úterý 16. srpna 2016

The English Version

Hot Reports from Tenerife (III)

The Fig.1: Strelitzia next to a road. This South African beauty has been often planted in
streets as a decorative plant. Tenerife. Taken with my Canon in one of previous days.
To see various exotic plants growing free in urban parts has always been fascinating to me coming from Czech republic where these species can be seen only under artificial conditions of greenhouses, botanical gardens or special inventions of private cultivators.
But neither of the exotic plants cultivated under our artificial conditions can´t be compared with the plants I have been able to observed in their natural surroundings, i.e. here in Tenerife.
The Fig.2: A climbing Bougainvillea with purple/red flowers. It decorates
fences of many private and publish places. Tenerife. Taken with my Canon
in one of previous days.

Let´s take Bougainvillea the genus for example. Its climbing stems with a lot of flowers have been decorating almost every fence of local private or publish buildings.

The succulent plants are next marked element in the island´s flora. Now I do not going to speculate about their species identities. I can guess some of them at the genus level but some of them must wait for their closer examination till my return to my home.

We visited to a local supermarket (Carefoure) in one of previous days to get some things good for all what is connected with swimming, bathing, sunbathing etc. at the sea. I must write that I was surprised with its inner pleasant interior especially with its entering large hall where two back parts of dolphin´s bodies (their sculptures) were taken by an architect or an artist as resting places for tired feet of visitors or buyers. Just not far from this supermarket we passed by open compartments in which manifold species of the succulent plants were planted. In short, you are walking an ordinary street and it is like you are passing through a section of the succulents in our botanic garden. Well, still I have said to myself that I have been in no botanic garden. But maybe yes. If I am right then I have found myself in more natural BG than any of our botanic gardens may be.
I would like to know one thing only: could I see any of our original plants in a local botanic garden? I do not think so. Almost I would say that to build a botanic garden in this island is useless. Tenerife has been an unique botanic garden itself both in wild and in culture.

The Czech Version

Horké reporty z Tenerife (III)

Vidět rozmanité exotické rostliny, které rostou volně v městských částech, mě, jenž pocházím z České republiky, pořád fascinuje. Z Čech, kde tyto druhy lze vidět jen v umělých podmínkách skleníků, botanických zahrad či speciálních zařízeních soukromých pěstitelů.
Avšak žádná z těchto exotických rostlin se nedá srovnávat s rostlinami, které mohu pozorovat v jejich přirozeném prostředí, tj. tady na Tenerife.
The Fig.3: Flowers of the climbing Bougainvillea in detail. As you can see on the photo
own flowers of this plant (a climing bush) are not too much marked. Their attractive appearance
is increased with pseudo leaves in purple color. Tenerife. Taken with my Canon in one of
previous days.

Vezměme např. rod Bougainvillea. Jeho šplhavé stonky se spoustou květů zdobí skoro každý plot místních soukromých nebo veřejných budov.
The Fig.4: Succulent species look very bizarre. This is one park like
arrangement nearby our pension. Tenerife. Taken with my Canon in
one of previous days.
Sukulenty jsou dalším nápadným prvkem ostrovní flory. Teď nehodlám spekulovat o jejich druhové totožnosti. Některé z nich mohu odtušit na rodové úrovni, avšak některé musí počkat na podrobnější zkoumání až do mého návratu domů.
The Fig.5: One of the compartments with some succulents nearby the
supermarket. Tenerife. Taken by my Canon in one of previous days.
V jednom z předcházejících dní jsme navštívili místní supermarket, abychom získali nějaké věci dobré pro vše, co je spojeno s plaváním, koupáním, sluněním atd. u moře. Musím napsat, že mě překvapilo jeho příjemné intriér, zejména jeho velká vstupní hala, kde dvě zadní části delfíních těl (jejich skulptury) byly architektem či umělcem pojaty jako odpočinková místa pro unavené nohy návštěvníků nebo nakupujících.
Právě nedaleko od supermarketu jsme procházeli kol otevřených kompartmentů, ve kterých byly vysázeny rozmanité druhy sukulentních rostlin. Zkrátka, jdete po obyčejné ulici a je to, jako když procházíte oddělením sukulentů v naší botanické zahradě. Pořád si říkám, že v žádné botanické zahradě nejsem. Anebo možná ano, ale v přirozenější než může jakákoliv z našich botanických zahrad být.
Rád bych věděl jediné: Mohl bych v nějaké místní botanické zahradě vidět nějaký náš původní druh? Myslím, že ne. Skoro bych řekl, že stavět botanickou zahradu na tomhle ostrově je zbytečné. Ostrov Tenerife je jedinečnou botanickou zahradou sám o sobě ve volné přírodě i v kultuře.
The Fig.6: Another compartment with various succulents in the street leading
to the supermarket. Tenerife. Taken with my Canon in one of previous days.

Česká verze popisků pod obrázky:

Obr.1: Strelitzia vedle silnice. Tahle jihoafrická kráska je často vysazována v ulicích jako ozdobná rostlina. Tenerife. Pořízeno Canonem v jednom z předešlých dní.

Obr.2: Pnoucí se Bougainvillea s nachově červenými květy. Dekoruje ploty mnoha soukromých a veřejných míst. Pořízeno Canonem v jednom z předešlých dní.

Obr.3: Květy popínavé bouganvillee (Boungainvillea) v detailu. Jak můžete na fotce vidět, vlastní květy této rostliny (popínavého keře) nejsou příliš moc nápadné. Jejich atraktivní vzhled zvyšují nachově zbarvené palisty. Pořízeno Canonem v jednom z předešlých dní.

Obr.4: Sukulentní druhy vypadají velmi bizarně. Tohle je jedno parkové uspořádání nedaleko našeho penzionu. Tenerife. Pořízeno Canonem v jednom z předešlých dní.
The Fig.7: Tired customers are taking a rest in sits stylized in two dolphins of which front
halves of bodies are back under water surface while their back parts with tails are staying
above water. As we were entering it seemed to me that I was entering an oceanographic
museum or a museum of the Cetaceans. The white stripes above as I imagine myself represent
water shower falling down to its original element, i.e. the sea (or the floor of the hall in our case).
 A supermarket in Tenerife. Caught with my Canon
in one of previous days. 

Obr.5: Jeden z kompartmentů s některými sukulenty poblíž supermarketu. Tenerife. Pořízeno mým Canonem v jednom z předešlých dní.

Obr.6: Druhý kompartment s různými sukulenty v ulici vedoucí k supermarketu. Tenerife. Pořízeno mým Canonem v jednom z předešlých dní.

Obr.7: Unavení zákazníci odpočívají v sedadlech stylizovaných ve dva delfíny, jejichž přední části těl jsou zpět pod vodou, zatímco jejich zadní části s ocasy zůstávají nad vodou.  Jak jsme vstupovali, připadalo mi, že vstupuji do nějakého ocenografického muzea či do muzea kytovců. Bílé pruhy nahoře, jak si představuji, reprezentují vodní spršku spadající do svého původního živlu, tj. moře (anebo v našem případě podlaha haly). Jeden supermarket v Tenerife. Zachyceno Canonem v jednom z předešlých dní.

Žádné komentáře:

Okomentovat