pátek 5. srpna 2016

The English Version

Three Days in Moravian Beskydy the Range
The Fig.1: This bush, Juniperus communis, is a gymnosperm. Its fruits like berries are in fact
strobiles. Its occurrence in my country has still become rarer and rarer.
Ježůvka the preserved habitat at Vsetín the town, Moravian Beskydy the Range. 6.9. 2016.
Samsung Galaxy, S7.

The Part Three / On Next Treasures of The Meadow at Vsetín The Town
The Fig.2: Juniperus communis in fruit. Its strobiles in more detail. This member of Cupressaceae
the family has been very popular in the Moravian folk music as well as in the local juniper brandy.
Ježůvka the preserved habitat at Vsetín the town, Moravian Beskydy the Range.
9.6. 2016. Samsung Galaxy, S7.

We have still been in Ježůvka the preserved habitat at Vsetín the town and it has still been Thursday, (9.6. 2016). Of course, in my narration at least.
Let´s notice the alone bushes in the meadow, I have already meant in the first part, in the more detailed way. Let´s become more familiar with them. Their branches resembled brooms, some of them looked like the brooms quite shabby, i.e. that the bushes had to be very old and then they had to remember the old golden times. It occurred to me that they looked like forgotten brooms of some witches. At the closer view I could see that they were in fruit.
The Fig.3: Juniperus communis with its widespread branches evokes an idea of a tooting grouse
in my head. Ježůvka the preserved habitat at Vsetín the town, Moravian Beskydy the Range.
6.9. 2016. Samsung Galaxy, S7.

You can see their strobiles resembling pale greenish berries on my pictures but in fact the fruits are the right strobiles. This low bush or a small tree rarely is our original member of Cupressaceae the family. Its botanic name in Latin is Juniperus communis.You can come upon other members of this family in urban parks and private gardens rather than in wild in my country because they are cultivated and their origins are in the warmer countries.

Also there were numerous non flowering herbs with marked massive leafy rosettes at the upper level of the habitat. Their leaves were erected and widely lanceolar. If you looked into their centers you could see one big berry like bud in each of them. According to various clues I judge that the leafy rosettes on my photos belong to Gladiolus imbricatus (Iridaceae the family). Unfortunately, we were not lucky because we were in the right place but at the wrong time to be able to enjoy its flowering phase.

An additional notice:
As soon as my friend Adam Majer saw this latest post he responded to the photos of the leafy rosettes with buds in their centers (the fig.7 and the fig.8). He thinks they belong to Colchicum autumnale (Liliaceae) rather than Gladiolus imbricatus. Well, this may be an example of how the crowd sourcing can work, too. The outcome can be more exact information to the author as well as to his readers. I thank you Adam for your correction!

The Czech Version

Tři dny v Moravských Beskydech
The Fig.4: The meadow at the closer view.You can see its very colorful composition in one
place chosen quite randomly. Its grassy basic composition does not consist of one species of
a grass, it is formed with more grassy elements. Besides manifold other herbs increase its
species diversity.
Ježůvka the preserved habitat at Vsetín the town, Moravian Beskydy the Range. 6.9. 2016.
Samsung Galaxy, S7.

Část třetí / O dalších pokladech louky u Vsetína
The Fig.5: A frequent element of the meadow was Filipendula vulgaris (Rosaceae the family).
Here you can see a detailed view of its flowers.
Ježůvka the preserved habitat at Vsetín the town, Moravian Beskydy the Range.
6.9. 2016. Samsung Galaxy, S7. 

Pořád jsme v chráněné lokalitě Ježůvce u Vsetína a stále je čtvrtek (9.6. 2016). Samozřejmě, že alespoň v mém vyprávění.
The Fig.6: Next often herb growing in the meadow: Trifolium
montanum
(Fabaceae the family).
Ježůvka the preserved habitat at Vsetín the town, Moravian
Beskydy the Range. 6.9. 2016. Samsung Galaxy, S7.

Povšimněme si osamocených keřů v louce, které jsem už zmínil v první části, podrobněji. Seznamme se s nimi blíže. Jejich větve se podobaly košťatům, některé z nich vypadaly jako košťata dost opotřebovaná, tzn., že ty keře musely být velmi staré, a tedy si musí pamatovat staré zlaté časy. Napadlo mě, že vypadají jako zapomenutá košťata nějakých čarodějek. Při bližším pohledu jsem mohl vidět, že jsou plodné. Na mých obrázcích můžete vidět jejich šištice připomínající bledavě zelenkavé bobule, ale ve skutečnosti jsou tyto plody pravé šištice. Tento nízký keř či vzácně stromek je naším původním členem čeledi cypřišovitých (Cupressaceae). Jeho botanické latinské jméno je Juniperus communis (jalovec obecný). V mé vlasti můžete narazit na jiné členy této čeledi spíše v městkých parcích a soukromých zahradách než v přírodě, protože jsou pěstované a jejich původ je v teplejších krajinách.

V horní úrovni lokality byly také početné nekvetoucí byliny s nápadnými masivními listovými růžicemi. Listy byly vzpřímené a široce kopinaté. Když jste se podívali do jejich středů, mohli jste v každém z nich vidět jeden velký kulovitý pupen. Podle různých vodítek soudím, že listové růžice na mých fotografiích patří mečíku střecholistému (Gladiolus imbricatus) z čeledi kosatcovitých (Iridaceae). Bohužel, neměli jsme štěstí, protože jsme byli na správném místě, ale ve špatném čase, abychom si mohli užít jeho květní fázi.

Dodatečná poznámka:
Jakmile přítel Adam Majer uviděl tenhle nejnovější post, reagoval na listové růžice s pupeny ve středech (obr.7 a obr.8). Domnívá se, že patří spíše ocúnu jesennímu (Colchicum autumnale) než mečíku střecholistému (Gladiolus imbricatus). Inu, tohle snad může být příklad toho, jak taky může fungovat crowd sourcing. Výstup může být přesnější informací pro autora i pro jeho čtenáře. Děkuju Vám Adame za opravu!
The Fig.7: The marked leafy rosettes at the upper level of
the habitat. I ascribe them to Gladiolus imbricatus. A bad
luck to us, it was at the very beginning of its development.
Ježůvka the preserved habitat at Vsetín the town, Moravian
Beskydy the Range. 6.9. 2016. Samsung Galaxy, S7.

Česká verze popisků pod obrázky:

Obr.1: Tento keř, jalovec obecný (Juniperus communis), je rostlina nahosemenná. Jeho bobulovité plody jsou vlastně šištice. Jeho výskyt v mé vlasti se stává stále vzácnějším. Chráněná lokalita Ježůvka u Vsetína, Moravské Beskydy. 9.6. 2016. Samsung Galaxy, S7.

Obr.2: Jalovec obecný (J. communis) v plodu. Jeho šištice detailněji. Tento příslušník čeledi cypřišovitých (Cupressaceae) je velmi populární v moravské lidové hudbě a rovněž v místní jalovcové pálence. Chráněná lokalita Ježůvka u Vsetína, Moravské Beskydy. 9.6. 2016. Samsung Galaxy, S7.

Obr.3: Jalovec obecný (J. communis) se široce rozestřenými větvemi evokuje v mé hlavě představu tokajícího tetřeva. Chráněná lokalita Ježůvka u Vsetína, Moravské Beskydy. 9.6. 2016. Samsung Galaxy, S7.

Obr.4: Louka v bližším pohledu. Můžete vidět její velmi pestrou skladbu v jednom místě vybraném zcela náhodně. Její travní bazální skladba nesestává z jednoho druhu trávy, je tvořena více druhy travních prvků. Její druhovou rozmanitost zvyšují navíc rozmanité další byliny. Chráněná lokalita Ježůvka u Vsetína, Moravské Beskydy. 9.6. 2016. Samsung Galaxy, S7.
The Fig.8: The bud in the center of the leafy rosette of Gladiolus imbricatus.
Ježůvka the preserved habitat at Vsetín the town, Moravian Beskydy the Range.
6.9. 2016. Samsung Galaxy, S7.

Obr.5: Častým prvkem louky byl tužebník obecný (Filipendula vulgaris) (růžovité /Rosaceae/). Zde můžete vidět detailní pohled na jeho květy. Chráněná lokalita Ježůvka u Vsetína, Moravské Beskydy. 9.6. 2016. Samsung Galaxy, S7.

Obr.6: Další častá bylina rostoucí na louce: jetel horský (Trifolium montanum) (bobovité /Fabaceae/).
Chráněná lokalita Ježůvka u Vsetína, Moravské Beskydy. 9.6. 2016. Samsung Galaxy, S7.
The Fig.9: I´m finishing our story of Ježůvka the preserved slope at Vsetín the town with my photo
 of this inflorescence of Gymnadenia conopsea because this orchid was the most numerous of all
the orchids we found in the meadow. It has been its kingdom. Moravian Beskydy the Range.
6.9. 2016. Samsung Galaxy, S7.

Obr.7: Nápadné listové růžice v horní úrovni lokality. Přisuzuji je mečíku střecholistému (Gladiolus imbricatus). Smůla pro nás, byl v samém počátku svého rozvoje. Chráněná lokalita Ježůvka u Vsetína, Moravské Beskydy. 9.6. 2016. Samsung Galaxy, S7.

Obr.8: Pupen ve středu listové růžice mečíku střecholistého (G. imbricatus). Chráněná lokalita Ježůvka u Vsetína, Moravské Beskydy. 9.6. 2016. Samsung Galaxy, S7.

Obr.9: Zakončuji náš příběh o chráněné stráni Ježůvce u Vsetína fotografií květenství pětiprstky žežulníku (Gymnadenia conopsea), protože tahle orchidea byla nejpočetnější ze všech orchidejí, které jsme na louce našli. Je to její království. Moravské Beskydy. 9.6. 2016. Samsung Galaxy, S7.

Žádné komentáře:

Okomentovat