čtvrtek 27. července 2017

The English Version

Two Stops in The Course of Our Drive to Porto Moniz

The Fig.1: On our way to Porto Moniz we encountered on this small summer resort. Madeira,
on October 2016.
Obr.1: Cestou do Porto Moniz jsme narazili na tohle malé letovisko. Madeira 2016.

On our way to the place in the title of this post we stopped for two times to take a rest out of the car or to enjoy some beautiful views of both the coastline and the sea for a longer time. We had a lot of time to do it. To explore Madeira as better as possible was our goal.

This stop was in front of a small town or a summer resort. We had a beautiful view of it from our resting place. The place was clean and neat. It was decorated with flowers in stony pots and it was equipped with benches to sit.


The Fig.3: I liked the bridges and the catwalks interconnecting the land with the natural lava
cliffs. Here this is a part of them at the closer view. Madeira, on October 2016.
Obr.3: Líbily se mi mosty a mola propojující souši s přírodními lávovými útesy. Tady tohle
je část z nich v bližším pohledu. Madeira, říjen 2016.

I do not know its name. It was a small town on our road only. Nevertheless, it remained on my photos because I liked its complicated and cascaded arrangement in a slanted lava terrain falling up to the sea where I could see various artificial catwalks using natural lava cliffs as well as a small black beach. I saw no big nor small vessels though the catwalks suggested that they might accept some bigger ocean ship. To passing ships it could be a short transient stop I think. There were people on the black beach. Some were laying on the black surface and they were taking a sunlight, some were taking a bathing. On October it was last rest of the most strict fans of this recreational way because the main season was over already.


The Fig.4: The land, the beach and the long mole together form a small bay. The smaller
bay behind the first one is almost circular. It consists of two sections: of the man
made way and of the original lava cliff. As you can see a car can go to the very lava 
cliff. Madeira, on October 2016.
Obr.4: Souš, pláž a dlouhé molo dohromady tvoří malou zátoku. Menší zátoka za první je
téměř kruhová. Sestává ze dvou úseků: z cesty vytvořené člověkem a z původního
lávového útesu. Jak vidíte, auto může dojet až k samému lávovému útesu. 
Madeira, říjen 2016.

Then we passed through the summer resort and Vendy stopped behind it. I could photograph a local church. The road led higher above the sea and we did not step down to it. The views of the sea and steep cliffs falling down to it were enough to us. My attention attracted strange fruits of a plant in the parking lot. The plant was cultivated in a stony pot. I could not identify it in the place. Therefore I took several more detailed shots of its leaves and fruits to have good material for a later determination of the plant at my home background. I was lucky because I found its several flowers, too. When you try to identify a plant flowers are one of the most important signs. Mostly, if a plant is in fruit it does not flower and vice versa. Fortunately my plant showed both fruits and flowers.

Only today (7.27. 2017) I have identified the small bush at last. Its names in English are: the Balloon plant or the Balloon cotton-bush, the Bishop´s balls, the Nail head or the Swan plant. Its Latin name is Gomphocarpus physocarpus (Asclepias physocarpa is its older name). Botanists place it into Apocynaceae the family and Asclepiadoideae the subfamily. It comes from the South East Africa.
I could not find it in my botanic literature. Therefore I tried to search for it on the Internet. First I searched for it in Solanaceae the family and Cucurbitaceae the family but these attempts were good for nothing. When I gave the phrase "tropical and subtropical bushes, photos"  to the Google´s explorer within a moment I looked at my plant.

The Czech Version

Dvě zastávky během jízdy do Porto Moniz

The Fig.5: Here we were on the opposite side of the summer resort. I photographed a
local church. Madeira, on October 2016.
Obr.5: Tady jsme byli na opačné straně letoviska. Vyfotil jsem místní kostel.
Madeira, říjen 2016.
Cestou na místo v titulku tohoto postu jsme stavěli dvakrát, abychom si odpočali mimo auto nebo si delší dobu vychutnali krásné výhledy jak na pobřeží tak i na moře. Měli jsme na to spousty času. Naším cílem bylo prozkoumat Madeiru, co možná nejlépe.


The Fig.6: Both the parking lot and the place to relax. While my son Robert is sitting and
staring at the sea Vendy is photographing. Madeira, on October 2016.
Obr.6: Parkoviště i místo k relaxaci. Zatímco syn Robert sedí a upřeně zírá na moře,
Venda fotografuje. Madeira, říjen 2016.

Tahle zastávka byla před jedním městečkem či letoviskem. Z odpočívadla na něj byl krásný výhled. Místo bylo čisté a upravené. Zdobily ho květiny v kamenných květináčích a bylo vybaveno lavičkami na sezení.

The Fig.7: I noticed this low small bush with marked fruits in the parking lot. I met it only
there. I did not know it. Madeira, on October 2016.
Obr.7: Na parkovišti jsem si povšiml tohoto nízkého keříku s nápadnými plody. Setkal
jsem se s ní pouze tam. Neznal jsem ho. Madeira, říjen 2016.

The Fig.8: One fruit of the small bush unknown to me at the closer view. Madeira, on October,
2016.
Obr.8: Jeden plod mně neznámého keříku v bližším pohledu. Madeira, říjen 2016.

Jeho jméno nevím. Bylo to jen městečko na cestě. Nicméně na mých fotkách zůstalo, protože se mi líbilo jeho komplikované a schodovité uspořádání v kosém lávovitém terénu spadajícím až k moři, kde jsem mohl vidět různá umělá mola využívající přirozené lávové útesy a také malou černou pláž. Neviděl jsem ani velká ani malá plavidla, třebaže mola naznačovala, že by snad dokázala přijmout větší zaoceánskou loď. Myslím, že pro proplouvající lodě to mohla být jakási krátká dočasná zastávka. Na černé pláži byli lidé. Někteří polehávali na černém povrchu a opalovali se, někteří se koupali. V říjnu to byl poslední zbytek nestriktnějších fandů tohoto rekreačního způsobu, protože hlavní sezóna už skončila.


The Fig.9: Flowers and developing fruits above them including one leaf in detail. Madeira, on
October 2016.
Obr.9: Květy a vyvíjející se plody nad nimi včetně jednoho listu v detailu. Madeira, říjen 2016.


The Fig.10: A maximally enlarged view of the bush´s flowers. Now I have already known the
plant´s name. Read more in the conclusion of my text here. Madeira, on October 2016.
Obr.10: Maximálně zvětšený pohled na květy keře. Teď už znám jméno té rostliny. Čtěte více
v závěru mého textu zde. Madeira, říjen 2016.

Poté jsme letoviskem projeli a Venda zastavil za ním. Mohl jsem si vyfotit místní kostel. Silnice vedla výš nad mořem a my k němu nesestoupili. Výhledy na moře a strmé srázy, které k němu spadaly nám stačily. Mou pozornost upoutaly zvláštní plody rostliny na parkovišti. Proto jsem udělal několik snímků jejích listů a plodů, abych měl dobrý materiál pro pozdější určení rostliny v domácím zázemí. Měl jsem štěstí, protože jsem našel také několik jejích květů. Když se pokoušíte určit nějakou rostlinu, květy jsou jedním z nejdůležitějších znaků. Většinou, je-li rostlina v plodu, nekvete a naopak. Má rostlina naštěstí ukazovala plody i květy.


The Fig.11: A view at the direction of our following way from the parking lot. Madeira, on
October 2016.
Obr.11: Pohled ve směru naší následující cesty z parkoviště. Madeira, říjen 2016.

Teprve dnes (27.7. 2017 jsem ten keřík konečně určil. Jeho latinský název je Gomphocarpus physocarpus (starší, synonymum je Asclepias physocarpa). Botanici ho řadí do čeledi toješťovitých (Apocynaceae) a podčeledi Asclepiadiodeae. Pochází z JV Afriky. V botanické literatuře jsem ho najít nedokázal. Proto jsem po něm zkusil pátrat na Internetu. Nejdřív jsem ho hledal v čeledi lilkovitých (Solanaceae) a tykvovitých (Cucurbitaceae) a tyhle pokusy byly dobré k ničemu. Když jsem do vyhledávače Google zadal větu "tropické a subtropické keře, fotky" během chvíle jsem se díval na svou rostlinu.Žádné komentáře:

Okomentovat