pondělí 3. března 2014

Something for the introduction

Sysifos


Hallo Everybody,

I decided to become a blogger. Why? Well, I´d like to know who I´m. Naturally, I´ve perceived myself in the good light as well as in the bad light. Sometimes also in a foggy light..... I´ve been thinking, tinking and creating as many other people have done. But my private activities have remained private and accessible only to a small number of  persons relative or closed to me. 
So far, from my very start, the nerve cells of my brain, neurons, together with the cells of my sensory organs have already committed a lot of ideas, thoughts, feelings, emotions, abstractions and imaginations invisible to other people. Many products of my mental activities have been disappearing and I´ve never been sure if they´ve been lost forever, absolutelly, or if they´ve still persisted somewhere deeply in my subconsciousness.
The lost has been constantly replaced by new ideas, feelings, even hallucinations etc.
Sometimes something of the vast mental potential has came to reality: by words, in a writting form, as a song or a picture drawn with an usual pencil and coloured with usual coloured pencils.
You can see first two samples when a thought was realized by me on a paper and as a sound record.
The picture shows Ch. Darwin on Galapagos just in the moment when he started to understand what he so very convincingly depicted in his famous book On The Origin of Species by The Natural Selection. This is my own imagination from the subcycle I named "The Scientists".
The sound record is my own invention in all steps: music, text, singing, playing the guitar. The song is in my native language, in Czech. One of my first songs, its name is "Today Nobody´s already gone into the work by foot", and the point is that many people have gone by cars and then they´ve been in troubles with their body conditions. Yes, I mayn´t forget the B and W picture on the sound record drawing my way to the work by foot along a road (it was once during a freezing winter with no snow).
I´m going to approach myself to you gradually and it means that it is enough for this time.

"Sysifos" was inserted here later. This colour drawing is from the subcycle "From the ancient Greek and Roman Myths". In the meantime it is only the first item in this subcycle.


Česká verze předešlého textu
 (The Czech Version of the previous text)


Něco na úvod


Ahoj všichni,

rozhodl jsem se stát bloggerem. Proč? Inu, rád bych poznal, co jsem zač. Přirozeně, že se vnímám v dobrém i ve špatném světle. Občas taky v kalném světle......přemýšlím, flikuji a tvořím jako mnoho jiných. Ale moje soukromé aktivity zůstávají soukromé a přístupné pouze malému počtu osob příbuzných nebo mně blízkých.
Až dosud, od samého počátku, neurony, nervové buňky mého mozku spolu s buňkami mých smyslových orgánů spáchaly už spousty nápadů, myšlenek, pocitů, emocí, abstrakcí a fantazií pro jiné neviditelných. Četné produkty mých duševních aktivit mizí a já nikdy jistě nevím, jestli se ztratily navždy, absolutně, nebo zda stále přetrvávají někde hluboko v mém podvědomí.
Ztracené je konstantně nahrazováno novými nápady, pocity, dokonce i halucinacemi atd.
Občas se něco z toho nesmírného duševního potenciálu zrealizuje: slovně, v písemné formě, jako písnička nebo obrázek nakreslený obyčejnou tužkou a vybarvený obyčejnými pastelkami.
Můžete si prohlédnout dva první vzorky, kdy jsem nápad realizoval na papíře a jako zvukovou nahrávku. Obrázek ukazuje Ch. Darwina na Galapágách právě ve chvíli, kdy začínal chápat to, co tak velmi přesvědčivě vylíčil ve své proslulé knize O původu druhů přírodním výběrem. Je to moje vlastní představa z podcyklu, který jsem nazval "Vědci". 
Zvuková nahrávka je ve všech krocích můj vlastní výmysl: hudba, text, zpěv, hra na kytaru. Písnička je v mém rodném jazyce, kterým je čeština. Jedna z mých prvotin, jmenuje se "Dneska už se do práce pěšky nechodí" a pointa je v tom, že mnozí lidé se přepravují auty a pak mají potíže s fyzičkou. Ano, nesmím zapomenout na ČB obrázek na zvukové nahrávce vyobrazující mou cestu do práce po svých podél silnice (bylo to jednou během mrazivé zimy bez sněhu). 
Hodlám se Vám přibližovat postupně a to znamená, že pro tentokrát to stačí.

"Sysifos" sem byl vložen později. Tato barevná kresba je z podcyklu "Ze starých řeckých a římských bájí". Prozatím je pouze první položkou v tomto subcyklu.
2 komentáře:

  1. Keep them coming! Love the imagination very creative!

    OdpovědětVymazat
  2. Richard, I thank you very much for your appeciation!

    OdpovědětVymazat