pondělí 12. ledna 2015

The Fig.1
The English Version

Corsica (V)

On Our Way Through The Bastia´s Suburb

This trip began behind our hotel. We took a turn to the right and started walking to the distant centre of Bastia. We were walking streets at the middle level of speedy slopes above the sea. At the beginning of our way we passed by a pompous modern hotel sourrounded by a high wall. Tall palms (Chamaerops humilis probably) protruded above the wall and they formed a kind of a palm wood in the hotel´s park. In comparison with our hotel this one had to be much more expensive (The Fig.1). As you can see on this picture a crane is working to the left. The building machines and building activities were an often signs of the Bastia´s suburb. I liked the palms so much that I took more their more detailed photos, here ´s one of them (The Fig.2).

The Fig.2
In the place where I was standing and taking the Fig.1 an ordinary ruderal vegetation grew as you can see in front of the picture to the left. The hotel, the lower stony walls and the pavement couldn´t have a long history.

I couldn´t be could to the plants growing in the Corsican gardens as well as out of them we were passing by and therefore I was taking pictures of many of them in short intervals. Our gardens and public places can´t affort the most of them ´cause our climate has been much harder than the one in Corsica. No wonder then if I perceived all the plants as the unusual to me. I could know some of them roughly at least. The date palm (Phoenix canariensis) in fruit with the white ball of the street lamp in the front on the Fig.3 came to me to be very exotic (The Fig.3).

The Fig.3
We often met not only with the leafy trees but with some kinds of the coniferous trees, too. The most often species of the conifers was the pine Pinus pinea. I saw several species there but this one formed dense bright green crowns looking like the clouds after an explosion of the atomic bomb or like huge green mashrooms. Also their crowns remembered me a bit the ones of the dragon trees (The Fig.4).

As I could document with my Canon some of the fences alongside of our way were decorated with the climbing tangles of shoots of Bougainvillea the genera in flower. Its botanical name has always remembered Louis Antoine Comte de Bougainville, the famous French navigator and explorer (The Fig.5).
Tall oleander bushes with white, red and pink flowers often overgrew the fences of the private gardens (The Fig.6).
The Fig.4

I haven´t identified the tree in flower on the Fig.7 so far but I guess it may be a species of the wattle.
In one place we were passing by trees of which branches were decorated with lampions, so I called them for myself the lampion trees (The Fig.8).
As the picture num. 9 shows it can seem to you you´re in an arid area of the US. The robust succulents grew like a weed immediatelly next to the road. The road began to slant closer to the sea and among houses to the right we could enjoy various rifts with views of the landscape under us (The Fig.10).

To be contiinued.The Fig.5
 The Czech Version

Korsika (V)

Na cestě bastijským předměstím

Tenhle výlet začal za naším hotelem. Zahnuli jsme doprava a vydali jsme se pěšky ke vzdálenému centru Bastie. Šli jsme ulicemi ve střední úrovni strmých svahů nad mořem. Na začátku naší cesty jsme procházeli kol pompézního moderního hotelu obklopeného vysokou zdí. Nad zeď čněly vysoké palmy (pravděpodobně žumara nízká - Chamaerops humilis) a vytvářely v hotelovém parku jakýsi palmový háj. Ve srovnání s naším hotelem musel být tenhle mnohem nákladnější (Obr.1). Jak můžete na tomto obrázku vidět, nalevo pracuje jeřáb. Stavební stroje a stavební činnost byly častými známkami bastijského předměstí. Ty palmy se mi natolik líbili, že jsem pořídil více jejich detailních snímků, tady je jeden z nich (Obr.2).
The Fig.6

V místě, kde jsem stál a fotil obr.1, byla obyčejná rumištní vegetace, jak můžete vidět v popředí obrázku nalevo. Hotel, nízké kamenné zídky a chodník nemohly mít dlouhou historii.

Nedokázal jsem být lhostejný k rostlinám rostoucím v korsických zahradách i mimo ně, a proto jsem mnohé z nich fotil v krátkých intervalech. Většinu z nich si naše zahrady a veřejná místa dovolit nemohou, protože naše klima je mnohem drsnější než to na Korsice. Není tedy divu, že jsem všechny ty rostliny vnímal jako pro mne neobvyklé. Některé z nich jsem poznával aspoň zhruba. Datlovník kanárský (Phoenix canariensis) v plodu s bílou koulí pouliční lampy v popředí mi přišel velmi exotický (Obr.3).
Te Fig.7

Často jsme se potkávali nejen s listnatými stromy, ale také s jehličnany. Nejčastějším druhem z jehličnanů byla borovice pinie (Pinus pinea). Viděl jsem tam několik druhů, ale tento z nich vytvářel husté jasně zelené koruny, které vypadaly jako mraky po explozi atomové bomby či jako obrovské zelené houby. Jejich koruny mi také trochu připomínaly koruny dračinců z ostrova Sokotra (Obr.4).


Jak jsem mohl dokumentovat svým Canonem, některé z plotů zdobily popínavé spleti rodu Bougainvillea v květu. Jeho botanický název vždy připomíná L. A. Comte de Bougainvillea, slavného francouzského mořeplavce a cestovatele (Obr.5).
Ploty soukromých zahrad často přerůstaly vysoké oleandrové keře s bílými, červenými a růžovými květy (Obr.6).

Strom v květu na obr.7 jsem dosud neurčil, ale hádám, že by to snad mohl být nějaký druh kapinice (akácie).
The Fig.8
V jednom místě jsme procházeli kol stromů, jejichž větve zdobily lampiony, tak jsem si je pro sebe nazval lampionovníky (Obr.8).

The Fig.9
Jak obr. č. 9 ukazuje, může vám připadat, že jste v nějaké suché oblasti USA. Tyhle robustní sukulenty rostly jako plevel hned vedle silnice.


The Fig.10
Silnice se začínala svažovat blíže k moři a mezi domy napravo jsme si mohli užívat rozmanité průhledy s výhledy na krajinu pod námi (Obr.10).

Pokračování příště.


Žádné komentáře:

Okomentovat