sobota 29. března 2014

The English Version

Where Come My Great Interest in Biology from?

I don´t know it exactly. But I think that it is something like the solmon´s instinct to find its way from the sea to the spring somewhere in mountains or like the ability of a neuron in an embryo to reach its right destination. Was this interest in the life pre-adjusted in my developing brain by any playings of the heredity? Is it inborn after my descendants or is it an accidental mutation or a novelty with no influence of my parents and other descendants? I don´t know. I can only speculate about it.
Everybody is interested in the life but there are a lot of  ways how to be interested in it. Most people are interested in it simply ´cause they live and want to know how to live the best life. But each of  human beings sees the best life in a different light. Somebody sees the best life in fast cars, in a lot of money, somebody else finds it in his or her health etc..
The best life is the same as the happiness. Sometimes the man can be happy for a longer time without knowing it. Then when problems come he start to understand only what the happiness may be.
And when we are happy for a too long time, in fact we´re unhappy.
We´re slavers of continuing charges. The whip of HAPPINESS keeps driving us to next "to be happy".
Perhaps there are not a state in which the man vould be happy completely. The Man may be happy only partly. From time to time a happiness may be so great that overshadows other troubles.When it goes away the troubles will make you unhappy again.
Yes, on my holidays in Radostovice the village as a boy with my grandparents I felt really happy. At least I think so when now I look back at the distant time. I imagined I would become to be a naturalist. I set before the cottage and perceived the life in front of me with all my senses: The cat running fast to the shed, the hens fighting for fishy rests, the butterfly on the margin of the bath in which the eel was swiming, the sitting and flying flies and other insects, the grass and other plants growing up among the stony pavement of our small court as well as the big glass bottle full of water in which a bladderwort was floating.
This picture belongs to the subcycle "My memories of Radostovice the village".The Czech Version

Odkud se bere můj velký zájem o biologii?

Přesně to nevím. Ale myslím, že to je něco jako lososí instinkt nacházet cestu z moře k prameni někde v horách nebo jako schopnost neuronu v embryu dosáhnout správného místa určení. Byl tento zájem o život přednastaven v mém vyvíjejícím se mozku nějakými hrátkami dědičnosti? Je vrozený po mých předcích anebo je nahodilou mutací či novinkou bez vlivu rodičů a jiných předků? Nevím. Mohu o tom jenom spekulovat.
O život se zajímá každý, ale existuje spousta způsobů, jak se o něj zajímat. Většina lidí se o něj zajímá,  protože prostě žijí a chtějí vědět, jak žít nejlepší život. Ale každý z lidí vidí nejlepší život v jiném světle. Někdo vidí nejlepší život v rychlých autech, ve spoustě peněz, jiný ho nachází ve svém zdraví atd..
Nejlepší život je totéž co štěstí. Občas člověk může být šťastný delší dobu, aniž by to věděl. Pak, když přijdou problémy, začíná si teprve uvědomovat, co může být štěstí.
Nejlepší život je totéž co štěstí.
A když jsme šťastní příliš dlouho, vlastně jsme nešťastní.
Jsme otroky neustálých výzev. Bič ŠTĚSTĚNY nás neustále pohání k dalším "být šťasten". Snad neexistuje stav, v němž by člověk byl šťasten úplně. Člověk může být šťasten pouze částečně. Občas může být štěstí tak velké, že zastíní ostatní starosti. Když pomine, potíže vás zase udělají nešťastným.
Ano, o prázdninách ve vesničce Radostovice jako kluk u prarodičů jsem se cítil opravdu šťastný. Aspoň si to myslím, když se teď ohlížím na ten vzdálený čas. Představoval jsem si, že budu přirodovědcem. Seděl jsem před chalupou a vnímal život před sebou všemi svými smysly: Kočku rychle prchající do chléva, slepice zápolící o zbytky ryby, motýla na okraji vany, v níž plaval úhoř, sedící a poletující mouchy a jiný hmyz, trávu a další rostliny vyrůstající mezi dlážděním našeho dvorku a taky velkou sklenici plnou vody, v níž vzplývala bublinatka.
Tento obrázek patří do subcyklu "Moje vzpomínky na vesnici Radostovice".

Žádné komentáře:

Okomentovat