neděle 9. července 2017

The English Version

By Shortcut

A Development of One Spike In Time
or from Unnoticeable Caterpillars to Graceful Butterflies

The Fig.1: I noticed the first signs of the spike´s development with this succulent plant in my
small collection of various plants on 6.19. 2017. This starting phase of the spike´s development
was recorded and two or three photos of it was published in one of my previous post. Five days
later (6.24. 2017) I took next photo of the spike in development. You can see it on the picture
above at the closer view. The spike´s stem became taller and there was a tight cluster of buds
on its top.
Obr:1: Prvních známek vývoje květenství u této sukulentní rostliny v mé malé sbírce jsem si
povšiml 19.6. 2017. Tato počáteční fáze vývoje květenství byla zaznamenána a pár jejích
snímků bylo uveřejněno v jednom z mých předcházejících postů. O pět dní později
(24.6. 2017) jsem udělal další foto květenství ve vývoji. Můžete ho vidět na obrázku nahoře
v bližším pohledu. Květní stvol povyrostl a na jeho vrcholu je těsný shluk květních základů.

The Fig.2: The spike is growing out of the center of this leafy rose. The membranous leaflet
attached to the stem of the spike (here it is unclear) is one of bracts. You can see next ones
on the Fig.1 higher on the stem. 6.24. 2017.
Obr.2: Květenství vyrůstá ze středu této listové růžice. Blanitý lístek přitisklý ke stvolu
květenství (zde je nejasný) je jeden z listenů. Další můžete vidět na obr.1 výše na stvolu.
24.6. 2017.

Yesterday (7.6. 201) I learnt that my succulent plant opened its first two lowest flowers. As you have already known from one of my previous posts (the one who does not know he or she can find it easy and you need not browse back too much to find it) I have published a message of starting tendencies of the plant to form its spike. Since the time I have been observing the spike´s development every day. I have been recording any change in this development with the camera inserted in my smart phone. The photos have been stored in my comp photo archive. Now I am going to pick up the best photo of each separate phase of the development from the comp archive and to create a photo-summary from them. In short, I would like to show you the complete development of the spike from my first observation its origin up to the first opened flowers. You will find my comments on the separate phases of this development under my photos.


The Fig.3: A whole view of the plant. Next four days later (6.28. 2017). Now you can see
that buds are not in one cluster already, apparently they are separating from each other. Also
peduncles can be seen with the three lowest buds. The buds are in one line with their peduncles,
they are elongated small barrels in sharp. Notice their coloration: while their lower part is
yellow green in color the upper part is darker green with white longitudinal strips.
Obr.3: Celkový pohled na rostlinu. O další čtyři dny později (28.6. 2017). Nyní můžete vidět,
že květní základy už nejsou v jednom shluku, zjevně se od sebe navzájem oddělují. U tří
nejnižších poupat lze také vidět květní stopky. Poupata jsou v jedné linii s květními stopkami,
tvarově jsou to protáhlé soudečky. Všimněte si jejich zbarvení: Zatímco spodní část je
žlutozelená, horní je tmavěji zelená s bílými podélnými proužky.

The Fig.4: The top of the spike at the closer view. 6.28. 2017
Obr.4: Vrchol květenství v bližším pohledu. 28.6. 2017.

The Czech Version

Zkratkou

Vývoj jednoho květenství v čase
aneb od nenápadných housenek k půvabným motýlům


The Fig.5: Next two days later (6.30. 2017). The buds become more elongated resembling
narrow cylinders. They continue on separating in the top part of the spike, too. The coloration
of the buds remains with no changes. The golden hue is caused by straight sunlight. Now it
is possible to determine the exact number of flowers per the spike.
Obr.5: Po dalších dvou dnech (30.6. 2017). Poupata se více protahují připomínaje úzké válce.
Pokračují v oddělování také ve vrcholové části květenství. Zbarvení poupat zůstává beze změn.
Zlatavý odstín způsobuje přímé sluneční světlo. Teď je možné určit přesný počet květů na
květenství.

Včera (6.7. 2017) jsem zjistil, že má sukulentka otevřela první dva nejspodnější květy. Jak už víte z jednoho z předešlých postů (ten, kdo ne, snadno si ho může vyhledat a nemusí listovat nazpět příliš mnoho, aby ho našel), zveřejnil jsem zprávu o počínajících tendencích rostliny vytvářet květenství. Od té doby jsem vývoj květenství každý den pozoroval. Zaznamenával jsem jakoukoliv změnu tohoto vývoje fotoaparátem vloženým v mém chytrém mobilu. Fotografie jsou uskladněny v mém komputerovém foto-archivu. Nyní hodlám z komputerového archivu vybrat z každé jednotlivé vývojové fáze nejlepší foto a vytvořit z nich jakýsi foto-souhrn. Zkrátka, rád bych vám ukázal úplný vývoj květenství od prvního pozorování jeho vzniku až po první otevřené květy. Mé poznámky k jednotlivým fázím tohoto vývoje naleznete pod mými fotografiemi.


The Fig.6: Next two days later (7.1. 2017) a novelty was here! At the first glance I saw it. The
lower parts of the lowest buds were repainted. Now the lower parts of the buds were getting 
a pale red hue. The number of buds was ten. There is sleeping my dog Alf on my bed on the
background of the picture.
Obr.6: O další dva dny později (1.7. 2017) tu byla novinka! Uviděl jsem ji na první letmý
pohled. Dolní části nejspodnějších poupat byly přemalovány. Teď spodní části poupat
nabývají bledavě červený odstín. Počet poupat rovnal se deseti. Na pozadí obrázku spí na
mé posteli můj pes Alf.

The Fig.7: The buds in the more detailed way. 7.1. 2017.
Obr.7: Poupata detailněji. 1.7. 2017.

The Fig.8: Next two days later (7.3. 2017). Almost all ten buds got the pale red hue in their
lower parts. They started bending down.
Obr.8: Po dalších dvou dnech (3.7. 2017). Téměř všech deset poupat nabylo bledavě červený
odstín v dolních částech. Začala se sklánět dolů. 

The Fig.9: Next four days later (7.7. 2017). The first two flowers opened. You can admire the
final coloration. The flowers are bent down in their flowering phase.
Obr.9: O další dva dny později (7.7. 2017). Otevřely se první dva květy. Můžete obdivovat
konečné zbarvení. Ve fázi kvetení jsou květy skloněné. 

The Fig.10: The beauty of one flower at the closer view. You can see a bundle of orange
anthers of the stamens hanging down from the flower´s mouth like a heart of a bell. 7.7.
2017.
Obr.10: Krása jednoho květu v bližším pohledu. Můžete vidět svazek oranžových prašníků
tyčinek, které visí z ústí květu jako srdce zvonu. 7.7. 2017.

The Fig.11: The gracefulness of this spike once again. The flower consists of six petals with
pointed tips. Three petals are external and three are internal. They all together form this
long and narrow crown. 7.7. 2017.
Obr.11: Půvab tohoto květenství ještě jednou. Květ sestává ze šesti plátků se zašpičatělými
cípy. Tři plátky jsou vnější a tři vnitřní. Všechny dohromady tvoří tuto dlouhou a úzkou
korunu. 7.7. 2017.

The Fig.12: A day later (7.8. 2017). Four opened flowers. I have tried to identify my plant.
The flower´s morphological characters seem to point to Aloe the genus. But the species
determination has still failed. A hybrid, a cultivar or a variety within this genus that´s my
rough estimation.
Obr.12: O den později (8.7. 2017). Čtyři otevřené květy. Pokouším se svou rostlinu určit.
Zdá se, že morfologické znaky květu ukazují na rod aloe (Aloe). Avšak druhové určení se
stále nedaří. Můj hrubý odhad je nějaký hybrid, kultivar či varieta v rozsahu rodu aloe.

The Fig.13: Sitting on the floor I took a shot of the spike above my head. 7.8. 2017.
Obr.13: V sedě na zemi vytfotil jsem květenství nad hlavou. 8.7. 2017.

The Fig.14: Four opened flowers at the closer view. A view from bottom. 7.8. 2017.
Obr.14: Čtyři otevřené květy v bližším pohledu. Podhled. 8.7. 2016.

The Fig.15: The whole view of the plant. A view from bottom. 7.8. 2017.
Obr.15: Celkový pohled na rostlinu. Podhled. 8.7. 2017.


Žádné komentáře:

Okomentovat