středa 5. března 2014


Darwin and a sundew

Ch. Darwin on the picture in the first contribution, as you´ve already known, is from the topic subcycle "The Scientists". All my pictures (both B and W and coloured ones) belong to the one big collection called by me "My World". There are also other subcycles in this collection. I will show you all my pictures here. Of course, gradually.
This picture (from "The Scientists" subcycle too)  inspired one Darwin´s letter to the botanist J. Hooker, in which Darwin, among others, wrote: Now I´ve rather cared of a sundew than of all species in the world.
I liked the phrase. Mostly Darwin is connected with his famous theory on the origin of species,  but he also - as an old and famous man already - was interested in the carnivorous plants (see his book The Insectivorous Plants). He did many interesting observations and experiments just with the sundew (Drosera in Latin), with more species of this genera (Drosera rotundifolia for instant).
First I found this phrase as a citation in the book: The Carnivorous Plants by RNDr M. Studnička.
The picture has this background.In Czech

Darwin a rosnatka

Ch. Darwin na obrázku v prvním příspěvku, jak už víte, je z tématického podcyklu "Vědci". Všechny moje obrázky (ČB i barevné) patří do jednoho velkého souboru, který označuji "Můj svět". V tomto souboru jsou také další podcykly. Ukážu Vám zde všechny své obrázky. Samozřejmě, že postupně.
Tento obrázek (také z podcyklu "Vědci") inspiroval jeden Darwinův dopis botanikovi J. Hookerovi, v němž Darwin mimo jiné napsal:
Starám se teď spíše o rosnatku než o všechny druhy světa.
Ta věta se mi líbila. Darwin se většinou spojuje se svou slavnou teorií o původu druhů, ale - jako již proslulý stařec - se také zajímal o masožravé rostliny (viz jeho kniha Hmyzožravé rostliny). Právě s rosnatkou (latinsky Drosera), s více druhy tohoto rodu (např. Drosera rotundifolia), prováděl mnohá pozorování a pokusy.
Poprvé jsem tuto větu našel jako citaci v knize RNDr M. Studničky, Masožravé rostliny.
Obrázek má tento základ.

The Crazy Anatomist

As a boy I got a book. Its name was Physicians and Magicians. I liked reading in it and there was one chapter devoted to the mediaval scholar, Andreas Vesalius (or Vesal). In his times, as I knew from this book, the dissection of the human body was strictly prohibited by The Church. Vesalius was forced to thieve dead bodies from fresh graves and mortuaries in graveyards. The larger graveyards were often watched by armed monks, so that such actions were deadly dangerous to Vesalius and his companions. From time to time the monks shot arrows from their bows to the intruders. Despite of all dangers Vesalius took the risk and he examined his study material in detail. He was a great pioneer in knowing the human anatomy.
I´ve always admired his curiousness overcoming fear and natural aversion to corpses.

I´ve had the book (a brochure) in my bookcase so far.
There was The Middle Ages, no solid disinfection and the corpses had to smell very bad. Some of them surely were in rotting conditions. He could poison himself with the corpsy poison, he could get any infection, The Church could arrest him.
Was it  always only the power of his longing for understanding helping him to overcome various obstacles? I don´t know. But sometimes it seems to me that he had to have an especial nature, the one as the necrophil must have to be able committing his atrocious delicts. You see, the great personalities of our history are often simplified or idealised in books and other mass media.
But I don´t want to be unfair to him. Indeed, it is well possible that he really followed only the quest for understanding and overcame all difficulties by invention, the common sense and strong will.
Yes, I know, the necrophil - hypothesis is very bizarre. According to it from time to time the mankind could make a progress in knowledge with a help of very specially deviated people. As we´ve very well known, the mankind has been able to make both progresses and failures through exceptional individuals. Vesal (Vesalius) contributed to the human anatomy very positively. In his superstitiuos times it was not easy at all to be succsesfull in the given branch.
In Czech

Bláznivý anatom

Jako kluk jsem dostal knihu. Jmenovala se Lékaři a kouzelníci. Rád jsem si v ní četl a byla v ní jedna kapitola věnovaná středověkému učenci Andreasu Vesaliovi. Jak jsem se z knihy dozvěděl, v jeho době byla pitva lidského těla církví přísně zakázána. Vesalius byl nucen krást mrtvá těla z čerstvých hrobů a márnic na hřbitovech. Větší hřbitovy často střežili ozbrojení mniši, takže takové akce byly pro Vesalia a jeho kumpány smrtelně nebezpečné. Čas od času stříleli mniši po vetřelcích šípy z luků. Vzdor všem nebezpečím Vesalius tohle riziko podstupoval a detailně svůj studijní materiál zkoumal. Byl velkým průkopníkem v poznávání lidské anatomie. Vždycky jsem obdivoval jeho zvídavost překonávající strach a odpor k mrtvolám.
Tu knížku (brožovanou) mám ve své knihovně až dosud.
Byl Středověk, žádná slušná dezinfekce a ty mrtvoly musely nesmírně zapáchat. Některé byly určitě v rozkladném stádiu. Mohl se otrávit mrtvolným jedem, mohl se jakkoliv nakazit, církev ho mohla uvěznit. Byla to vždycky síla jeho touhy po poznání, která mu pomáhala překonávat rozmanité překážky? Nevím. Ale občas se mi zdá, že musel mít zvláštní náturu, tu, kterou musí mít nekrofil, aby byl schopen páchat své ohavné delikty. Víte, velké osobnosti naší historie jsou v knihách a jiných masmédiích často zjednodušovány nebo idealizovány.
Ale nechci k němu být nespravedlivý. Opravdu je dobře možné, že skutečně sledoval cestu za poznáním a všechny překážky překonával vynalézavostí, zdravým rozumem a silnou vůlí.
Ano, vím, hypotéza s nekrofilem je velmi bizarní. Podle ní by lidstvo čas od času mohlo pokročit ve znalostech s pomocí velice zvláštně úchylných lidí. Jak velice dobře víme, lidstvo je schopno dělat pokroky i nezdary prostřednictvím mimořádných lidí. Vesal (Vesalius) přispěl k lidské anatomii velmi pozitivně. V jeho pověrčivých časech nebylo vůbec snadné uspět v daném oboru.
Žádné komentáře:

Okomentovat