úterý 27. ledna 2015

The Fig.1
The English Version

Corsica (VIII)

Up and Down

We went through Bastia up and down. We got nice views over wide sectors of the city at the higher levels of the slopes and I didn´t forget to take pictures of them. One of such the views from above you can see on the Fig.1. We were climbing up along a street at that time and the higher we were the better views we got. The Fig.1 shows a newly developing part of Bastia. Again you can see a working crane. The look at the modern buildings isn´t so interesting as the one at the older Corsican houses. Their appearances are more universal whereas the older houses have their specific charismata. You can see as the genius loci has gradually been rolled over with the uniform spirit of the worldwide globalization.
The Fig.2

As the Fig.2 showes there was a railway station at our sight in one moment (in the lower right corner of the picture). We visited to it later because we thought we could travel by train but as it turned out the Corsican railway provided limited services only in that time. It was after the touristic season and the Corsicians prefered cars and buses rather than the railway. The Corsican railway has seemed to have a historical and touristic importances rather than anything else at the present time. Later during our stay a water closet of this railway station satisfied my acute need to make water just at the right time. Thanks to it I wasn´t forced to do this impertinent matter before the surprising eyes of the Corsician public.

There was a narrow path stepping down to the railway station next to the street where we were standing and after a short rest we decided to take it. We didn´t stepped down up to the railway station in that time. Instead we took a road leading in waves back to the downtown, closer to the sea. I captured a picture of the previous road. Now it was higher above us (The Fig.3).

The Fig.3
After a short stepping up the narrow asphalt road we saw a robust white building in front of us. It was built in a cascaded way in a slanted terrain. Its appearance remained to me something between a modern war ship and an Arabian fort. But the eight white capitals written in the blue oblong on its snowy white face (see the Fig.4) explained its importance with no doubts.
We took a turn to the left along the hospital on the opposite side of the street and we headed for the urban part nearby the sea (The Fig.5).

Soon we stood on a very large flat platform of the bullwark. I could see two huge ships ancoring alogside the stony bank among a line of trees (The Fig.6). The line of trees consisted of plane trees and palms. The platform was empty except for a few of passing people.
We have one place here in Prague, its name is the Letenská Plane. It is a large plane covered with sand. It is a large empty room with a lot of various possibilities of usage (sports, walks, cultural actions such as concerts, circuses etc.). Besides it is a very good place where a lot of people can aggregate together to demonstrate or to manifest their politic attitudes. This Corsican vast platform next to the sea was something like that. But while Prague has only a few of the similar platforms, Bastia has them in much more numbers alongside the sea (The Fig.7).

To be continued.

The fig.4


The Czech Version

Korsika (VIII)

Nahoru a dolů

Procházeli jsme Bastií nahoru dolů. Ve vyšších úrovních svahů jsme získávali pěkné výhledy na široké úseky města a já nezapomínal pořizovat jejich obrázky. Jeden z takových výhledů shora můžete vidět na obr.1. V tom čase jsme zrovna stuoupali podél silnice a čím jsme byli výš, tím lepší výhledy jsme
získávali. Obr.1 ukazuje nově se rozvíjející část Bastie. Opět vidíte pracující jeřáb. Pohled na moderní stavby není tak zajímavý jako pohled na starší korsické domy. Jejich vzhled je univerzálnější, zatímco starší domy mají své specifické charizma. Můžete vidět, jak je genius loci postupně převálcováván uniformním duchem celosvětové globalizace.
The Fig.5

Jak ukazuje obr.2, v jednu chvíli bylo v našem výhledu nádraží (v dolním pravém rohu obrázku). Později jsme ho navštívili, protože jsme se domnívali, že bychom mohli cestovat vlakem, ale, jak se ukázalo, korsická železnice v té době poskytovala jen omezený servis. Bylo po turistické sezóně a Korzičané preferují raději auta a busy než železnici. Zdá se, že korsická železnice má v současnosti spíše historický a turistický význam než cokoliv jiného. Později během našeho pobytu jeden kloset tohoto nádraží uspokojil mou akutní potřebu močit zrovna v pravý čas. Díky němu jsem nebyl nucen vykonat tuto impertinentní záležitost před překvapenými zraky korsické veřejnosti.
The Fig.6

Vedle silnice, kde jsme stáli, sestupovala dolů úzká stezka a my se po krátkém odpočinku rozhodli ji použít. Tehdy jsme až k nádraží nesešli. Místo toho jsme se pustili silnicí vedoucí ve vlnách zpět do centra, blíže k moři. Udělal jsem obrázek předešlé silnice. Teď byla výš nad námi (Obr.3).

Po krátkém stoupání úzkou asfaltkou jsme před sebou spatřili robustní bílou budovu. Byla ve svažitém terénu postavena schodovitě.Vzhledem mi připomínala cosi mezi moderní válečnou lodí a arabskou pevností. Avšak osm velkých bílých písmen vepsaných do modrého obdélníku na jejím průčelí vysvětlovalo její význam jednoznačně (Obr.4).
Podél nemocnice na protější straně silnice jsme zahnuli doleva a zamířili k městské části poblíž moře (Obr.5).
The Fig.7

Brzy jsme stanuli na velmi rozlehlé rovné plošině mola. Mezi řadou stromů jsem mohl vidět dvě ohromné lodě kotvící podél kamenného břehu (Obr.6). Ta řada stromů sestávala z platanů a palem. Až na nemnoho procházejících lidí byla plošina prázdná.
Tady v Praze máme jedno místo, jmenuje se Letenská pláň. Je to rozlehlá planina pokrytá pískem. Jde o rozsáhlý prázdný prostor se spoustou rozmanitých možností použití (sporty, procházky, kulturní akce, např. koncerty, cirkusy atd.). Mimo to je to velmi dobré místo, kde se mohou lidé shromažďovat a demostrovat či manifestovat své politické postoje. Tahle rozlehlá korsická plošina vedle moře byla něco podobného. Ale zatímco Praha má jenom pár podobných plání, Bastia jich má podél moře mnohem víc (Obr.7).

Pokračování příště.

Žádné komentáře:

Okomentovat