čtvrtek 20. července 2017

The English Version

By Shortcut

A Blind worm is a lizard with no legs

The Fig.1: Neither an earth worm nor a snake. This is the blind worm or slow worm (Anguis
fragilis). I met it on our back way to the car from the habitat with Cypripedium calceolus the
orchid. Nearby Libušín the town within Kladensko the region. 5.19. 2017.
Obr.1: Ani žížala ani had. Tohle je slepýš křehký (Anguis fragilis). Potkal jsem ho na zpáteční
cestě k autu z lokality orchideje střevíčníku pantoflíčku (C. calceolus). Poblíž Libušína,
Kladensko. 19.5. 2017.


The Fig.2: It was creeping over the stony path. When I came to it it was in its center with no
chance to hide itself. Its motion was slow with often stops. Here it is enlarged a bit.  Nearby
Libušín the town, Kladensko the region. 5.17. 2017.
Obr.2: Plazil se kamenitou cestou. Když jsem k němu přišel, byl v jejím středu bez možnosti
se ukrýt. Pohyboval se pomalu s častými zastávkami. Tady je trochu zvětšený. Poblíž
Libušína, Kladensko. 17.5. 2017.


The phrase in the title above is the first thing what it comes to my mind when I see this modest animal. The phrase comes from school lessons of the natural history of my boyhood.


The Fig.3: Because its separate photos were taken at short intervals and here they are
arranged in a chronological way you can see changes in its motion. It did not continue on in 
its creeping to the opposite side of the path straightly. It started turning to me. Nearby 
Libušín, Kladensko the region. 5.17. 2017.
Obr.3: Protože jeho jednotlivé fotky byly dělány v krátkých intervalech a zde jsou 
uspořádány chronologicky, můžete vidět změny v jeho pohybu. Nepokračoval v plazení na 
protější stranu cesty přímo. Začal se stáčet ke mně. Poblíž Libušína, Kladensko. 17.5. 2017.Last I saw it on our back way from the habitat of Cypripedium calceolus the orchid nearby Libušín the town within Kladensko the region. Every similar and unplanned event or experience in the course of a planned trip is a positive side product to me. To meet a creature or to encounter on some more remarkable plant unexpectedly is a bonus of every trip to me and the blind worm or the slow worm was no exception.


The Fig.4: Its maneuver to the source of its interrupting, i.e. to me was very slow, often it
hesitated and stopped itself. Nearby Libušín the town, Kladensko the region. 5.17. 2017.
Obr.4: Jeho manévr ke zdroji vyrušení, tj. ke mně byl velice pomalý, často váhal a zastavoval
se. Poblíž Libušína, Kladensko. 17.5. 2017.My two partners climbed the canyon up several meters in front of me and so they reached its top as the first ones. While I was approaching to the top slowly Vendy turned himself back and called for me: "You have a blind worm on the path here!"


The Fig.5: Similarly as it is with lizards the blind worm can loss its tail. After a time it forms
a new one though it is not a perfect copy of the original. Nearby Libušín the town within
 Kladensko the region. 5.17. 2017.
Obr.5: Podobně jako u ještěrek, slepýš může přijít o ocas. Po čase vytváří nový, i když to není
dokonalá kopie originálu. Poblíž Libušína, Kladensko. 17.5. 2015. 


The Fig.6: The body of the blind worm is more rigid than the snake´s one. This is why its
motion is not so flexible as with snakes. Nearby Libušín the town within Kladensko the
region. 5.17. 2017.
Obr.6: Tělo slepýše je tužší než hadí. Proto jeho pohyb není tak pružný jako hadí. Poblíž
Libušína, Kladensko. 17.5. 2017.


It was as he said. The previous stony field path climbing up became a flat way. The blind worm was creeping over it and just he was finding itself in its center. Both me and it stopped. I could examine it very well. The open place gave no chance to him to hide itself. I did not touch it. I observed it only and of course I photographed it. My attendants continued on walking back to the car. Me and the blind worm remained lonely for a while.The Fig.7: The blind worm´s coloration is variable. This specimen was lighter in color.
Nearby Libušín the town within Kladensko the region. 5.17. 2017.
Obr.7: Zbarvení slepýše je proměnlivé. Tento exemplář byl zbarven světleji. Poblíž Libušína,
Kladensko. 17.5. 2017.


The Czech Version

Zkratkou

Slepýš je beznohá ještěrka


The Fig.8: The blind worm at the closer view. Nearby Libušín the town within Kladensko the
town. 5.17. 2017.
Obr.8: Slepýš v bližším pohledu. Poblíž Libušína, Kladensko. 17.5. 2017.


The Fig.9: At this moment its head was turned to me. Nearby Libušín the town within
Kladensko the region. 5.17. 2017.
Obr.9: V této chvíli měl hlavu stočenou ke mně. Poblíž Libušína, Kladensko. 17.5. 2017.


Věta v titulku nahoře je první věc, co mi přijde na mysl, když vidím tohle skromné zvíře. Ta věta pochází ze školních hodin přírodopisu mého klukovství.
Naposledy jsem ho viděl při návratu z lokality orchideje střevíčníku pantoflíčku (Cypripedium calceolus) poblíž Libušína na Kladensku. Každá podobná a neplánovaná událost či zážitek v průběhu nějakého plánovaného výletu je pro mne pozitivním vedlejším produktem. Potkat nějakého tvora nebo narazit na nějakou další pozoruhodnou rostlinu nečekaně je pro mne bonusem každého výletu a slepýš nebyl výjimkou.


Moji dva partneři stoupali kaňonem několik metrů přede mnou a tak dosáhli jeho vrcholu jako první. Zatímco jsem se k vrcholu zvolna blížil, Venda se otočil nazpět a zavolal na mě: "Máš tady na cestě slepýše!"


The Fig.10: My blind worm in a closed loop in the more detailed way. Nearby Libušín the
town within Kladensko the region. 5.17. 2017.
Obr.11:  Můj slepýš v uzavřené smyčce detailněji. Poblíž Libušína, Kladensko. 17.5. 2017.

Bylo to, jak říkal. Předcházející kamenitá polní cesta stoupající vzhůru přešla v rovnou cestu. Slepýš se plazil přes ni a nacházel se právě v jejím středu. Já i on jsme se zastavili. Velice dobře jsem si ho mohl prohlížet. Otevřené místo mu nedávalo možnost skrýt se. Nedotýkal jsem se ho. Jenom jsem ho pozoroval a samozřejmě, že jsem ho fotografoval. Moji společníci šli dál zpět k autu. Já a slepýš jsme na chvíli zůstali sami.


The Fig.13: Last photo of its real size and farewell. Nearby Libušín the town within
Kladensko the region, 5.17. 2017.
Obr.13: Poslední foto jeho skutečné velikosti a sbohem. Poblíž Libušína, Kladensko, 17.5.
2017.
Žádné komentáře:

Okomentovat