čtvrtek 18. srpna 2016

The English Version

Hot Reports from Tenerife (VI)

a/ Poseidon, The God of The Seas


Yes, we met him during our visit to the black beaches as soon as we got out of the taxi cab. First we thought that it was a sculpture but it was an ordinary man. As you can see he had his typical tool in his right hand. He stood at the edge of the sea with no motion. Weather it was a way how to earn money or it was his hobby only I did not learn. But I tend to the way how to earn some money.

b/ Teide, The Highest Mountain of Spain

Also at the first time we could see the peak of the highest mountain of Spain among clouds during our stay at the black beaches. This volcano has been the author of the black beaches. It has still been active even though not in its most terrible form. To climb up to its peak with its crater has still been a part of our plans.

c/ A banana plant in fruit

Imagine four bands: the first is the sea, the second is represented by the black beaches, the third is something like a walking zone and the fourth is a sea, too, but its waves are hills and mountains stretching out further to the inland and rising highly up above the sea level. We passed through the third band with the sea (the first band) to the right (at the direction of our walk).
It was just in the third zone where I came upon a smaller banana plant in one place at a wall of a building and I noticed that it was in fruit. To see bananas in this form is quite unusual to a Czech man.

d/ The Full Moon over TenerifeYesterday (8.17. 2016) I promised to take a shot of the full Moon from the terrace. Yes, I think that my efforts were successful. The picture shows not only the full Moon. The smaller lightening point lower under the Moon to the right is an airplane. It was going to land on the local north airport. It is the place of our landing on Tenerife a week before.

The Czech Version

Horké reporty z Tenerife (VI)

a/ Poseidon, Bůh moří

Ano, potkali jsme ho během návštěvy černých pláží, jakmile jsme vystoupili z taxíku. Nejdřív jsme mysleli, že to je nějaká socha, ale byl to obyčejný člověk. Jak vidíte, v pravé ruce má svůj typický nástroj. Stál na okraji moře nehybně. Zda to byl způsob, jak si vydělat peníze či to bylo jen jeho hobby, jsem nezjistil. Ale kloním se ke způsobu výdělku.

b/ Teide, nejvyšší hora Španělska

Také jsme poprvé mohli spatřit vrchol nejvyšší hory Španělska mezi oblaky. Tato sopka je autorkou černých pláží. Je pořád aktivní, i když ne ve své nejstrašnější podobě. Vystoupit na její vrchol s kráterem je stále součást našich plánů.

c/ Plodný banánovník

Představte si čtyři pásma: první je moře, druhé zastupují černé pláže, třetí je něco jako pěší zóna a čtvrtá je také moře, ale jeho vlny jsou pahorky a hory, které se táhnou dále do vnitrozemí a zvedají se vysoko nad úroveň moře. My jsme procházeli třetím pásmem s mořem (prvním pásmem) napravo (ve směru naší chůze).
Bylo to právě ve třetí zóně, kde jsem natrefil v jednom místě na menší banánovník u zdi nějaké budovy a všiml jsem si, že má plody. Vidět banány v téhle podobě je pro Čecha dost neobvyklé.

d/ Měsíc v úplňku nad Tenerife

Včera (17.8. 2016) jsem slíbil udělat obrázek úplňku z terasy. Ano, myslím, že moje snaha byla úspěšná. Obrázek neukazuje jen Měsíc v úplňku. Menší svítící bod pod Měsícem vpravo je letadlo. Chystalo se přistát na místním severním letišti. Je to místo našeho přistání na Tenerife před týdnem.

Žádné komentáře:

Okomentovat