pondělí 22. srpna 2016

The English Version

Hot Reports from Tenerife (IX)

A Watcher of Our Favorite Park


This woody sculpture stands in an asphalt park. The park is situated not far away from our pension. It is enough to cross over the main street to the opposite side and after several meters you are there. The park is further from the main street behind a row of houses alongside it.
Why do I write about an asphalt park? Because there are no trimmed lawns there. The park consists of an asphalt surface interrupted by stony wide circles. If you want you can sit on the stony circular low walls and you can take a rest. This is what we have done quite often during our stay at La Laguna in Tenerife.That´s strange, he is writing about a park and where is a green in it? you have this question on your mind probably. The answer is simple. This park is a combination of concrete, asphalt, stones and trees. The trees are planted in the centers of the stony cylinders, one up to three trees per one cylinder. The rest of the trees grows out of circles with soil at the same level as the asphalt surface around them and in a row parallel with the row of the taller cylinders. There are both young and old trees in the park, the older and taller ones making the place shadowy. Indeed, you can see it on my picture.
The sculpture is a watcher of the park to me. In fact it is a tree, too. When it went away, an artist took its trunk and carved the watcher of the park from it. Judging from its head with the more elaborated structure I would say that the author had to be an artist of an African origin. Or at least an artist with strong affinities to the African motives and styles.


T

According to my interpretation the head of the sculpture is a symbol of two elements fusing in the watcher of the park. The first element is the tree and the second is the man. A small tree is carved from the top part of the simple trunk. We see its thin trunk and its crown but the crown is covered with a pot like cup and just the cup transforms the small tree into human head sitting on the slim neck. It is a tree and it is not a tree. It is a man and it is not a man. It is the watcher of the park.

The Czech Version

Horké reporty z Tenerife (IX)

a/ Strážce našeho oblíbeného parku

Tahle dřevěná socha stojí v jednom asfaltovém parku. Park je situován nedaleko od našeho penzionu. Stačí přejít přes hlavní ulici na opačnou stranu a po několika metrech jste tam. Park je dál od hlavní ulice za řadou domů podél ní.
Proč píšu asfaltový park? Protože tam nejsou žádné zastřižené trávníky. Park sestává z asfaltového povrchu přerušovaného kamennými širokými kruhy v jedné řadě. Chcete-li, můžete se na kamenné kruhové nízké zídky posadit a odpočívat. Tohle děláme během pobytu v La Laguně na Tenerife dost často.
To je zvláštní, píše o parku, ale kde je v něm nějaká zeleň? tážete se asi v duchu. Odpověď je prostá. Park je kombinací betonu, asfaltu, kamenů a stromů. Stromy jsou zasazeny ve středech kamenných válců, jeden až tři stromy na jeden válec. Zbytek stromů vyrůstá z kruhů s půdou ve stejné úrovni jako asfaltový povrch kolem nich a v jedné řadě paralelní s řadou válců. Ostatně, vidíte to na mém obrázku.
V parku jsou mladé i starší stromy, starší a vyšší stromy způsobují, že je to místo stinné. Pro mne je socha strážcem parku. Vlastně je to taky strom. Když odumřel, nějaký umělec vzal jeho kmen a vyřezal z něj strážce parku. Soudě podle hlavy s detailně propracovanou strukturou, bych řekl, že autor musel být umělcem afrického původu. Nebo alespoň umělcem se silnými vazbami k africkým motivům a stylům.

Podle mého je hlava sochy symbolem dvou prvků splývajících v hlídače parku. První element je strom a druhý člověk. Z vrcholové čási prostého kmene je vyřezán malý stromek. Vidíme jeho tenký kmen a jeho korunu, ale koruna je pokryta květináči podobnou čapkou a právě čapka transformuje stromek v lidskou hlavu sedící na štíhlém krku. Je to strom a není to strom. Je to člověk a není to člověk. Je to hlídač parku.

Žádné komentáře:

Okomentovat