: This photo shows a part of the harbor and a part of the steep long slopes which the
metropolis stretches out in. The slopes form something like a wide erected collar around the
coastline. Our apartment was somewhere in the center of the hill at a distance. The Harbor in
Funchal the metropolis of Madeira. On October 2016.
Obr.8: Foto ukazuje část přístavu a část strmých táhlých svahů, v nichž se hlavní město
rozkládá. Svah tvoří něco jako široký zvednutý límec kolem pobřeží. Naše apartmá bylo kdesi
uprostřed pahorku v dálce. Přístav ve Funchalu, metropoli Madeiry. Říjen 2016. 

As we were on our way back to the harbor we encountered on something interesting just round the corner of a long low row of buildings with no windows lining the platform to the left. Most of the buildings seemed to be various commercial stores.

The Fig.9: A restaurant putting its accent on beer. In the end of our wandering about the harbor
it played an important role. The Harbor in Funchal the metropolis of Madeira. On October
2016.
Obr.9: Restaurace kladoucí důraz na pivo. V závěru našeho toulání přístavem sehrála důležitou
roli. Přístav ve Funchalu, metropoli Madeiry. Říjen 2016.

There was standing a statue of a man in the semi light of the harbor´s lamps. I devoted no attention to it, hardly I saw it in the semi darkness. But my son warned me about it. My interest in it increased immediately. The man was not anybody else than the famous Portugal soccer Christiano Ronaldo.
He was standing there lonely and ready to accept a ball. "And here it is his museum", Robert informed to me pointing to a low building in front of the football hero. I had to wait for a good moment a bit so that I could photograph him because a man and a woman were standing next to the statue and they examined it. When they left I could started doing my job.

The Fig.10: A view of the sea and the bluish mountainous coastline on the horizon through
riggings and masts of the anchoring ships. The Harbor in Funchal the metropolis of Madeira.
On October 2016.
Obr.10: Pohled na moře a namodralou hornatou pobřežní čáru na obzoru skrze ráhnoví a
stěžně kotvících lodí. Přístav ve Funchalu, metropoli Madeiry. Říjen 2016.

As I could read on the panel installed at his expensive feet he was born on 5.2.1985 in Madeira. I can imagine myself how his dizzy carrier had to make the Madeira people happy and proud of their native. Madeira is a small island lost in the Atlantic waters. Who of you knows what is a name of its metropolis? Ch. Ronaldo, this Madeira´s native, has made his native invisible island visible to the rest of the world. No wonder then if he has had his museum and his statue in front of it at his 33 years at the harbor in Funchal the metropolis of Madeira. I know it well. I have lived in a small country in the heart of Europe. Hardly foreigners have known something more about it. But when our ice hockey players have won the golden medal at The Winter Olympic Games in Nagano, Japan, all the world has realized itself the existence of Czech republic. For a while at least. The smaller nation the more pompous celebrations of its heroes.

The Fig.11: The opposite side of the harbor in last rays of the sunset. A big vessel anchored
at the mole to the left. The Harbor in Funchal the metropolis of Madeira. On October 2016.
Obr.11: Opačná strana přístavu v posledních paprscích západu slunce. Velké plavidlo kotvilo
u mola vlevo. Přístav ve Funchalu, metropoli Madeiry. Říjen 2016.

Then in the very heart of the harbor again we occupied empty sits in a garden of a restaurant to took something to eat and to drink. We had a good time and we missed neither our statues nor our museums.

The Fig.12: The wide platform with a row of low buildings, probably stores of various
purposes to the right on the photo. The Harbor in Funchal the metropolis of Madeira. On
October 2016.
Obr.12: Široká plošina s řadou nízkých budov, pravděpodobně skladů různých účelů na fotu
vpravo. Přístav ve Funchalu, metropoli Madeiry. Říjen 2016.


The Czech Version

Delší příběh

Madeira v mých volných vzpomínkách

O muzeu jednoho žijícího člověka a stmívání nad přístavem

The Fig.13: The twilight is approaching and the harbor´s lamps are turning on. The Harbor in
Funchal the metropolis of Madeira. On October 2016.
Obr.13: Soumrak se blíží a přístavní lampy se rozsvěcují. Přístav ve Funchalu, metropoli
Madeiry. Říjen 2016.

To bylo v přístavu ve Funchalu, hlavním městě Madeiry. Toulali jsme se po jeho molech bez určitého cíle. Jsem ze střední Evropy a v České republice žádné mořské přístavy nejsou. Anebo jsou, ale jen malé říční přístavy. Kdysi jsem čítal různou dobrodružnou literaturu a v těch knihách byla spousta přístavů. Tenkrát mi fantazie pracovala na plné obrátky a toužil jsem takový přístav někdy vidět. Bylo by báječné moci se procházet po jeho promenádách a molech, vidět všechny ty lodě, špinavé hostince námořníků a mariňáků, vstřebávat veškerou tu atmosféru osobně!
The Fig.14: The twilight over the harbor, the transition between day and night. The Harbor
in Funchal the metropolis of Madeira. On October 2016.
Obr.14: Soumrak nad přístavem, přechod mezi dnem a nocí. Přístav ve Funchalu, metropoli
Madeiry, Říjen 2016.

V době naší návštěvy na přístav zvolna padal soumrak a den se měnil v noční čas. Všude jsme procházeli kol podobných turistů ze zahraničí jako my sami, mohli jsme je pozorovat, jak sedí v otevřených zahrádkách mnoha restaurací, mohli jsme naslouchat populárním songům doléhajícím k našim uším z rozmanitých továren zábavy.

The Fig.15: A back view of the harbor on the background of the city in the steep slopes. The
Harbor in Funchal the metropolis of Madeira. On October 2016.
Obr.15: Zpětný pohled na přístav na pozadí města ve strmých svazích. Přístav ve Funchalu,
metropoli Madeiry. Říjen 2016.

Viděl jsem, že tenhle přístav není žádnou kopií mé vlastní představy o něm, kterou jsem získal z knih mého klukovství. Přístav ve Funchalu nebyl přístavem z knih R.L. Stevensona, K. Konráda, J. Vernea a mnoha dalších.

The Fig.16: A wider view of the same panorama as on the Fig.15 but taken from the higher
point above the platform. The Harbor in Funchal the metropolis of Madeira. On October 
2016.
Obr.16: Širší pohled na totéž panoráma jako na obr.15, ale pořízený z vyššího bodu nad
plošinou. Přístav ve Funchalu, metropoli Madeiry. Říjen 2016.

Brzy přístav zahalila tma. Myslím, že svítil Měsíc. V tom čase jsme byli v prázdné části přístavu. Tou částí byla široká betonová plošina. Zastavili jsme se na jejím konci a posadili se na nízkou betonovou zeď. Vlastně to byl na téhle straně konec přístavu. Seděli jsme tam a dívali se zpátky na přístav v nočních světlech.

The Fig.17: A similar view of the coast, the harbor´s navigate tower and the free sea as on
the Fig.14 but in daylight at that time. The Harbor in Funchal the metropolis of Madeira. On
October 2016.
Obr.17: Podobný pohled na pobřeží, přístavní navigační věž a volné moře jako na obr.14, ale
v denním světle v tom čase. Přístav ve Funchalu, metropoli Madeiry. Říjen 2016.

Jak jsme se vraceli zpět do přístavu, narazili jsme na cosi zajímavého zrovna za rohem dlouhé nízké řady budov bez oken, jež lemovaly plošinu vlevo. Zdálo se, že většina budov jsou různé komerční sklady.


The Fig.18: The big building reflecting last rays of the sunset to the left from the big vessel
was a marked center of amusement. The lamps of this mole were turned off but windows of
the big ocean vessel brightened in the twilight. The Harbor in Funchal the metropolis of
Madeira. On October 2016.
Obr.18: Velká budova odrážející poslední paprsky západu slunce vlevo od velkého plavidla
byla nápadným centrem zábavy. Lampy tohoto mola byly vypnuté, ale okna velké zaoceánské
lodi zářila do soumraku. Přístav ve Funchalu, metropoli Madeiry. Říjen 2016. 

V polosvětle přístavních lamp stála socha muže. Nevěnoval jsem jí pozornost, sotva jsem ji v té polotmě viděl. Ale syn mě na ni upozornil. Můj zájem o ni se okamžitě zvýšil. Ten muž nebyl nikdo jiný než slavný portugalský fotbalista Christiano Ronaldo. Stál tam osaměle a připraven přijmout balón. "A tady je jeho muzeum",  informoval mě Robert a ukazoval na nízkou stavbu před sochou fotbalového hrdiny. Musel jsem trochu vyčkat na dobrý moment, abych ho mohl vyfotit, protože vedle sochy postával nějaký muž se ženou a prohlíželi si ji. Když odešli, mohl jsem se pustit do své práce.

The Fig.19: There was a chance to spend some money in a casino behind a road on the rock´s
top (out of the harbor areal) but this was no attractant to us. The Harbor in Funchal the
metropolis of Madeira. On October 2016.
Obr.19: Za silnicí na vrcholu skály (mimo areál přístavu) byla možnost utratit peníze v herně,
ale tohle pro nás nebyl žádný atraktant. Přístav ve Funchalu, metropoli Madeiry, Říjen 2016.

Jak jsem si mohl přečíst na tabulce u jeho nákladných nohou, narodil se na Madeiře 5.2. 1985. Umím si představit jak jeho závratná kariéra udělala Madeiřany šťasnými a hrdými na svého rodáka. Madeira je malý ostrov ztracený ve vodách Atlantiku. Kdo z vás ví, jak se jmenuje její hlavní město? Ch. Ronaldo, tenhle madeirský rodák, zviditelnil svůj neviditelný rodný ostrov zbytku světa. Není tedy divu, že má muzeum a sochu před ním ve svých třiatřiceti v přístavu ve Funchalu, hlavním městě Madeiry. Znám to dobře. Žiju v malé zemi v srdci Evropy. Cizinci o ní vědí sotva něco víc. Ale když naši hráči v ledním hokeji získali zlatou medaily na Zimních Olympijských hrách v japonském Naganu, celý svět si existenci České republiky uvědomil. Alespoň na chvíli. Čím menší národ, tím okázalejší oslavy jeho hrdinů.

The Fig.20: Yes, then as the twilight was changing in the night the Moon appeared in the sky.
You can see its narrow sickle in the center of the photo. The Harbor in Funchal the metropolis
of Madeira. On October 2016.
Obr.20: Ano, tehdy, jak se soumrak měnil ve tmu, zjevil se na obloze Měsíc. Uprostřed fota
můžete vidět jeho úzký srpek. Přístav ve Funchalu, metropoli Madeiry. Říjen 2016.

Poté, opět v samém srdci přístavu, obsadili jsme prázdná místa v zahrádce jedné restaurace, abychom si dali něco k jídlu a pití. Měli jsme se báječně a naše sochy ani naše muzea jsme nepostrádali.


The Fig.21: Our late supper at the beer restaurant in the heart of the harbor ended up a next day
of our week lasting stay at Madeira the island. The Harbor in Funchal the metropolis of Madeira.
On October 2016. All the photos were taken with my smart phone.
Obr.21: Naše pozdní večeře v pivní restauraci v srdci přístavu zakončila další den našeho týden
trvajícího pobytu na ostrově Madeira. Přístav ve Funchalu, metropoli Madeiry. Říjen 2016.
Všechny fotografie byly pořízeny mým chytrým mobilem.


Žádné komentáře:

Okomentovat