sobota 22. března 2014

The English Version

The Man Who Has Overrun His Time

In the subcycle "Scientists" this has been my last picture for a meantime. I´ve been waiting for new inspirations.
I´ve already been interested in biology from my school years. I wanted to do this science. But a man means and the fate changes. The idea that biology would be my work one day emerged in my head during the second half of my elementary school.
Instead of that I found myself in a school for nurses and my fate was sealed. This school lasted for two years and it wasn´t ended up by the maturity examinations. I was a nurse but without the maturity certificate. I stood before the decision where to take my job. The Florance Nightingale´s kingdom is various, you can choose!
During two years lasting nurse school we had practical trainings in many different wards of one hospital, for example at surgery, internal medicine, gynaecology, paediatric etc. There was one exception: Several practical trainings we had also in an institution for the old people within the area of a Prague psychiatry. This was my first job in a role of an uncomplete nurse.
But let´s back to J.G. Mendel, this giant in genetics. He has overrun his time by his discoveries. My long-termed private and intensive study of biology can´t omit this remarkable scientist. He has been one of basic pillars of genetics and genetics has been one of basic stones of biology. The Validity and importance of the Mendel´s rules were confirmed and appreciated only a long time after his death. His discoveries had to be rediscovered by other scientists (in the beginning of the twentieth century) many years later to be showed that their discoveries were nothing new.
Darwin has been his contemporary but he has never met the Mendel´s works. What a pity, they would have been a strong support to The Darwin´s theory!
When I got an idea to draw some picture with Mendel on it I hadn´t to think of it for a long time. I imagined him as an abbot in a monastery (he really had this function in a concrete monastery) . His resemblance was taken from my memory which it was imprinted to from his many portrayts I´ve seen in texbooks and other special literature devoted to genetics. The most convincing results he achieved in his experiments with various pea sorts. Therefore I drew him just in this activity. The pinwheel on the background suggests that Mendel has been interested  not only in genetics but also in meteorology for instance.
Since his times genetics has done a huge jump, its ways are much more colourful than Mendel could suppose to be. His laws aren´t universal, they doesn´t explain all mysterious hereditary mechanisms, but it´s fascinating to me how he could derive the existence of genes from his observations, exact number entries and algebraic operations (their symbol is obvious on the picture, I think).
The validity of the Mendel´s laws have held true in its own dimensions. They´ve held true for the pea hybrids (for some of  their concrete traits) but they haven´t held true for Hieracium plants (in the same sense as with the pea). In other words, all genetics can´t be possible to explain only by the Mendel´s laws as you can´t explain all the Universe by the Newton´s laws.
I guess this God´s servant wasn´t a simple blind servant of his Lord. Perhaps he found the everyday sleepy and constant atmosphere of his monastery to be boring to the death. Perhap therefore he started to toy with the pea plants and to ask myself curious questions about them: "What would happen to if I crossed the red flowered pea plants with the white ones?" And he didn´t think of them only, he tried to answer to his questions through experiments. "Well", he could conclude when one experiment finished, "the red ones are more then the white ones at the rate: 3 : 1!"
"Incredible! Why on Earth dind´t all plants bloom with red flowers or white flowers? Why so a small number of the white flowers? What was the cause of it?......."  The dulness disappears in a flood of many other questions and problems to solutions. 


The Czech Version

Muž, který předběhl svou dobu

V podcyklu "Vědci" je tohle prozatím můj poslední obrázek. Čekám na nové inspirace.
O biologii se už zajímám od svých školních let. Chtěl jsem tuhle vědu dělat. Ale člověk míní a osud mění. Představa, že biologie bude jednou moje práce, se mi v hlavě vynořila během druhé poloviny základní školy. Místo toho jsem se ocitl na zdravotní škole a můj osud byl zpečetěn. Tato škola trvala dva roky a nebyla zakončena maturitními zkouškami. Byl jsem ošetřovatel, ale bez maturitního vysvědčení. Stál jsem před rozhodnutím, kde se zaměstnám. Říše Florance Nightingale je rozmanitá, můžete si vybírat!
Během dvouleté zdrávky jsme měli praktické výcviky na mnoha různých odděleních jedné nemocnice, například na chirurgii, interně, gynekologii, pediatrii atd. Byla jedna výjimka: několik praxí jsme měli také v zařízení pro staré lidi v areálu jedné pražské psychiatrie. Toto byla moje první práce v roli neúplného zdravotníka.
Ale vraťme se k J.G. Mendelovi, tomuto gigantovi v genetice. Svými objevy předběhl svou dobu. Moje dlouhodobé soukromé a intenzivní studium biologie nemůže tohoto pozoruhodného vědce pominout. Je jedním ze základních pilířů genetiky a genetika je jedním ze základních kamenů biologie. Hodnota a význam Mendelových zákonů byly potvrzeny a oceněny teprve dlouhou dobu po jeho smrti. Jeho objevy museli znovu objevit  jiní vědci o mnoho let později, aby se ukázalo, že jejich objevy nejsou ničím novým.
Darwin byl jeho současník, ale nikdy se s Mendelovými pracemi nesetkal. Jaká škoda, bývaly by byly pro Darwinovu teorii silnou podporou!
Když jsem dostal nápad nakreslit Mendela, nemusel jsem o tom dlouho přemýšlet. Představil jsem si ho jako opata v klášteře (tuto funkci skutečně v konkrétním klášteře měl). Jeho podoba byla vyzvednuta z mé paměti, do které se vtiskla z mnoha jeho portrétů, které vídám v učebnicích a jiné odborné literatuře věnované genetice.
Nejpřesvědčivější výsledky dosáhl při svých experimentech s různými odrůdami hrachu. Proto jsem ho nakreslil právě při téhle činnosti. Větrník na pozadí naznačuje, že Mendel se nezajímal jenom o genetiku, ale také například o meteorologii.
Od jeho časů genetika udělala ohromný skok, její cesty jsou mnohem barvitější než mohl Mendel předpokládat. Jeho zákony nejsou univerzální, nevysvětlují všechny tajemné mechanizmy dědičnosti, ale fascinuje mě, jak dokázal odvodit existenci genů ze svých pozorování, přesných číselných záznamů a algebraických operací (Myslím, že jejich symbol na obrázku je zřejmý).
Platnost Mendelových zákonů má platnost ve vlastních dimenzích. Platí pro křížence hrachu (pro některé z jejich konkrétních znaků), ale neplatí pro jestřábník (Hieracium) (v tomtéž smyslu jako u hrachu). Jinými slovy, veškerou genetiku nelze vysvětlit pouze Mendelovými zákony jako nemůžete vysvětlit celý vesmír Newtonovými zákony.
Hádám, že tento služebník boží nebyl prostým slepým služebníkem svého Pána. Možná, že mu každodenní ospalá a stálá atmosféra jeho kláštera připadala k smrti nudná. Možná proto si začal pohrávat s hrachy a klást si o nich zvědavé otázky: "Co se stane, když zkřížím červeně kvetoucí hrách s hrachem, který kvete bíle?" A on o nich jen nepřemýšlel, snažil se na své otázky odpovídat pomocí experimentů. "Výborně", mohl uzavřít, když jeden pokus skončil. "Červených je víc než bílých v poměru 3:1!"
"Neuvěřitelné! Proč u všech všudy všechny rostliny nekvetly červeně nebo bíle? Proč tak málo bíle kvetoucích rostlin? Co to způsobilo?......."  Jednotvárnost mizí v záplavě mnoha dalších otázek a problémů k vyřešení.
Žádné komentáře:

Okomentovat